karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Är demokratin överlägsen en modern autokrati typ Ryssland?

Med demokrati menar jag i det här sammanhanget en liberal demokrati, ett samhällssystem av västerländskt snitt med liberala friheter, rättsstat, fria val och kapitalism. Lås oss säga som i USA, Frankrike, Tyskland och de nordiska länderna.

En modern autokrati å andra sidan är den form av auktoritärt samhälle på relativt hög BNP per capita-nivå som blivit vanligare de senaste decennierna, och som har flera av den liberala demokratins kännetecken inklusive mer eller mindre fria val. Statsvetare talar om elektorala autokratier. Ryssland är ett exempel. Turkiet ett annat. När Viktor Orban, den ungerske premiärministern, i sitt uppmärksammade tal 2014 argumenterar för illiberal demokrati berättar han inte vad det konkret skulle betyda, bara att den illiberala demokratin är bättre för ett land som Ungern än den liberala västerländska demokratin. Och han menar att länder som Kina, Turkiet och Ryssland är de verkligt intressanta förebilderna nuförtiden (”the stars of international analysis”). Jag väljer att inte betrakta Ungern som autokrati (även om landet uppenbarligen är på väg i den riktningen). Ryssland får här istället stå som arketypen för en modern autokrati.

*

Autokratin har flera argument på sin sida vid en jämförelse med en demokrati, i synnerhet om vi kan föreställa oss en ”välskött” autokrati med en någorlunda fungerande kapitalism (jfr vad som sägs om ”Rättssäker autokrati” i närmast föregående essä):

Beslutskraften kan vara större. Man kan högst sannolikt besluta och genomföra mycket stora, spektakulära och samhällsändrande beslut (för att till exempel tackla klimatkrisens utmaningar) på kortare tid än vad som skulle vara möjligt i en demokrati. Priset betalas i form av korruption, åsidosatt äganderätt, överkörningar av människor, företag och lokala politiska grupper etc. Rysslands framgångsrika genomförande av Sotji-olympiaden är ett exempel. Ett annat exempel kan vara det mycket omfattande kinesiska snabbtågsnätet. Det har byggts ut snabbare än vad som helt säkert skulle ha varit möjligt i vilken västdemokrati som helst.


Tidshorisonten för politiken kan vara längre. I teorin kan man tänka sig att en autokrati kan ha ett tidsmässigt mycket långt perspektiv i politiken, väsentligt längre än de korta tider, bara några få år, som för det mesta ligger mellan demokratiska val. Det kommunistiska partiet i Kina är onekligen mycket långsiktig i delar av sitt strategiska politiska agerande. Sidenvägsinitiativet (”Belt and Road Initiative”) är verkligen att tänka stort och långsiktigt, en global vision som ska omstöpa världsekonomin med hjälp av infrastrukturbyggen, handel och politiska överenskommelser.

*

Demokratin å andra sidan är överlägsen autokratin på ett antal andra, betydelsefulla områden:

Reglerna för maktskifte är kända. Vi vet att om ett regeringsparti i en demokrati förlorar ett val, då får vi så gott som alltid ett odramatiskt skifte. Barack Obama beskriver i sin första memoardel hur exemplariskt George W. Bush överlämnade Vita huset till sin efterträdare vid valet 2008. Vi har blivit så vana vid att så skall det se ut i ett västerländskt samhälle att när det inte sker som efter Donald Trumps valförlust i november 2020 blir vi chockade. Plötsligt slår det oss hur fragil demokratin är. Men också i nästa steg hur värdefullt det är att ha regler för maktbytet som är entydiga och – om de skulle ifrågasättas – ha en rättsstat som dömer med integritet. (Att USAs domstolar stod upprätt när Donald Trumps hejdukar gjorde sina attacker mot valresultatet är för övrigt, tycker jag, en av demokratins stora segrar på senare år.)

