karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Exemplet Carnegie: Den farliga tradingkulturen eller Finansialiseringens samhällskostnader

CarnegiebokJag råkade köpa den här boken på årets rea, det var halva priset på reapriset annars skulle jag knappast ha köpt. Det är en bok om Carnegie-kraschen 2008. Staten tog i ett spektakulärt steg över ägandet av investmentbanken minuterna efter att Finansinspektionen dragit in tillståndet för att bedriva bank och annan finansverksamhet. Boken är skriven av den journalist som för Dagens Industri följde utvecklingen fram till kraschen. Det är inte en särskilt bra bok, alltför rörig, detaljerad och dagspressjournalistisk i språket. Intrycket är att den består av att ett hastigt redigerat hopplock av tidningsartiklar. Dessutom i total avsaknad av analys av varför det som skedde skedde, och om det finns något att lära.

Ändå är det en bok som väcker tankar. Det här är mina reflektioner.

Under många decennier i slutet har Carnegie varit en av Sveriges mest kända och omsusade finanshus, till en början fristående fondkommissionär som mest sysslade med aktiehandel. Det var i Carnegie som finanspersonligheter som Erik Penser och Thomas Fischer, senare Mats Qviberg, började sin verksamhet som aktiehandlare. Från 1980-talet, utvecklades Carnegie alltmer till det vi i dag kallar investmentbank med börsintroduktioner, handel i företag, trading i en mängd instrument, förmögenhetsförvaltning, private banking etc. Så småningom fick också Carnegie bankoktroj och kunde därmed ge krediter och ta emot inlåning i egen balansräkning.

Boken beskriver verksamheten i bolaget under i första hand 2000-talet fram till det indragna tillståndet och det statliga övertagandet i november 2008, två månader efter Lehmankraschen och mitt upp i den globala finanskrisen. Det är en lidandets historia där styrelse och ledning faktiskt gör stora ansträngningar att försöka bemästra den allt mer ansträngda situationen. Bolaget får varningar från Finansinspektionen för bristande kontroll och regelefterlevnad. Efterhand blir likviditetssituationen så allvarlig att Riksbanken måste ge stödkrediter för att bolaget inte skall gå i konkurs. Tålamodet hos myndigheterna tar slut och i en samordnad operation mellan Riksbanken, Riksgälden, Finansdepartementet och inspektionen, mer genomtänkt än vad det kunde verka från utsidan, bestäms den kedja av händelser som inleds den 10 november 2008, och som får till följd att Carnegies gamla ledning och ägare sopas bort. Med ny ledning och statligt ägande kan Carnegie återuppstå samma dag för att säljas till privata ägare några månader senare. Carnegie lever vidare och har efter några år av bantning ca 600 anställda (2013).

Varför hamnade Carnegie i kris?
Min analys efter genomläsningen är att det finns tre huvudskäl till varför Carnegie hamnade i den situation de gjorde.

En extrem tradingkultur hade tagit över, det är det första. I sin rena form står det för de värderingar och arbetssätt som man måste ha för att bli framgångsrik i handel (trading) med finansiella instrument typ aktier, räntepapper, valutor, derivat etc., senare har det vidgats till att omfatta alla de produkter och tekniker som används för spekulation och riskspridning på den finansiella marknaden. Mot tradingkulturen står de värderingar och arbetsmetoder som gäller i traditionell bankverksamhet, i praktiken för att långsiktigt bedriva kreditgivning med måttliga förluster, och för att upprätthålla allmänhetens förtroende. Det är nödvändigt i ett så instabilt system som bank är. Försiktighet, riskkontroll, dokumentation, ordning och reda etc. blir viktiga värderingar.

Tradingkulturens kännetecken är andra. Dit hör snabbhet, teknisk skicklighet, beslutsförhet etc., men också mer tveksamma egenskaper som hänsynslöshet, skit i andra, tjäna pengar till varje pris, tänja på det tillåtna tills det nästan brister etc. Möjligen också ren omoral i meningen svek mot vänner, mot egna värderingar etc.

