karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Företag – en ekonoms definition

Med företag menar vi det vi normalt menar med företag, en ekonomisk enhet där människor och maskiner samverkar för att producera en vara eller tjänst som skall säljas på en marknad. Det kan vara allt från världsföretag som Microsoft eller IKEA till det minsta underleverantörsföretaget i Gnosjö eller en konsult som ensamföretagare. Det utesluter alla anslagsfinansierade organisationer som statliga myndigheter, förvaltningar, intresseorganisationer, föreningar etc. Det utesluter också alla andra slags företag där människor arbetar eller fungerar gemensamt utan att syftet är att producera vissa varor och tjänster för avsättning på en marknad. ”Företaget” att gemensamt städa radhusområdet är inget företag i vår mening.
   

Mera precist gäller att ett företag har vi när tre kriterier samtliga är uppfyllda: 

1. I ett företag samverkar flera aktörer frivilligt och över en längre period i syfte att professionellt eller yrkesmässigt producera någonting för marknaden.

Att flera aktörer skall samarbeta för att vi skall använda begreppet företag förefaller självklart. Någon skulle säga att frivillig samverkan är själva kvintessensen i ett ”företag”. Med andra ord, begreppet företag används här för samverkan som innefattar minst två aktörer. Aktörerna kan vara personer eller andra företag, de kan arbeta i företaget eller tillföra input-resurser på annat sätt. Det senare innebär att företaget kan vara ett stort företag med flera tusen anställda men också ett egenföretag/soloföretag, alltså inte ha någon anställd personal.  Kriteriet om samverkan begränsas i det senare fallet till aktörer utanför företaget, i praktiken till andra företag på marknaden, t ex genom att en bank finansierar verksamheten. För det ekonomiskt dominerande typföretaget med många anställda sker med andra ord en samverkan på två plan, dels inom företaget, dels med andra företag.

Att aktörerna samverkar förutsätter i sig att det finns strategiska och operativa mål för verksamheten.

Att samverkan skall pågå över en längre period är en viktig ingrediens i definitionen av ett företag.  När en person anställs i företaget och det skrivs ett anställningskontrakt är det underförstådda villkoret att hon eller han skall stanna i företaget en längre tid. Det hänger bl a samman med att verksamheten bedrivs professionellt/yrkesmässigt. Det ligger en viss långsiktighet underförstådd i kravet på professionalism/yrkesmässighet.

Att producera för marknaden betyder att företaget producerar för någon annan än sig själv eller dem som är direkt involverade i samverkan. Det som produceras skall bjudas ut till försäljning på en marknadsplats där priset för produkten bestäms av tillgång och efterfrågan, ofta utan möjlighet för företaget att påverka. Intäkterna från försäljningen skall täcka kostnaderna för verksamheten. Ett ekonomiskt mål är att företaget skall ge ett överskott, gå med vinst. Det hänger bl a samman med det överlevnadsmål som företag kännetecknas av.

Genom denna punkt utesluts från begreppet företag ekonomisk rörelse i påtvingad samverkan, amatörverksamheter, verksamheter som inte syftar till att avsätta en produkt på marknaden (t ex en aktiesparklubb) etc.

 2. En av aktörerna i ett företag – ägaren – har en primus-inter-pares-roll i meningen att denne är kontraktslutande part i alla de överenskommelser, explicita eller implicita, mellan aktörerna som är grunden för samverkan. Ägaren har ensam rätten att inom givna ramar (1) leda och kontrollera samverkan, (2) disponera det som blir över (vinsten) när alla kontrakt infriats samt (3) rätten att överlåta ägandet till en tredje part.

Det brukar ibland sägas att dessa tre ägandets rättigheter – rätten att bestämma, rätten till avkastningen samt rätten att sälja – är det residuala kontraktet,(Grossman & Hart, 1986), det fiktiva kontrakt som ägaren av ett företag har med sina intressenter – de som företaget har en marknadsrelation till, de anställda och det allmänna – och som talar om vad dessa för sin del accepterar från en ägares sida.