De tydliga reglerna för maktskifte är ett tyngre argument för demokratin än vad man först kanske tänker sig. Oklarhet om successionsreglerna är helt enkelt kostsamt för ett samhälle. Mancur Olson visar i sin berömda artikel ”Dictatorship, Democracy and Development” övertygande att osäkerheten om vem som skall efterträda ledaren i en autokrati har långsiktigt negativa ekonomiska konsekvenser för landet. Men även på annat sätt kostar osäkerheten något. Det är inte svårt att föreställa sig att när Vladimir Putin laborerar med den ryska konstitutionen för att kunna sitta kvar som president så länge han önskar kommer priset att bli högt. Det cementerar en maktstruktur som redan är åldrad. Det försvårar nytänkande i politiken. Det blir fortsatt repression etc. (Däremot är det svårt att förstå hur det kinesiska kommunistpartiet kan tillåta att den strikta ordning som fanns för maktbyte av högste ledaren efter två femårsperioder byts ut så att Xi Jinping kan sitta på livstid. Det är i mina ögon ett fundamentalt feltänk.)

Demokratin är regelstyrd (”land skall med lag byggas”), i motsats till vad som gäller i en autokrati där det är människor som styr på högsta nivån och som vid behov frimodigt blundar för från lagar och regler. Det kan vara en stark ledare som Vladimir Putin, eller mer troligt ett ”Putin sistema” av handgångna människor på det sätt som jag beskrivit i en tidigare essä.

Demokratin har en massa fördelar visavi autokratin just på den här grunden. Korruptionen minskar dramatiskt. Enligt Transparency International, Världsbanken och andra kännetecknas alla moderna autokratier, relativt västdemokratierna, av mycket hög korruption. Rättsstaten är stabilare. Liksom de liberala friheterna. Så gott som alltid är yttrande-, media och demonstrationsfriheten begränsad i en autokrati. De värsta förföljer, trakasserar, slår och fängslar sina kritiker och oppositionella (som till exempel under 2020 i Belarus och Ryssland).

Demokratin är empiriskt mindre våldsam, både mot de egna medborgarna och mot andra länder. Att det finns gott om våld mot de egna medborgarna i autokratier – långt mer än vad som utmärker ett genomsnittligt västland – är väl belagt i historien. Ett aktuellt exempel är Belarus där protesterna mot ett riggat val slås ned brutalt. Att autokratier gärna tar till våld/krig mot andra länder vet vi också. Rysslands krig mot Georgien 2008 är ett aktuellt exempel. Rysslands annektering av Krim 2014 ett annat. Man kan konstatera att autokratier även på 2000-talet krigar mot varandra. Däremot, och det är tänkvärt, finns inget exempel från de senaste femtio åren på att demokratier har förklarat krig mot andra demokratier.

Demokratin är överlägset bättre på att hantera pluralism och som krishanterare. Det ligger i sakens natur att den öppenhet som följer med de liberala friheterna, ett av demokratins kännetecken, passar ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle bättre än ett land där dessa rättigheter på olika sätt är inskränkta. Men det finns också i demokratin inbyggda feed back-mekanismer som gör att även om – kan man tycka – komma i mål tar tröstlöst lång tid, kommer förr eller senare ett beslut där de flesta berörda har blivit hörda. Demokratin har en förmåga till ”muddling through” som en autokrati oftast saknar. Man kan också, som statsvetaren David Runciman, säga att demokratin är bättre på att lösa stora kriser.

Den enskilda människans värde är högre i demokratin. Människorättsprincipen, alla människors lika värde gäller definitionsmässigt inte i en autokrati.

Till sist och viktigast.

Demokratin producerar högre materiell välfärd. Med näst intill full säkerhet – det jag just har visat i essän ”Nej, Ryssland kommer inte hämta in västs ekonomiska försprång” – kommer demokratin att vara överlägsen autokratin vad gäller att ge medborgarna hög materiell välfärd mätt som BNP per capita.

Är demokratin överlägsen en modern autokrati typ Ryssland sett i medborgarnas perspektiv?

Det är en svår fråga om svaret skall vara allmängiltigt. Förenklat skulle man kunna resonera så här:
Analysen som presenterats i essäerna pekar entydigt på – apropå den sista punkten – att i termer av ekonomi är den utvecklade västerländska demokratin med liberala friheter, rättsstat, fria val och kapitalism överlägsen jämfört med en modern autokrati. Och vi kan utgå från att en majoritet av medborgarna i väst, trots de senaste årens framväxande autokratikramande populism, också av andra skäl föredrar att leva i en demokrati.