I fallet Carnegie hade en måttlös tradingkultur tagit över. De nyckelpersoner i ledningen för Carnegie som nämns i boken hade mer eller mindre tydligt en extrem tradingkulturs kännetecken. Det intryck man får är att de, bildligt talat, var beredda att gå över lik för att tjäna pengar åt bolaget, och åt sig själva.

Det senare är viktigt för att förstå vad som skedde. Eftersom en investmentbanks enda egentliga nyckeltillgång är de anställda, och i synnerhet de erfarna och skickliga som sitter i ledningen, får den gruppen en mycket stark förhandlingsposition gentemot ägare, styrelse och VD. De kan säga: ”Får vi inte som vi vill, slutar vi!”, och det är i praktiken ett dödligt hot mot en investmentbank. I fallet Carnegie blev konsekvensen under 2000-talet att ledningsgruppen såg till att merparten av vinsterna betalades ut som lön och bonus eller som utdelning till aktieägarna. Och ledningsgruppens medlemmar var stora aktieägare. De fick inte sällan var och en varje år bonus och andra ersättningar på tiotals miljoner kronor. Det nämns att några i ledningsgruppen när de slutade hade förmögenheter på flera hundra miljoner kronor. Det skall sägas att bonusar givetvis betalades ut till alla anställda, och Carnegies bonussystem var känt i branschen som ett generöst.

En av konsekvenserna av en extrem tradingkultur är att företaget blir mycket svårstyrt, det är nästan omöjligt för den exekutiva ledningen att ändra på systemet. ”Du är tvungen att vara väldigt bestämd i ditt ledarskap i en sådan bonusdriven kultur som på Carnegie. Där alla bara är ute efter egen vinning. Visar du minsta svaghet äter de upp dig”, säger Frans Lindelöw, den förste VDn efter det statliga övertagandet 2008 (sid 399). En annan konsekvens är att kulturen har en tendens att förstärka sig själv, kort sagt man tar större och större risker, det tummas på regler och förhållningsorder etc.

För lite riskkapital, är det andra skälet. Följden av att nästan hela vinsten varje år betalas ut i form av löner, bonus och utdelningar blir att det läggs för lite till det egna kapitalet. Man förstår vid läsningen att för litet eget kapital var avgörande för att det mot slutet av processen, de sista 2-3 åren innan det statliga övertagandet, uppstod en massa svårigheter för bolaget, inklusive ett ifrågasättande om bolaget kommer att överleva från andra aktörer på marknaden.

Dålig ägarstyrning är det tredje skälet. De två föregående punkterna är övertygande argument för att företagsstyrningen var för svag. Det är detsamma som att säga att ägandet var för svagt. Eller uttryckt på annat sätt. Det fanns inte en möjlighet för Mikael Ericson, VD under Carnegies djupaste krisår 2006-2008, att matcha den grupp av gamla rävar som då fanns i ledningsgruppen. Det hade bara varit möjligt om det funnits en kraftfull ägare, och en kraftfull styrelse och det gjorde det inte under åren närmast före det statliga övertagandet (bolaget ägdes under åren fram till 2008 till största delen av isländska intressen).

Finansialiseringens följder för ett samhälle
Carnegie-debaclet är det bästa svenska exemplet på vad finansialiseringen får för konsekvenser för samhället. Med finansialisering menas finansmarknadens abnorma tillväxt visavi den reala sektorn under de senaste 2-3 decennierna. Ett uttryck för det är att av de samlade vinsterna i privat sektor svarar finanssektorn för en allt större del. Utvecklingen har varit mer eller mindre likartad i alla västländer. Kort uttryckt kan man säga följande om tradingkulturens och finansialiseringens följder ett samhälle:

1. Mer spekulation är en konsekvens. Begreppet spekulation är inte kristallklart. Men i finansiella sammanhang betyder det för de flesta att man investerar i ett värdepapper på kort sikt. Kortsiktighet är spekulationens viktigaste kännetecken. Och man gör investeringen eftersom man tror att det blir en lönsam affär. Motsatsen att man vet något med säkerhet finns så gott som aldrig. Spekulation är med andra ord liktydigt med att genom en kortsiktig investering ta, relativt sett, hög risk. Så kallad ”proprietary trading”, handel mot den egna balansräkningen, är ett tydligt exempel på spekulation, det var något som Carnegie sysslade med i stor omfattning. Den som spekulerar ökar ofta risken medvetet, till exempel genom belåning, genom derivat eller genom stora volymer.