En indirekt konsekvens av rätten att bestämma är att företaget alltid har en ledning i meningen att ägaren har ett antal maktmedel till sitt förfogande som gör att han själv, eller genom ombud, kan driva verksamheten på det sätt som han anser rätt och i linje med de mål som lagts fast. 

Det kan i och för sig diskuteras i vilken utsträckning ett företag kan ledas. Organisationsforskningen visar exempelvis att ledningens frihetsgrader när det gäller att strategiskt ge ett företag en ny inriktning är mycket inskränkta.  Andra gör gällande att företaget i grunden är ett självstyrande system där ledning egentligen inte behövs.  Vi förutsätter ändå att företaget har en ledning.

Det görs ofta en distinktion mellan den som har det residuala kontraktet (ägaren) och den som har rätten att leda (företagsledningen). Denna distinktion är, det förstår vi, i första hand praktiskt betingad. Företagsledningens mandat utgår från ägaren, det är ägaren som har delegerat delar av sin bestämmanderätt till företagsledningen. Det är alltid innehavaren av det residuala kontraktet som har den avgörande makten över företaget.

Ett företag är således en organisation med utpräglad rangordning, både mellan ägaren och företagsledningen och mellan chefer och anställda. Det är antagligen skälet till varför företaget som organisationsmodell i engelskspråkig litteratur ofta kallas hierarki.  Vi kommer i fortsättningen att då och då ställa ”marknaden” mot ”hierarkin” och således mena att man ställer modellen samordning via prissignaler på marknaden mot modellen samordning via ordergivning i företaget.

Rätten till avkastningen betyder att ägaren, efter det att han fullgjort alla sina åtaganden gentemot företagets anställda, leverantörer, kunder, finansiärer och andra intressenter (inklusive betalt upplupna skatter), kan göra vad han vill med det ekonomiska överskott som verksamheten har givit (”årets resultat”). Han kan återinvestera det i företaget (”i ny räkning balanseras”) eller ta ut det (”till aktieägarna utdelas”) för egen konsumtion eller för placering på annat håll.

Rätten till avkastningen kan också som sådan överlåtas. En ägare till ett jordbruksföretag kan exempelvis arrendera ut jorden på viss tid. Ägaren har med andra ord rätten att låta en annan aktör – arrendatorn – disponera tillgångens avkastning. Praktiskt betyder det att han också under arrendetiden överlåter en del av sin bestämmanderätt. Däremot begränsas inte ägarens rätt att avyttra företaget. 

Rätten att sälja, rätten att ”avyttra ägandet till tredje part”, ibland talas om avtalsfrihet, innebär praktiskt att företaget som tillgång kan överlåtas genom laga fång (köp, gåva, byte, arv etc.). Det som överlåts i en sådan affär är inte, som vi ofta kanske tror, byggnader och maskiner och andra hård- eller mjukvaror som kan finnas på en balansräknings tillgångssida utan rättigheter visavi dessa tillgångar. Det i sin tur gör tydligt att utan att vi gemensamt i en politisk process kommit överens om vad en rättighet är och vad den innebär för berörda parter kan inte ett företag fungera. Det sätter fokus på politikens förhållande till företagandet. Det legala systemets betydelse för hur ekonomin fungerar kan inte nog betonas, skriver Ronald Coase i The Problem of Social Cost.

Att se på företaget som en uppsättning av kontrakt (det följer av att det är rättigheter vi ”handlar” med) med ägaren som en spindel i nätet kan vara givande. Det är också en vanlig modell bland de ekonomer som studerar företagets natur som vi strax skall se. Det man inser är att särskilt en form av kontrakt – anställningsavtalet – är utmärkande för det vi normalt kallar företag. En samordning via prismekanismen på marknaden förutsätter en mängd kontraktsmodeller, t ex olika former av civilrättsliga avtal. Men definitionsmässigt finns på marknaden, eller rättare sagt, vid en marknadslösning, inte några anställningsavtal. Marknaden och hierarkin skiljer sig åt främst genom att den ena har anställningsavtal, den andra inte.    