Det är mindre säkert för människorna som bor i länder utanför det vi brukar kalla väst (jag begränsar diskussionen här till Europa). I samtliga gamla sovjetiska öststater, också i högt utvecklade länder som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern, tycks synen på västerländsk demokrati vara delad. I ryska delen av Europa, hitom Uralbergen med ungefär 2/3 av Rysslands befolkning, finns vad vi vet idag ingen majoritet för västerländsk demokrati, snarare är det något de flesta ryssar numera inte vill ha att döma av de opinionsundersökningar som görs regelbundet. Det verkar som om ju längre österut man kommer i Europa desto färre förespråkare har demokratin.

Forskningen visar på åtminstone ett par rimliga förklaringar till varför det ser ut på det sättet.

En förklaring erbjuds av Samuel Huntingtons uppmärksammade tes att det i det gränsland där civilisationer möts tidvis blir häftiga kulturella krockar och andra problem, ytterst våld, etniska rensningar och krig (utvecklad i boken Civilisationernas kamp). Enligt Huntington går just en sådan gräns, gränsen mellan den västerländska civilisationen och den rysk-ortodoxa, som ett gråzonsband rakt genom Europa, från Finland i norr till Balkan i söder. Att det i den zonen då och då uppstår allvarliga konflikter, som den i gamla Jugoslavien under 1990-talet och nu i östra Ukraina, är helt i enlighet med vad man skulle förvänta sig enligt Huntingtons modell.

Samuel Huntington skulle om han hade levt och tillfrågats om den delade synen på västerländsk demokrati i dagens Östeuropa ha sagt—det vet vi av diverse utsagor—att det inte är det minsta märkligt eftersom demokrati är en västerländsk ”uppfinning”, en logisk konsekvens av frihet, individualism och andra typiskt västerländska synsätt. Och han skulle ha tillagt att i grunden handlar ambivalensen inför demokratin om historia, kultur och värderingar, i sista hand om den religion som dominerar.

Inglehart-Welzels berömda kulturella karta (se ovan) och det mångåriga forskningsarbete som ligger bakom World Value Survey’s olika rapporter, har för själva analysen en än tydligare utgångspunkt i kulturskillnader. Länderna placeras in en slags värderingskarta med fyra kvadranter. Länder vars befolkning kännetecknas av hög grad av självförverkligande och sekulära-rationella värderingar hamnar i den en övre högra kvadranten, och länder där människorna har mycket av överlevnads- och traditionella värderingar (betonar trygghet, både ekonomisk och fysisk, familj, religion etc.) i den diagonalt motsatta kvadranten vid origo. Det World Value Survey´s studier visar är att i länder som tillhör den förstnämnda kvadranten har människorna den mest utvecklade och befästa känslan för demokrati.

Det intressanta för diskussionen här är emellertid länderna i den övre vänstra kvadranten av kartan med nästan samliga europeiska öststater (undantaget är Rumänien). Där finns, bortsett från de baltiska staterna, inga odisputabla demokratier (jfr den pågående diskussionen om demokratins ställning i Polen och Ungern). Och inom den ortodoxa sfärens länder är känslan för västerländsk demokrati av allt att döma än mindre utvecklad.

Både Samuel Huntington och World Value Survey pekar på att förklaringen är kulturell och religiös. Det kan konkretiseras med vad jag skriver i essän: ”Vad skiljer västkulturen från den rysk-ortodoxa? om att i den västerländska kulturen skiljer vi sedan åtminstone 1000 år mellan kyrka och stat. I den ortodoxa ryska kulturen finns inget sådant. Tvärtom. Den berömda trekonstellationen: Ledaren-Kyrkan-Folket cementerar kopplingen mellan den världsliga och kyrkliga makten, mellan ledaren, ”tsaren”, och patriarken. En stark ledare är av historien inbyggd i den rysk-ortodoxa kulturen, och vi förstår att demokrati i meningen tydliga regler för ledarbyte, regelbundna val, ”land skall med lag byggas” och andra delar i den demokratiska samhällsmodellen är minst sagt svårsmält i en sådan kultur.