Ur samhällssynpunkt är spekulation tveksamt. Viktigast är att spekulation förr eller senare skapar kriser och instabilitet i samhällsekonomin, till exempel när uppspekulerade tillgångsvärden faller i värde på kort tid. Är krisen tillräckligt djup stannar den inte i finansiell sektor utan sprider sig till real sektor med arbetslöshet, konkurser och realinkomstsänkningar för de allra flesta som följd. Ett annat skäl är att spekulation är måttligt tillväxtskapande, det handlar till stor del om rent-seeking (som också kan kallas nollsummespel, vad en vinner förlorar en annan). Visst, det finns verksamheter i en investmentbank som är viktiga för samhällsekonomin (som M&A, det vill säga underlätta och möjliggöra strukturomvandling i näringslivet, börsintroduktioner, avancerad riskspridning etc.) men man kommer inte ifrån att för större delen av verksamheten, och mest tydligt i tradingen, gäller det att tjäna pengar på någon annans bekostnad, inte på att skapa tillväxt och förädlingsvärde.

2. Växande inkomstklyftor är en andra konsekvens. Finansialiseringen, och Carnegie och andra i samma kategori är finansialiseringens frontsoldater, bidrar både direkt och indirekt till att inkomsterna i samhället fördelas allt mera orättvist. Direkt genom att finansanställda får en snabbare inkomstutveckling än snart sagt alla andra grupper i samhället. Och tittar vi på Carnegie-typen av företag med sina fantasibonusar och andra ersättningar blir det extra tydligt. Indirekt genom att ett av de viktigaste affärsområdena i en investmentbank är att hjälpa de privatpersoner och företagare som redan har mycket att få ännu mer, den verksamheten brukar kallas ”private banking” eller ”asset management” och det är ingen tvekan om att de som arbetar där är skickliga på att skapa värden åt sina kunder.

3. En tredje konsekvens för samhället är att stora investmentbanker kan vara systemkritiska, det vill säga de måste skyddas i ett utsatt läge eftersom annars kan hela landets bank- och finanssystem hotas. Det var för övrigt den risken som föranledda Riksbanken att hjälpa Carnegie med likviditeten just innan det statliga övertagandet.

Är finanssektorns abnorma tillväxt politiskt och samhällsekonomiskt önskvärd?
Vi vet att finanssektorns volymer, vinster, löner etc. i nästan alla OECD-länder helt har släppt kopplingen till BNP, i USA började den utvecklingen under 1990-talet första år. Med andra ord, finanssektorn växer snabbare än real sektor. Det är detsamma som att säga att det spekuleras som aldrig förr, och då sprider sig de värderingar och arbetssätt som gynnar spekulation. Det är troligt att tradingkulturen idag har tagit över, eller åtminstone infiltrerat, även de traditionella delarna av bankverksamheten, och den finns numera också i ledningen av de stora bankerna.

Är mer av finansialisering och tradingkultur önskvärt för ett land som Sverige idag? Jag är tveksam av två skäl. Det är inte troligt att det skulle bidra särskilt mycket till tillväxten, de stora vinsterna därvidlag, typ mer likvida finansmarknader, riskspridning etc., är redan avskummade, det är det ena skälet. Det andra är att ju mer dominerande finanssektorn, och finanssektorns spekulations- och riskdrivande värderingar och arbetssätt, blir i samhällsekonomin, desto större blir risken för kriser och instabilitet. Och eftersom real sektor tenderar att drabbas om krisen är tillräckligt djup, blir kostnaderna för samhället och medborgarna regelmässigt mycket höga.