Soloföretaget är unikt i ett avseende – det finns inga anställningskontrakt i den uppsättning av avtal och uppgörelser som vid varje tidpunkt kännetecknar företaget. Avsaknaden av anställningskontrakt blir i själva verket – logiskt nog – en definition på soloföretag.Måste ägaren ha alla tre rättigheterna för att det här andra kriteriet för vad som är ett företag skall vara uppfyllt? Svaret är nej. Det finns företag vars associationsrättsliga status omöjliggör försäljning, t ex ömsesidigt ägda företag.

Äganderätten är också kringskuren av lagar och förordningar. Det gäller ägandets alla tre dimensioner. Rätten att bestämma är inskränkt av allt från arbetsrättslagar och miljölagstiftning till, i sin yttersta konsekvens, näringsförbud. En fastighet kan vara belastad med servitut som egentligen inte är något annat än att företaget inte fullt ut bestämmer över den tillgång det äger. Rätten till avkastningen begränsas av vad politikerna beslutar om skatter och andra uttag för det allmännas räkning. Rätten att sälja begränsas av expropriationslagstiftning, lagen om godtrosförvärv etc.

Är ägaren i meningen den som har det residuala kontraktet och kapitalägaren i meningen den som har tillfört bolaget det externa riskkapitalet samma person? Nej, så behöver det inte vara. Det finns företag som inte överhuvudtaget har tillförts något riskkapital från utomstående. Det gäller ibland för partner- eller kompetensägda företag. Och det finns företag där det residuala kontraktet på visst sätt är delat mellan kompetensägandet och kapitalägandet.

Genom denna punkt utesluts från begreppet företag all samverkan mellan aktörer som sker på likställd basis, utan att någon bestämmer över någon annan. Företag i familjen, bland vänner eller grannar kan i teorin vara exempel. I praktiken förekommer knappast sådana företag, de uppfyller bl a sällan kravet på att man producerar något för avsättning på marknaden.
 
3. Ett företag har en egen identitet i samhället.

Ett företag är ett självständigt rättssubjekt, en egen juridisk person, som har tillgångar och skulder och kan träffa avtal med andra juridiska personer eller privatpersoner som anställda, kunder, leverantörer, myndigheter etc. Enligt svensk lag uttrycks detta som att en juridisk person kan ”…förvärva rättigheter och skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter”.

Det finns ett grundläggande värde med identitetskriteriet kopplat till det som ibland kallas företagets taxonomiproblem, kort sagt var gränsen mellan ett företag och ett annat skall dras, (Birchall & Lyons, 1996). Det är inte minst en aktuell frågeställning för dem som studerar nätverk och virtuella organisationer. Att ett ”företag” alltid har en egen identitet, och i praktiskt tolkning en egen formell identitet, underlättar för den som vill förstå hur t ex ett nätverk av företag fungerar i praktiken. Identitetskriteriet är centralt för den fortsatta diskussionen.

Genom denna punkt utesluts från begreppet företag sammanslutningar för näringsverksamhet som inte är en juridisk person. Enligt svensk lagstiftning gäller det handelsbolag och enskild firma.

 

Är detta tre tidlösa kriterier för vad som är ett företag? Knappast. Företaget som social företeelse har genomgått en utveckling över århundradena. Det gäller t ex det tredje kriteriet, att företaget har en egen, juridiskt definierad, identitet. Det är väl känt att ett bolag med oinskränkt ekonomiskt ansvar för delägarna (”partnerships”) hade stora svårigheter bl a därför att inte bolaget, bara delägarna var för sig, kunde föra talan i domstol gentemot t ex leverantörer eller andra intressenter där tvist uppstått. Det blev särskilt svårt om delägarna inbördes var oense. Eller som en författare beskriver situationen i England i mitten av 1800-talet. ”These problems rapidly cancelled any risk-sharing or monitoring benifits available and effectively placed a limit on the size to which a partnership could grow.” (Ricketts, 1994).