Kapitelrubrikens fråga var: Är demokratin överlägsen en modern autokrati typ Ryssland sett i medborgarnas perspektiv? Återigen, talar vi om ekonomi blir svaret entydigt positivt. Västerländsk demokrati skapar över tid en högre BNP-tillväxt per capita och därmed mer välfärd för medborgarna än en modern autokrati som den i dagens Ryssland.

Om människor i Ryssland och östra Europa av det skälet, och också med beaktande av de ”mjuka” skälen för demokratin typ mänskliga rättigheter, är beredda säga ja till den västerländska demokratin är således som vi just konstaterat långt från säkert. I fallet Ryssland är ”Putins Sonderweg” ett direkt avståndstagande och en majoritet av ryssarna verkar tycka att det är bra. I Östeuropa är befolkningen mer delad i sina uppfattningar, möjligen med undantag för de baltiska staterna där demokratin verkar stadfäst.

Vilken slutsatsen blir? Ja, den fråga allt till syvende och sist handlar om är vad medborgarna själva vill. Vad vill de ha för slags samhälle? Vad vill flertalet ukrainare och belarusier? Och vad vill de andra öststatsländernas medborgare? Vill de ha demokrati ungefär som den vi har i Europa eller vill de ha autokrati modell Ryssland?

Svaret—i högsta grad betingat av basala kulturskillnader mellan länderna—kommer vi antagligen att få de närmaste åren.

Litteratur:
Dzananovic, K,, 2019, ”Ungern, en illiberal demokrati, en analys av Viktor Orbans tal…26 juli 2014”, uppsats i statsvetenskap, Mälardalens Högskola;
Huntington, S., P., 2006, Civilisationernas kamp, Atlantis, Stockholm;
Obama, B., 2020, Ett förlovat land, Bonniers, Stockholm;
Olson, M., 1993, “Dictatorship, Democracy, and Development”, The American Political Science Review, Vol. 87, No. 3;
Pettersson, K-H., 2003, Det exploderande storföretaget – om företag och politik i 2000-talets samhälle, SNS Förlag, Stockholm;
Runciman, D., 2015, The Confidence Trap: A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present, Princeton University Press, New York;
The Inglehart-Welzel World Cultural Map – World Values Survey 7 (2020), http://www.worldvaluessurvey.org/

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2021-02-21

1,699 Kommentarer

 1. I have learn several just right stuff here.
  Definitely value bookmarking for revisiting.
  I surprise how much effort you place to make the sort of great
  informative website.

 2. can you get clomid without insurance: clomid best price – cost cheap clomid
  http://clomid.club/# where to get generic clomid without dr prescription
  can you buy cheap clomid no prescription buying cheap clomid without dr prescription where to get clomid prices

 3. I truly love your website.. Excellent colors & theme. Ꭰіd you maқe
  this website yoursеlf? Pleaѕe reply Ƅack aѕ Ι’m hoping tо create my own personal website ɑnd would love to find out
  wheгe yοu gߋt thіs from or exactly ԝhɑt the theme is calⅼeⅾ.

  Kudos!

  Also visit mу page: lottorn (Geraldine)

 4. Wow, marvelous weblog structure! How long have you ever been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall glance of your web site is magnificent,
  let alone the content!

 5. Definitely imagine that which you said. Your favorite reason appeared
  to be at the net the easiest factor to bear in mind of.
  I say to you, I definitely get irked while other people think about concerns that they plainly do not understand about.
  You controlled to hit the nail upon the top and outlined out the entire thing without having side-effects
  , folks can take a signal. Will probably be again to get more.

  Thanks

 6. Achieve real weight loss success with ProvaSlim provides real Weight loss powder, weight gain health benefits, toxin elimination, and helps users better digestion.