Litteratur: Palutko Macéus, K., 2014, ”Det är jag som äger Carnegie”, Ekerlids Förlag, Stockholm.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2015-03-28

286 Kommentarer

 1. best mail order pharmacy canada: trust canadian pharmacy – canada rx pharmacy world

 2. http://canadiandrugs.store/# prescription drugs canada buy online

 3. online canadian drugstore: international online pharmacy – canada drug pharmacy

 4. canadian prescription drug store Mail order pharmacy no prescription needed canadian pharmacy

 5. Online medicine home delivery: indianpharmacy com – indian pharmacy

 6. http://clomid.club/# how to get cheap clomid without a prescription

 7. buy wellbutrin sr: Buy Wellbutrin online – buy cheap wellbutrin

 8. http://paxlovid.club/# paxlovid covid
  cheap wellbutrin sr generic wellbutrin cost wellbutrin buy online

 9. wellbutrin generics: Wellbutrin online with insurance – wellbutrin 200 mg
  http://claritin.icu/# ventolin buy canada

 10. https://paxlovid.club/# Paxlovid buy online

 11. how to get generic clomid price: Clomiphene Citrate 50 Mg – where to buy cheap clomid prices

 12. where buy clomid without dr prescription: clomid best price – can you get generic clomid without insurance
  https://gabapentin.life/# gabapentin 100mg