Vad vi däremot kan säga är att dessa tre kriterier har kännetecknat åtminstone 1900-talet. De definierar också det vi menar med företag i dag och sannolikt under överskådlig tid in på det nya millenniet.

Någon skulle säkert vilja lägga till ett fjärde kriterium: Ett företag har en icke tidsbegränsad målsättning för sin verksamhet. En samordnad aktivitet med en affärsmässig målsättning som endast avser en viss tidsperiod eller ett avgränsat projekt skulle i så fall inte vara ett företag. En sådan aktivitet skulle vi kanske i stället kalla för projekt, temporär organisation  eller adhocrati.

Jag menar att det skulle vara en felsyn att kriteriemässigt förknippa företaget med ”evigt liv”, ett synsätt alltför mycket präglat av 1900-talets storföretagsdominans och inte särskilt väl lämpat för att förklara en del av tendenserna i dagens företag, t ex engångsföretagande.

En icke-tidsbegränsad målsättning för företaget är en förhållandevis ny företeelse. Alfred Chandler har påpekat att fram till mitten av 1800-talet var i USA det dominerande företaget inte bara litet mätt i antal anställda eller i balansomslutning och försäljning. Det var ofta också kortlivat. Det bedrev rörelse så länge nyckelpersonerna var aktiva eller kunde samarbeta eller fram till det att projektet var avslutat. Att ett företag upphörde med sin verksamhet efter en tid var mera vanligt än ovanligt. Detta ändrades genom att de stora aktiebolagen kom in i bilden. Chandler konstaterar att dessa nya företag och deras ledningar “…became a source of permanence, power, and continued growth. In Werner Sombart´s phrase, the modern business enterprise took on ‘a life of its own’.”, (Chandler Jr., 1977).

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2009-04-02

46 Kommentarer

 1. Hej. Anser du att en kommun är ett företag?

 2. bookmarked!!, I love your site!

 3. Hello would you mind letting me know which web host you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 different internet
  browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a fair price?
  Many thanks, I appreciate it!

 4. For example, in New Jersey, an 18-year-old can buy a lottery ticket or bet on a horse race, but
  cannot enter a casino till age 21.

  my web site – UK betting sites

 5. These can also be given out as aspect oof ongoing on line Korean Casino Site promotions to loyal players.

 6. Live ealer baccarat roomns also supply fascinating experiences with genuine human dealers
  and player interactions.

  Look into my webpage: Casino Play Online

 7. Marriage and motherhood lowered complete-time employment
  for immigrant ladies, not so for Canadian-born and Indigenous girls.

  Feel free to visit my webpage … 텐프로 알바

 8. you get the most from your cash.

  Here is my website; onca.cc

 9. Out of 390 women of colour in tech surveyed, only 8% said it iis
  “easy” for them to thrive, compared to 21% of all females.

  Review my webpage; 이지알바

 10. Brick-and-mortar bookmakers have been in a position too accept wagers off-track because
  the Betting and Gaming Act of 1960.

  Feel free to surf too my web-site :: Gambling site

 11. Their loan contract is short annd to thee point, so you can get back to
  the crucial stuff in your life.

  my page 월급실수령액표 2023

 12. A report by researchers from the Malawi Epidemiology
  and Intervention Research Unit (Meiru) came too
  the same conclusion.

