karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Om behovet för USA (liksom för världen i övrigt) att tackla miljö- och klimathotet

Att George W. Bush valde att inte skriva på Kyoto-avtalet var inte vilken händelse som helst sett i icke-amerikaners ögon. Det befäste det många känt på sig att USA hade bestämt sig för att mer och mer gå sin egen väg och koppla loss från multilateralt samarbete med omvärlden. Det var inte så att vi icke-amerikaner inte förstod att Kyoto-avtalet hade sina brister. Men att USA, världens största ekonomi och politiska maktcentrum, bestämde sig för att stå vid sidan av en gemensam ansträngning från många länder att i ett avtal kodifiera sin vilja att försöka tackla klimathotet, blev en stor besvikelse i omvärlden.

Med tanke på att Kyotoavtalsfrågan gällde miljö- och klimathotet var det samtidigt förvånande att USA inte ville vara med. Det måste ha framstått lika självklart för Bush-administrationen som för alla andra att miljö- och klimatfrågan måste lösas gemensamt av världens länder. Ändå valde man att ta den politiska kostnad som följde med att stå utanför. Det berättar något om ”American Exceptionalism” och vad det begreppet står för. (Det är värt att notera att Condoleezza Rice enligt en artikel i New York Times i samband med sina just publicerade memoarer betraktar det beslutet, och att det inte presenterades ett alternativ från amerikansk sida, som ett misstag, ”A self-inflicted wound”.)

Jag skall i den här essän diskutera miljö- och klimathotet som en global politisk utmaning men göra det med särskild inriktning mot vad som krävs av USA:s politiker. Min hypotes är att miljö- och klimathotet är en politisk utmaning av särskild dignitet om måttstocken är det vi varit vana vid under industrialismen. Det går därutöver. Världen kommer exempelvis av allt att döma inte att klara av miljö- och klimatfrågan utan ”Big government”, mer av gemensamma investeringar, och mer av politisk styrning än vi har idag i OECD-länderna, och kanske mer än vi någon gång haft under i vart fall det senaste århundradet. Den framtiden måste vara provocerande för dagens amerikanska politiker, den går på tvärs mot de frihetsvärderingar som i så hög grad styr amerikansk politik. Ändå finns där ett hot som ingen ansvarskännande politiker kan bortse från.

Låt mig börja med det generella.

Jag tror att man kan hävda att den västerländska människan i modern tid, säg från 1600-talet och fram till och med 1900-talet, på det hela taget handlat rationellt och långsiktigt klokt, kort sagt har haft förmågan avstå från ett alltför kortsiktigt beteende. Den utvecklingen har skett med stöd av de politiska tankebyggen som vi brukar kalla ideologier.

Den konstitutionella liberalismen kom först, från sent 1600-tal och framåt. Den var den mest avgörande. Den såg till att vi som medborgare steg för steg blev fria från kungars och andra dåtida överheters rätt att bestämma över våra liv och det vi ägde (äganderätt, yttrandefrihet, religionsfrihet etc.). Och vi fick som medborgare – även om det tog lång tid, särskilt för kvinnor – också rätten att ha del i politisk makt (demokrati). I ett andra steg, från mitten av 1700-talet och framåt, utvecklades den ekonomiska liberalismen. Den tog idémässigt död på merkantilismen och såg till att statliga regleringar och ingrepp på marknaderna togs bort, och att andra hinder för en väl fungerande ekonomi, till exempel skråväsendet, försvann. Vid mitten av 1800-talet hade vi i frontlinjeländerna, i första hand England och Tyskland, en dynamisk kapitalism med stor produktionsförmåga men också med en snabb omvandling av samhället med många avarter och sociala problem typ barnarbete och fattigdom som följd. Det ledde till politiska motrörelser, i första hand socialismen och kommunismen. Det kommunistiska manifestet publicerades 1848. Och konservatismen, som idémässigt hade utvecklats av Edmund Burke under sent 1700-tal som en reaktion på den franska revolutionen, var också en slags motrörelse. Efterhand utvecklades ideologierna och steg för steg blev samförståndet, åtminstone i praktisk politik, mellan liberalism och socialism (även om vi då talar om socialdemokrati, den reformistiska varianten av socialism) mycket stort. Ett av skälen var att den ekonomiska och politiska modell som vuxit fram under den här processen gav människor i gemen ett materiellt mycket bättre liv, och så småningom också tillgång till gemensamma välfärdsresurser (vård-skola-omsorg) och socialförsäkringar.