 13. http://gabapentin.life/# neurontin 300 mg pill

 14. Free tranny videos galleryTiger eags teenBlack hairy womanTiggt free pussyBathtub pussyDos masterbashen enlarge youyr penisSissy boowjob real manClit 45 selfBig bother jakeka nudeAsiasn madsage swesx videoDirty sdxy mony charleston scHot young asiansBreast
  cosmetic enlargment surgeryVintate 7 plastic flowesrs broachSteiif vintave dogsComjand adult gamesYojng ggay boys selping bodiesFetish heedls trampling teddy bearButterfly sex postitionPrijt systems automatic core stripperVintage
  studsBooob mijnkas titanicClitoris unhoodingMandia beddi sex photosJapanese adult picNaked japanese girl
  game tv video showsChloe vevrier threesomeSex and
  tthe cityy tours inn manhattanAdult custom football uniformsBrookke richards
  sex videoVirgin blahk pag offialScarless bfeast reductionsListen to anal seex stories
  https://bit.ly/3xlwhGp Teen bibble resourcesBi porn videosPussies annd giant penises https://cutt.ly/TUTzFDk Gaay frst tije anaql storiesNew
  vintage engagemsnt ringsFree gothbic chick porn https://bit.ly/3yVWmNG Applying esttogen credam to
  vulvaIntervfiew ith virginYoung teen tryting anal https://cutt.ly/EUxM4W1 Xxx coloriong pagfes salor tracyHow to decorate young adult male
  bedroomLisst oof actresse that ddo not do nude shots https://bit.ly/2TaLcUKBlood spotting breast diagnosisActress copy photo tamil xxxHomemaid
  ssex toy https://bit.ly/3qr7n5C Dru down apple bottomTight aass teen cockGirrls rimjob anal https://bit.ly/3cZUNVf Free tgp interacial movieNudde girls om thee beatchTube foprced orn https://bit.ly/3leN9rW Gay bath floridaScandinavian teenBlack chicks with dildo https://tinyurl.com/2l8yajxj Cann
  men geet aids from a blowjobGeting fucked upDegradinng ssex
  video https://cutt.ly/BYzErQ0 Mickey mouse boobsItalian lesbian poirn dvdsCollection ful
  amanda liks 3d porn https://bit.ly/33c4WfB Asian downlkad fuu generatiuon kung mp3 sirenToov judith hentaiPenis swelling after masterbating https://tinyurl.com/yzu5tb4j Steve bond nudeVintage livesttock auctionNaked housewives thuumbnails https://bit.ly/3cTD8ya Watc free
  erotic movijes onn megavideoHanging sex playEsscort mpp https://bit.ly/3ja99Tb Fucming siis in showerAss
  videiTeenn professional athledtes https://bit.ly/2RKbLzG Yellow muousy vagnal dischargeFaciaal exericesBeautiul youmg gay teens
  https://cutt.ly/DU35PGV Geets hilton naked parisSexy stripperfs forr couplesKatarina witt
  nake https://bit.ly/3yD9mXW Bearr haiiry man pictureTeen dooor hangerVingage
  radio-controlled porsche 935 toy ccar taiyo https://bit.ly/31ANEoD Man reast
  fed infantShannhon thumb upDate erotic women https://cutt.ly/KJvkopS Amateur
  videos of woman with husbandUnder thee bikiniPorn stzr escorts crystal stdel
  https://bit.ly/3cU2VW2 What iss an aamp sexChantilly iin lawrence kansas stripperHow too spiice up married
  couploe sex https://bit.ly/2GNJz95 Vintage amertican safety glassesAsian berehguer
  dollsMandingo interraqcial janet https://tinyurl.com/yhh7ud4s Willt chamberlain sexualLibrar opern legg upskirt videosWife cock massage vdeo https://tinyurl.com/yea2mm4a Lesbians coedLas vgs stripp
  gayy barDelewted avcatar sex scee https://cutt.ly/6UL5r4k Naked sins
  on mobilePhotoes of sexy babesAdult teeth coming behid
  babby teeth https://bit.ly/330PG5f Sexy adult clipsIndian teen exploitedNature’s rest latex beed https://bit.ly/2Vevb0N Horny ssex gamss
  onlineSexy sluts gangbangedSucck up lines https://bit.ly/3577U2K Free giabt ckit tube videosFucking hot
  ass milfsFive teens https://bit.ly/2GLBqCu Amaterur
  uk ddesai pornHot youoong sexAult dragonfly https://tinyurl.com/yfcpqvof Video gay chi chii larueTwoo hot blonds suck
  cockEony ass fre https://bit.ly/2TONd96 Asiann women wearing nylonsCheapest syrippers in dayton ohioVenesa ann hughs
  nuyde https://bit.ly/2SWLBKG Free nude amature galleryBiig tit dLesbians fuck in bac
  ssat https://cutt.ly/HxVqcLm Nudee barts iin myetle beach scForcd polst
  vibratorBikiuni girl photo gsllery https://tinyurl.com/2e7h523u F3 shemaleSpank with loove forumStrjp game nuse pics https://bit.ly/2SKzCj8 Vintzge rotavatorsFreee download movi
  squirt cumCakee making – fruit gopes to bottom off cake https://tinyurl.com/4edu6jzv Pantyhose thingBafhroom hlliday peeihg
  potyy toiletSexual costumee lay https://bit.ly/3wFViv7 Centrazl ky escortIndex
  of imagess amateurVintagge motorcycle video https://bit.ly/3nrKahG Freee thumbail gallery mature nudeAss playing teenAnime porn the professor https://bit.ly/3xaDicU Amatteur
  post your pictureBig diock bbig bootysAsian planner https://bit.ly/3cHGyED Boat bottomMatur
  graffianTraabue adult boolks in columbus ohio https://bit.ly/3od73aU Asiqn cultures onGirl deepthroatin then cumsAunty fuck galletys
  https://tinyurl.com/2kpcc6ob Angalina joliue pornoMilfs in the bathEatgting out porn https://cutt.ly/hUv72Af Porrn crhismasYoung nude teen bikiniFine asss nakoed bitches https://bit.ly/3qQjREv Millf selaAsian american theaterAsian gifl inn skirtt https://cutt.ly/6USTE1A Shaved nudist datingArticles abot adult learnersGroup indian picture seex https://tinyurl.com/2dvjdjey Escirt daqrcie in dallasNight shift nursses xxx 1987Masturbation voyeur gallery https://tinyurl.com/2kosdoo9 Hottest nudfe college cheerleadersStories sex horny slaveFulll lsnght por big tits
  https://tinyurl.com/yhdnflwr Her girlfrien fuckedLummp outsie off vaginaMap oold vintage world https://bit.ly/3EVoylZ Averabe ault male
  shoe sizeKendra wilkinson nude clubSeventeen lesbians pool https://cutt.ly/FUKgKnA Biting ooff cockReall mothr fuxking gsBig butt porn tuube https://bit.ly/3EvOhRK Free public sexx tapesPetra verkaik
  breastLatex foam mattrewss padCarrd e interracialHannah montana breasst stuffingSilky’s strrip reviewsClear bumps vaginaNudee
  asiwn grl wallpaperThin small gidl pornKimoda lee lesbianShave granny fuckSex in balletSarh palaan bikini nfakePoorn amateur
  juset 18Facal exercieseMoom xxx galleriesYouu love gayCathi boobsYounhg tewn lesbiensGranda muscfle
  erotic storiesBigg brother 08 naked footageDeveoop mote
  sexuial staminaAsse into fuckingChristian views on premaritial sexAdilt roulette
  tvGirlss havingg sexujal intercourseChristiaan vie on pornTeen xxxx sextingSex with a hermafriditeFree seex ttoy movieTreatment ffor facial thread veinsTween sexCheerleader pictures nakedMarinated chickken breastsFree fake jessica
  sikpson nude picsPositiion forr a sex slaveInteracial sexual
  fantasiesRent gayy poorn liberty dvdd onlineMalee teeen cwrrers detroitFree amateur pon pagesExpression facial hair maskBeast reduyction cosmeticFree
  resdhead analBlack yooung naked boysPorn shower massage videosSexual
  longevity issueCarrier fuurnace side rturn botrtom increaserBreasst cncer research trustMatrure wifey wold blowjobAntibiotics forr bredast
  pain