  My blog – Online Gamble

 13. The Wild Best Online Casino web-site is
  cleanly arranged withoit annoying clutter.

 14. You can be confident that his rigorouss process is
  carried out wit all bookmaker reviews.

  Feel free to surf to my web site: web page

 15. US-primarily based sportsbooks have, at occasions,
  had a strained connection with the law.

  Feel free to visit my website :: water.vouvstudio.com

 16. In addition, we have identified the moble bet slip at
  Caesars to be among tthe easiest to populate and study.

  Also visit my webpage :: 토토사이트 순위

 17. Thsre are also thrilling hybrid sports betting brands such
  as Prophet Exchange, whjich functions as a peer-to-peer betting service.

  my webpage: 해외토토사이트

 18. The frightening reality is that the possible unfavorable effects on maternal
  labor force participation aare far greater than just a 1 percent reduction.

  Also visit my blog post 이지알바

 19. December’s numbers reflect a slowdown in US financial recovery,
  which has been mainly stagnant as the coronavirus continues to spread.

  Feel free tto surf to my website; ezalba.co.kr

 20. Hurrah, that’s what I was exploring for, what a material!
  existing here at this weblog, thanks admin of this
  website.

 21. Someone essentially assist to make severely posts I’d
  state. That is the very first time I frequented your web page and to this point?
  I surprised with the research you made to create this actual
  post incredible. Magnificent task!

 22. It entails no talent whatsoever, producing it a game of opportunity, so players will be entirely dependent on luck.

  My web-site – Online Casino Baccarat

 23. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you
  wish be delivering the following. unwell unquestionably come
  further formerly again since exactly the same nearly very often inside case
  you shield this increase.

 24. Hey great blog! Does running a blog such as this take a massive amount work?
  I have very little expertise in coding however I was hoping to start
  my own blog in the near future. Anyhow, should you have any recommendations or techniques for new blog
  owners please share. I understand this is off topic nevertheless I simply wanted to ask.
  Thank you!

 25. This is a topic that is near to my heart… Cheers!
  Exactly where are your contact details though?

 26. I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your website?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you
  could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 27. Hi! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of
  my good old room mate! He always kept talking about
  this. I will forward this post to him. Fairly certain he
  will have a good read. Many thanks for sharing!

 28. Excellent post. I used to be checking constantly this blog and
  I am impressed! Extremely useful information particularly the ultimate
  part 🙂 I deal with such info a lot. I used to be seeking this certain info for a very
  long time. Thanks and best of luck.

 29. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just
  curious if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any
  plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 30. Pretty! This was an extremely wonderful article. Many thanks
  for supplying these details.

 31. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get
  my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good
  gains. If you know of any please share. Thank you!

 32. It’s actually a great and useful piece of information. I am glad that you just shared this helpful information with
  us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 33. I every time spent my half an hour to read this website’s posts every day
  along with a mug of coffee.

 34. Since the admin of this site is working, no hesitation very rapidly it will be
  famous, due to its quality contents.

 35. Hi there! I just want to give you a huge thumbs up for
  your excellent information you’ve got right here on this post.
  I will be returning to your blog for more soon.

 36. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am worried about
  switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.

  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?

  Any help would be really appreciated!

 37. Hi to every one, the contents present at this web page are really amazing for people knowledge,
  well, keep up the nice work fellows.

 38. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.
  You are incredible! Thanks!

 39. My spouse and I stumbled over here from a different web address and thought I might check things out.
  I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 40. I’m gone to say to my little brother, that he
  should also pay a visit this website on regular
  basis to obtain updated from latest information.

 41. Hey there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and
  look forward to all your posts! Keep up the excellent work!

 42. Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a
  few of your ideas!!

 43. Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it,
  you happen to be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will often come back sometime soon. I want to
  encourage yourself to continue your great work, have a nice weekend!

 44. Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank
  you for providing this information.

 45. С помощью интуитивно понятного и дружелюбного интерфейса онлайн-казино Гама можно быстро найти необходимую информацию, а также комфортно пользоваться ресурсом.

Trackbacks

 1. บาคาร่าเว็บตรง

Skriv kommentar