Den västerländska människan har under dessa århundraden ordnat sitt samhälle så att det haft en historiskt unikt hög – och ständigt växande – produktionsförmåga, det vi idag kallar tillväxt. Det har varit kapitalismens bidrag till samhällsbygget. Men vi har också, och det gäller för hela västvärlden, haft den politiska förmågan att ordna det kollektiva på ett någorlunda rimligt sätt, både genom att via lagstiftning skapa det formella regelverket, lagarna, för ett framsynt och fungerande samhälle, och genom att varje år ta en stor del av tillväxten, förädlingsvärdet, och använda det för det gemensamma, för rättsväsendet, försvaret, skolan, vården etc., och för att via transfereringar omfördela, och via skattefinansierade försäkringar hjälpa, den som hamnar i behov av hjälp. Det har, hur man än mäter, varit en historiskt sett helt unik framgångshistoria. Och det har det varit trots alla de ofullkomligheter som naturligtvis har funnits – och som fortfarande finns (hög arbetslöshet, växande ekonomiska orättvisor etc.).

Så i sammanfattning, och om vi talar om västerlandets utveckling under industrialismen, har vi lyckats hitta en fungerande balans mellan det kortsiktiga och det långsiktiga. Framgången för den västerländska samhällsmodellen har i själva verket varit så stor att statsvetaren och filosofen Francis Fukuyama för ett tjugotal år sedan skrev boken Historiens slut. Han menade att när nu det kalla kriget var slut, när muren rämnat och socialismens viktigaste samhällsbygge, Sovjetunionen, låg i spillror, var det tid att fråga sig om inte den politiska liberalismen i kombination med demokratin och den moderna kapitalismen var den ultimata samhällsmodellen. Inte så att den inte skulle kunna vidareutvecklas både i sin politiska och ekonomiska del, men det var svårt, menade Fukuyama, att på idéplanet se något verkligt alternativ till demokrati och kapitalism. Frågan är om Fukuyama har rätt på den punkten. Jag skulle säga att han har delvis rätt.

 ”Land is considered the inexhaustible gift of nature”

Det är tankeväckande att de politiska ideologierna, och det gäller för allt från libertarianism till socialism, bygger på en mer eller mindre underförstådd förutsättning – att det inte finns några gränser för det möjliga, och därmed för vårt välstånd. Och inte minst viktigt att de resurser vi behöver ta från naturen är outtömliga. Tidigare i historien var det uttalat. “Land is considered the original and inexhaustible gift of nature” som det står i gamla läroböcker. Klassisk ekonomi ser inte det som något problem. I den mån vi tar ut mera ändliga resurser än som motsvarar utbudet kommer marknaden att se till att det åtgärdas. Priserna stiger, det blir mer lönsamt att öppna nya gruvor eller vad det kan vara och bygga nya förädlande anläggningar, det kommer ut mera av varorna på marknaden, priset sjunker och utbud och efterfrågan kommer i balans. Men bara för en kort tid, sedan kommer nästa störning och samma process körs ytterligare ett varv. Och så fortsätter processen varv efter varv.