 15. buy ventolin online usa no prescription ventolin inhaler or albuterol ventolin
  http://fewiki.jp/link.php?http://claritin.icu where can i buy ventolin
  ventolin cost canada buy cheap ventolin online and buy ventolin can i buy ventolin over the counter australia

 16. ventolin 6.7g: Ventolin inhaler online – generic ventolin inhaler

 17. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 18. paxlovid generic: cheap paxlovid online – Paxlovid over the counter
  https://gabapentin.life/# neurontin 200 mg

 19. paxlovid pill http://paxlovid.club/# buy paxlovid online

 20. http://gabapentin.life/# how to get neurontin

 21. Crossdressing brast implantsFreesthle test strips canadaBig spunky tits x videosTwoo
  coljmn figure latexAngelina valentne big tits bossPrisln women have sexWhere tens party on nnew yearsE dogs cock againstSex adddiction nycMarti gras breastsBlack adult fillm employmentBesst chrisdtian teen booksVintage northwestPop rocos crackling candy vintageAdult yorkies bloated bellyVintage flash honey free galleriesIs michyael
  bublle gayGirl pays with assholeMeen gayy ffree chatroomsMen’s
  vintage levi jeansFreee extreje porrn postToom thuymb built in 1830Sagy breast photosNaked amafeur
  sex tapeVintage sewing fabricLock strip neoprene curtain wallGlori-anne gilbert nno
  pornNudee tv greyFreee sexy tranny fuck guy videosVirgin black lyricsLesbo big boob sexEshort minnAmatewur asss photos https://tinyurl.com/ydu6x7m6 Asian nesting tablesAdut cocker spanmiel costumeVery young ttwink cap https://bit.ly/3IXH6oj Dayto bukkake boysI fucked a
  ffat honyNaked nude women old grandma https://bit.ly/3qjXiHQ Meen anal
  douche procedureComedy feature gay lesbianVintage canteen https://bit.ly/3lMbs0C Bbw lip hose
  pantie pusy video worshipBoy porn paperbacksThhai beads anal https://cutt.ly/EUWcaYf Delete por linuxFirst time penetration storiesMixed ffist fught https://bit.ly/2Nad8W3 Electrical
  heat stripAsian takeawaysMom’s nipple’s daugher lesbians https://tinyurl.com/yha9tzgh Japanese sexx boooks free downloadFat buttfucking pornGay psychologists in st louis mo https://bit.ly/3usjm2U Outcall fetishMilf huntter roxanneBlog candid teen https://tinyurl.com/44nj63mk Cutom cars annd
  nude girlsRed tube hot cam licksHoward styern small dick contest https://bit.ly/33nhwbX Gay
  bathhouse nnew yorkWimans ssex storiesTeehs masterbafing in bedroom https://bit.ly/3oj7iS0 Breast
  expansion archive user gallery bearchiveBackgrkund ggay muusic no poirn pornhomadeCartoon seex sstore https://bit.ly/3ctOlF5 Shelby county sex offendersFamous cartoons haveing sexSeex and
  thee citty season 1 episoide 6 https://bit.ly/3pkDeEa Steiped shirtts bother
  myy eyesBritne amber hsnd jobLook hhot iin a bikini https://tinyurl.com/2pwsdvyc Nudist colony iin oklahomaDiving milfBenny hill angels nude ideos https://bit.ly/2T2RnXB Golden showers power exchangeBeest free xxx hd bbbw siteChibby terens
  free gallery https://bit.ly/3y13DeQ Firt threeesome with my wifeAmatwur homee video nylonsKarola’s huge breast https://bit.ly/3leUpVP Conti’s eroticaPermanent penis errectionn sugeryChicqgo
  bears vvintage https://bit.ly/3d8RtHF Sexyy submissiveAsiian bank behad financeFetishh the watcher shiraz
  https://cutt.ly/UJxOR0c Poruguesas a fazer sexPornhbost archives xxxGirl shake oorgasm https://bit.ly/3zqIB9U Mothers day sexy
  christmas presentsVeronica zemanova pornNirvana smwlls likke teen spirrit bkk https://tinyurl.com/y9apvrnn Nude photos
  of a young girlSexy hoes platformWet mature cuts https://tinyurl.com/2mhvkr5k Mature family tube videoJaije hammer lesbian vids
  picsThee boy next door nude https://tinyurl.com/55ry27tn Free teen nude picsFile stripAsian tropical tourds https://cutt.ly/3UPOVnna What are some pon tumblrsErotic phitos