 7. This site was… how do yоu sаy it? Relevant!!
  Fіnally Ӏ’ve fоund something which helped mе.
  Thank you!

  Also visit my web-site :: lotto [Derrick]

 8. buying generic clomid without insurance: clomid best price – can i get generic clomid without a prescription
  https://gabapentin.life/# buying neurontin without a prescription

 9. SeroLean follows an AM-PM daily routine that boosts serotonin levels. Modulating the synthesis of serotonin aids in mood enhancement

 10. Very nice article. I absolutely love this website.
  Thanks!

 11. Промокоды 1xBet на сегодня. Получите бесплатно при регистрации бонус. Активируйте промокоды и делайте ставки на футбол, хоккей и самые яркие состязания – Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Отличительная особенность букмекера – возможность использования рабочий промокод 1xbet на депозит или для активных клиентов, уже имеющих учетную запись. Они обеспечивают двойной депозит, бесплатную ставку (фрибет), специальный бонус на день рождения и многое другое. Актуальные бонусные коды для новичков за регистрацию, способы получения и активации, bonus программа на официальном сайте букмекера 1хБет. Бесплатные промокоды при регистрации в 2024 году в 1xBet.

 12. Ηі, еverything iѕ going perfectly һere
  ɑnd ofcourse every one iѕ sharing facts, that’s truly fine, keep սp writing.

  Have a ⅼook at my site – slot

 13. how can i get clomid without rx: how to buy cheap clomid now – buy generic clomid without insurance
  http://clomid.club/# buying generic clomid without a prescription
  order cheap clomid pills clomid best price where can i buy clomid without rx

 14. Ӏ visited vаrious blogs Ƅut the audio feature fߋr audio songs рresent
  at this web site is reaⅼly wonderful.

  Ꮋere iѕ my blog post – slot

 15. cost generic clomid without dr prescription can i get generic clomid pills or order cheap clomid now
  https://www.anybeats.jp/jump/?https://clomid.club get cheap clomid no prescription
  can i buy cheap clomid without prescription cost of clomid without prescription and how to get generic clomid without dr prescription where can i buy clomid pills

 16. Hi, I log on to your blogs regularly. Your writing style is awesome,
  keep doing what you’re doing!

 17. SonoFit is a revolutionary hearing support supplement that is designed to offer a natural and effective solution to support hearing.

 18. SynoGut supplement that restores your gut lining and promotes the growth of beneficial bacteria.

 19. SonoVive™ is a 100% natural hearing supplement by Sam Olsen made with powerful ingredients that help heal tinnitus problems and restore your hearing.

 20. TerraCalm is a potent formula with 100% natural and unique ingredients designed to support healthy nails.

 21. where can i buy generic clomid: Clomiphene Citrate 50 Mg – where buy clomid no prescription
  http://clomid.club/# order clomid prices
  can i get cheap clomid now Buy Clomid Online Without Prescription how to buy cheap clomid

 22. TonicGreens is a revolutionary product that can transform your health and strengthen your immune system!

 23. Kein Held der Geschichte hat ein tapfereres und stärker bekämpftes Heer angeführt als Pius XII.

  mehr Infos hier 1973:
  In Chile findet unter Augusto Pinochet ein durch die US-Regierung unterstützter Militärputsch gegen die Regierung Salvador Allendes statt.
  Demo.Redcomm.Kr Die
  ältesten Spuren der Anwesenheit von Menschen in Österreich gehören dem Mittelpaläolithikum,
  der Zeit der Neandertaler, an. werfen Sie einen Blick auf diese Jungs

 24. Wow, awesome weblog format! How long have you ever been blogging for?
  you make running a blog glance easy. The overall glance of your site
  is fantastic, as well as the content material!

 25. TropiSlim is a natural weight loss formula and sleep support supplement that is available in the form of capsules.

 26. VidaCalm is an herbal supplement that claims to permanently silence tinnitus.

 27. Alpha Tonic daily testosterone booster for energy and performance. Convenient powder form ensures easy blending into drinks for optimal absorption.

 28. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more
  of your fantastic post. Also, I have shared your
  web site in my social networks!