Det är bara det att om det är ändliga resurser vi talar om, till exempel vissa metaller eller olja, så måste förr eller senare det komma en tidpunkt då det är ekonomiskt och fysiskt mer eller mindre omöjligt att öka uttaget. Där är vi idag för vissa ändliga produkter. ”Peak oil” har redan inträffat, eller är nära att inträffa enligt de flesta seriösa bedömare. Och det är långt ifrån den mest allvarliga delen av ändlighetens problematik. Det är i stället att vi under århundradena av industriell utveckling har använt naturen som soptunna, som en plats där vi utan att tänka oss för, och i stort sett utan kostnader, kan släppa ut diverse avfall och substanser som vi inte har behov av. Luften, marken och de stora vattnen har blivit en slags det utvecklade västsamhällets avstjälpningsplats. Det har vi hållit på med så länge och i så stor omfattning att en majoritet av forskarsamhället med kunskap på det här området idag anser, tydligast uttryckt i IPPCs rapporter, att planeten börjar bli överansträngd, och att det är bråttom att åtgärda. En global temperaturhöjning pågår som mycket sannolikt beror på människans utsläpp av växthusgaser. Havsnivån fortsätter att stiga liksom temperaturen i Arktis.

Det är på den här punkten som jag tror att vi inte längre har konventioner och institutioner och ideologier som är kraftfulla nog för att se till att vi människor inte agerar kortsynt. Det kanske är som evolutionsbiologen Richard Dawkins har kommit fram till att hållbarhet inte är något som vi människor har, som han uttrycker det, ”naturlig fallenhet för”. Det är ett annat sätt att säga att människan är kortsynt när det gäller planeten. Visst, vi håller på att bättra oss. Vi förstår att naturens resurser är ändliga, och att vi inte får förorena naturen. Miljömedvetenheten är hög, särskilt hos barn och unga människor. Och företag och politiker fattar mängder med beslut för att förbättra miljön och undvika ytterligare påfrestningar på naturen.

Men det sker lite med vänster hand, försiktigt med den underförstådda inställningen att de västerländska demokratierna historiskt har visat en otrolig förmåga att klara av stora utmaningar, att kapitalismen är extremt anpassningsbar, och bra på att utveckla ny teknologi. Så förmodligen kommer det att ”ordna sig” också den här gången. Kan vi räkna med det?

Klarar vårt politiska system av hotet mot planeten?

De politiska åtgärder som måste till för att rädda planeten (definierat som de politiska åtgärder som IPCC föreslår) är så omfattande att dagens politiska system kan få svårigheter att klara det. Låt oss titta på vad som ganska säkert krävs. Och låt oss betrakta det ur ett amerikanskt perspektiv.

(1) Vi måste skapa hög medvetenhet hos människorna om miljö- och klimathotet. Det kan verka som en uppgift som redan är avklarad i västvärlden. Men så är det inte. Jag tillbringade som bekant en stor del av senhösten 2009 i USA, just innan klimattoppmötet i Köpenhamn. I Europa var Köpenhamnmötet en stor medial fråga. I USA fick man leta efter uppgifter i tidningar och andra media om vad som var på gång. Och någon bred miljödiskussion som i Europa fanns inte, och finns fortfarande inte i USA. Ett år senare, hösten 2010, var jag i Australien och Nya Zealand. Det är få politiker i dessa länder som hårt driver miljö- och klimatfrågorna, och om det finns sådana (till exempel förre australiske premiärministern Kevin Rudd som ville beskatta gruvindustrin) är risken för politiska bakslag hög. Båda dessa länder, och i synnerhet Australien, lever gott på att exportera ändliga naturresurser. Och Australien anstränger också naturen hårt genom utsläpp. Nästan hela Australiens energiproduktion är baserad på svartkol och brunkol. Allt sammantaget sätter detta tonen i den australiska miljödebatten.

(2) Ekonomisk tillväxt är ett måste. Det kan, åtminstone för en ekonom, verka en självklarhet att skall vi klara de ekologiska utmaningarna måste marknaden arbeta för full maskin, och ekonomin växa. Det är inte en självklarhet för till exempel Tim Jackson (som skrivit den uppmärksammade boken Välfärd utan tillväxt). Han kallar ekonomer för ”ekologiskt illitterata”. De förstår inte att tillväxten, den ständiga strävan efter högre produktivitet, och den kreativa destruktionen, är hot som måste undanröjas. För min del är detta, för att svara med samma språkliga mynt, ”ekologisk bullshit”. Tim Jackson, och alla andra som tycker som han att vi för att rädda planeten måste sträva efter välfärd utan tillväxt, har helt enkelt fel. Hur skulle vi kunna ha någon chans i världen att klara planetens hållbarhetsutmaningar utan att marknadsekonomin fick arbeta för full maskin? Ekonomisk tillväxt är ett måste.