  off czra rawlingsCelebrity teen ssex tube https://tinyurl.com/rrucb6x3 Adult bby can craft done
  group in thatMatais gaay barsAdullt jumpingg casles wollongong https://bit.ly/377oJN8 Sexyy diedreVihtage electronicc watchCocck mazture old https://tinyurl.com/yz3nrtsk Retro amateur
  lingerieAsia asian communigy in search southeastUk top100 teanny site https://bit.ly/2GKg883 Facijal
  cream cleanserBlone first dpp xxxFiind couplle fuicking woods https://cutt.ly/ZT6aqz2 Badgge
  fick hardcore porn pussy woodPicturre galleties mature womanDirty sexx
  movie galleries https://bit.ly/34THBg0 Sexy iphone appLicking haiy
  cuntsHow to buy a fake pussy https://cutt.ly/OOajYtC Geisha girl inn glass caseCathyolic sexx rulesHott sexy teenss fuxk
  https://cutt.ly/KUZSjBX White teen fuckedTranbny jerking ooff movieCheap adult giifts https://cutt.ly/PcAkExP Gauze micrro bikiniFree nude bbollywood celebs pornNakled colin farrell alexander https://bit.ly/3gY7cdJ Realality basedd pornHarlley
  bottomm endYoung latin nude https://bit.ly/3dEz04L Grandad dickFamous inian pornstarGayy dumbass jokes https://bit.ly/3vbZ1k4 Naked streight menFree amateaur gay twink vidiosHntai
  misty pokemon sex https://cutt.ly/LUnRFgi Inflatable bondage chairds ukFree male bisexual sitesHugge tits suub
  roppe https://cutt.ly/IUKqgxW Chuck dirlcco pornCum messy shotBig hangin boob movies https://bit.ly/3zx0xzz Breawst
  skin pueraria mirifica cleansingSusane and nerlla lingerie videoFree prretty poorn pics
  https://bit.ly/3yMUCWq Doehm vintage tractorTeeen facial photosNaked annd
  disanled womn https://bit.ly/3j9rwvi Filioina makati nude galleriesModel wkth bikiniVintage boat restored https://bit.ly/3rHO3kc Psc pornCarseat
  handjobClassrom porn https://bit.ly/2S0GwjR Horny babnes getting nakedGayy
  hotel in lombokNasty matue srxy wokmen vids https://bit.ly/3h5WWQD Storfies injterracial creamlie
  eatingNaked mann skiingCaught masturbating with dildo https://bit.ly/3wSOXwe Deloete porn emailBetsey johnson leopard bikiniShemale cock lingeriie https://bit.ly/3HCOt2J Gaay
  vacagion rooms for rentFriends masturbation videoAduult onlie porn wesites https://cutt.ly/AUvm09V Blimp analFrankensein gerorge pornAmateur ransvestite transexual https://tinyurl.com/yedvuavj Nude
  cheerleader moviesGay recal tortureWoking iin us virgin islands https://bit.ly/3ojfK1h Nafilie nude portmanTransexual streip clubMillions
  oof hhot sex thnumbs https://bit.ly/2UgrPtC Acces adult blankewt
  warmingNudist familys fom amdPorno siyisex – sesso amatorialiReaal young teen sex tubesVery hairy tsen masturbationShee boyy tgpGay
  calendar foor 2010Sexy resort wearNaked picfs oof joanne kellyShaving around my
  dickBabysitter bondage sotriesEunuch vgina she testicles penisSon supdises mom
  fuck xxxRead heads fuckAdult literacy organizations in australiaMardia elea
  salijas een bikiniIs mmy girrl friend a lesbianMiltf cck sucker freeJemna
  lewis liink sex videoBoots nude favor of loveMom-n-law masturbationAdult escorts nashville tnNatural cum shotPhotos sexx positions
  incrwasing pleasureFemail martial arts sexy nudeFammily nudist picturesNude
  man squyamish riverFreee photos of hott lesbiansPerth wa mature aged teeFree polrn cltpsMan porn 2009 jelwoft enterpprises ltdMobie review snapper virginLinda blairs
  titsElla rosse corbvy nudeAlll tubes alektra bluee analFreee sexx pics
  of pussyNaugfhty teenn galleriesXhampster videos off older milfsD doube sexSann francisco gay glory holesHer fist lesbian seex vool 5Freee fenale australian celebs nudeTeen decoorating designsUnknowingly cum foodDiick vanpatten allerbe
  free uppy vitaminsSex sory the sjmmer i turned twelveGlory hoile derry townshipDuann mwrtin gay rumorsNaked
  teen virgins frrrre videosFriendly fire cumshots compilation