 29. Wow, this piece of writing is nice, my sister is analyzing
  these kinds of things, thus I am going to let know her.

 30. can i get generic clomid without a prescription: Clomiphene Citrate 50 Mg – how to get cheap clomid price
  https://clomid.club/# clomid without a prescription
  cheap clomid pill Buy Clomid Online cost cheap clomid

 31. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.
  All the best

 32. paxlovid for sale: Paxlovid price without insurance – paxlovid pill

 33. 1xBet промокод на бонус при регистрации. Букмекерская контора предоставляет игрокам множество возможностей для снижения рисков и увеличения банка. Бонусная программа компании предусматривает интересы как новичков, так и опытных бетторов. Рассмотрим основные виды поощрений в функционале БК: 1хБет промокод на регистрацию – один из самых популярных подарков, созданный для новых игроков на сайте; Ставки на спорт – увеличение депозита до 32500 рублей. Воспользуйся актуальным промокодом 1xbet на сегодня, получи бесплатную возможность увеличить свой первый депозит до 32500 рублей в БК 1xBet. Воспользовавшись promokod 1xbet, максимальная сумма бонуса возможного бонуса будет увеличена до 32500 рублей. Но при этом сумма бонуса будет равна сумме вашего первого депозита.

 34. I do consіder all оf thе ideas yoս hɑve prеsented on yⲟur post.
  Ꭲhey are ѵery convincing and wilⅼ cеrtainly ѡork. Still, tһe posts are verу short for newbies.
  Couⅼd you plеase prolong tһem а littⅼе from subsequent tіme?

  Thankѕ fоr the post.

  mʏ web pаge: lotto (Zane)

 35. ventolin 100mcg price buy ventolin online cheap no prescription or order ventolin from canada no prescription
  http://smtnn.ru/forum/away.php?s=http://claritin.icu ventolin prescription coupon
  ventolin nebules ventolin inhaler without prescription and ventolin 4mg ventolin online

 36. Since the admin of this web page is working, no uncertainty very rapidly
  it will be famous, due to its quality contents.

 37. how can i get cheap clomid no prescription: Buy Clomid Shipped From Canada – where to buy cheap clomid without dr prescription
  http://clomid.club/# can i order clomid for sale
  clomid without prescription Clomiphene Citrate 50 Mg cost of generic clomid price

 38. I visited several blogs except the audio quality for
  audio songs existing at this web site is in fact wonderful.

 39. ProstateFlux™ is a natural supplement designed by experts to protect prostate health without interfering with other body functions.

 40. Au contraire, sur un casino en cryptomonnaie digne de ce
  nom, en plus d’être instantanés, vos retraits sont
  illimités. https://farmarm.net:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=295371 Découvrez les
  destinations de casino en ligne les plus populaires au Canada.
  http://www.starryjeju.com Maintenant que la question de la protection des données est réglée, une explication concernant l’équité
  des jeux s’impose. hsj-dental.co.kr

 41. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of house .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Studying this info So i’m glad to convey that I’ve a very just right uncanny feeling
  I found out just what I needed. I most without a doubt will make sure to do not
  forget this web site and provides it a glance regularly.

 42. how to get cheap clomid: Buy Clomid Online – can i order clomid pill
  http://clomid.club/# can you buy clomid without dr prescription
  get cheap clomid for sale cost of generic clomid price cost clomid price

 43. https://wellbutrin.rest/# generic wellbutrin price

 44. I needed to thаnk you for this ցreat гead!! I definitеly
  loved evеry bіt of it. I’ve got you book-marked t᧐ ⅼook
  at new things уօu post…

  Have a looҝ аt my web-site: betting

 45. Great delivery. Sound arguments. Keep up the
  great work.

 46. get generic clomid price: where to get generic clomid without dr prescription – order generic clomid without insurance
  https://clomid.club/# where to buy generic clomid prices
  where can i get clomid Buy Clomid Online Without Prescription buying generic clomid prices

 47. Pretty! This has been an extremely wonderful article.
  Thanks for providing this information.

 48. Ιt’ѕ verү simple to find out any topic on net
  аs compared to textbooks, ɑs I foᥙnd this paragraph at thiѕ website.

  Here is my webpage … casino

Skriv kommentar