På den här punkten har jag svårt att se att något västland kan vara bättre rustat än USA. Politiken är fokuserad på att skapa bästa möjliga förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

(3) Det måste skapas ekonomiska incitament för strukturell omvandling som stärker miljön och klimatet. Den processen är ständigt pågående. Marknaden ser helt enkelt till att incitamenten ändras. Det sker genom att människor och företag i ökad grad efterfrågar produkter och tjänster som är bra för miljön och den ekologiska balansen. Eller från utbudssidan genom att knapphet pressar upp priserna. Problemet är att det marknaden gör av allt att döma inte räcker till som situationen ser ut. Det behövs ännu starkare incitament (för ökad sparsamhet med energi, ändliga råvaror etc., och mot farliga utsläpp i naturen och annan miljöförstöring), och ännu snabbare strukturomvandling (av sättet att resa, att bygga, att värma upp, att kyla ned, att producera mat etc.). Problemet med marknaden är att den är förhållandevis närsynt. Marknaden är bra på att via priset skapa drivkrafter som tillgodoser efterfrågan i det korta perspektivet. För behov som ligger, säg, längre bort än 3-5 år fungerar marknaden dåligt, eller inte alls. Det är ett problem när tidsperspektivet vad gäller miljön och klimatet är mycket längre än så.

Det är bara genom en politisk process som dessa incitament för det långsiktiga beteendet kan komma fram. Vad det skulle kunna vara konkret? Ja, till exempel subventioner till företagen för uthållig energiproduktion, för avfallshantering, för teknisk utveckling av till exempel miljöteknik, hållbara energisystem etc. Eller incitament för hushållen att spara energi och på annat sätt uppträda miljövänligt. Med andra ord mycket av det som redan finns men i väsentligt större skala.

Det är på den här punkten utmaningen för USA är som störst. För med amerikansk måttstock blir innebörden ”Big government”. Att ingripa i marknaderna för att förändra incitamenten ligger så långt från dagens dominerande ekonomisk-politiska tankebygge, den postmoderna klassiska ekonomin, som man kan tänka sig. Och inte minst gäller det för den amerikanska varianten av paradigmet, den libertarianska politik vi har haft i USA efter 1980. Det är dessutom inte den enda utmaningen som miljö- och klimathoten leder till. Det finns ytterligare en punkt.

(4) Investeringarnas andel av det vi producerar måste öka. Det är i praktiken detsamma som att säga att konsumtionen måste minska, det gäller mest uppenbart för de länder som redan idag har hög konsumtion och samtidigt har lånat mycket. I USA går som vi vet över 70% av det som produceras till privat konsumtion. Det är 10-15 procentenheter mer än vad andra OECD-länder konsumerar. Det antyder att omställningen för USA blir mer djupgående. Till det kommer en annan störande faktor. En stor del av dessa miljö- och klimatinvesteringar kommer inte marknaden att klara av, beloppen är för stora, tidsperspektivet för långt och risken för hög. De kan förverkligas bara genom politiska beslut och offentlig finansiering. Och eftersom USA redan har en betydande statsskuld, och alla är överens om att den måste reduceras, blir slutsatsen att dessa investeringar inte kan bli verklighet utan större skatteuttag. Återigen ett uttryck för ”Big government”.