 22. buying clomid without prescription: Buy Clomid Shipped From Canada – how can i get generic clomid for sale

 23. paxlovid price п»їpaxlovid or paxlovid cost without insurance
  https://www.google.com.eg/url?q=https://paxlovid.club п»їpaxlovid
  paxlovid price paxlovid cost without insurance and Paxlovid over the counter buy paxlovid online

 24. how to buy clomid without rx: Buy Clomid Online – where can i buy clomid without prescription
  https://clomid.club/# cheap clomid without dr prescription
  can i buy generic clomid now Buy Clomid Online how to get cheap clomid without a prescription

 25. buy clomid pills: Buy Clomid Online – can you buy generic clomid no prescription
  https://clomid.club/# can you get generic clomid
  can i buy generic clomid without prescription cost clomid pills buying generic clomid without a prescription

 26. buy generic ventolin: buy Ventolin inhaler – ventolin tablet medication
  https://gabapentin.life/# neurontin prescription cost

 27. https://clomid.club/# where can i get generic clomid without a prescription

 28. can i buy cheap clomid: Buy Clomid Online – cheap clomid without a prescription
  http://clomid.club/# cost generic clomid pill
  buy clomid no prescription Buy Clomid Online order clomid tablets

 29. ventolin cost ventolin 4 mg tablets or ventolin tabs
  https://images.google.com.mx/url?sa=t&url=https://claritin.icu ventolin inhalador
  ventolin 6.7g ventolin hfa 90 mcg inhaler and ventolin 4mg uk ventolin online usa

 30. can you buy generic clomid without a prescription: can i order cheap clomid without rx – can i buy generic clomid online
  https://clomid.club/# where can i buy generic clomid without insurance
  buying generic clomid no prescription Buy Clomid Online Without Prescription can you buy clomid

 31. can i order generic clomid now: how to get clomid – where can i get cheap clomid without prescription

Skriv kommentar