Kort sagt, att relativt sett dra ned på konsumtionen och öka investeringarna med det huvudsakliga syftet att skydda de ändliga naturresurserna och reducera utsläppen, och dessutom göra det på förhållandevis kort tid, kanske på några få decennier, är en gigantisk politisk utmaning för alla länder. Politikerna kommer att värja sig, och det gäller för i stort sett alla de stora, traditionella partierna oavsett ideologi. Fyrpunktsprogrammet går mycket längre än vad västvärldens politiker varit vana vid. Inte minst går det längre än vad amerikanska politiker varit vana vid.

PS. Det kanske krävs en femte punkt för att politikerna skall ta miljö- och klimathotet på fullt allvar.

(5) Människan måste chockas. Nobelpristagaren Paul Krugman deltog sommaren 2011 i en TV-debatt (Charlie Rose, Bloomberg, 3 juni 2011) om den amerikanska ekonomin, och argumenterade för, som den Keynesian han är, att mycket mer kraftfulla åtgärder från politikernas sida skulle behövas för att få fart på ekonomin, och för att få ner arbetslösheten. ”Tänk tanken att vi oväntat skulle få veta att det finns ett hot mot planeten, och mot USA, genom en invasion från rymden (’aliens’), vi skulle omedelbart fatta beslut om mycket omfattande program och dagens arbetslöshet på 9% skulle vara borta på nolltid.”

Det är säkert helt korrekt resonerat. Det finns verkliga förebilder, till exempel vad som skedde i många västländer i samband med att andra världskriget bröt ut. Och man kan därifrån spekulera i att vad världen idag skulle behöva för att på allvar ta sig an klimat- och miljöhotet skulle vara en chockartad upplevelse, parallellen till hotet om en rymdinvasion eller ett världskrig, där planetens sårbarhet blev tydlig för var och en. Vad det skulle kunna vara? Ja, man kan bara gissa. Kanske något som för en tid fick det globala jordbrukets avkastning att sjunka dramatiskt, och som gjorde klart att det kan bli ännu värre nästa gång. Kanske något helt annat.

Politikerna i alla länder skulle hur som helst omedelbart initiera ett brett spektrum av ”gröna” investeringsprogram, och andra åtgärder. Det skulle samarbetas och samordnas över gränserna, ungefär som när den globala finanskrisen var som djupast hösten 2008. Finansieringen skulle inte vara någon fråga (eller rättare sagt, den skulle lösas antingen genom sedelpressen eller via hög tillväxt, eller mera troligt en kombination av båda). Och marknaden skulle omedelbart höja priserna på knappa naturresurser typ mat, olja, metaller, skogsprodukter etc. vilket i nästa steg skulle få djupgående strukturella konsekvenser med ett, absolut sett, mindre uttag av dessa resurser som konsekvens. Människorna skulle spara mera och därför konsumera mindre. Och förmodligen skulle det gemensamma få större utrymme i människors tankevärld. Så har det varit historiskt – står människan inför ett yttre hot får samhället och det kollektiva mera av hennes omtanke.

Litteratur:

Fukuyama, F., 1992. Historiens slut och den sista människan, Norstedts, Stockholm;

Jackson, T., 2011, Välfärd utan tillväxt, Ordfront förlag, Stockholm;

 

Artikeln är hämtad från min bok: Dagbok från USA, Anteckningar om en samhällsmodell i fritt fall, (s 192 ff)

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2013-03-14

174 Kommentarer

 1. I used to be recommended this website via my cousin. I am now not positive whether this submit is written by means of him as no one else understand such specified approximately my problem. You are amazing! Thank you!

 2. If some one wants expert view regarding blogging after that i advise him/her to go to see this website, Keep up the good job.

 3. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

 4. Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!

 5. Хотите заказать механизированную штукатурку стен в Москве, но не знаете, где искать надежного подрядчика? Обратитесь к нам на сайт mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предоставляем услуги по оштукатуриванию стен механизированным способом, а также гарантируем качество и надежность.

 6. На mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru вы найдете услугу штукатурки стен машинным способом. Это оптимальное решение для идеально ровных стен.

 7. Mom fuck with ten sonLisa ann fucksRockbridte ohio nudistChanhge the
  tastge oof your vaginaDaat wett pussyHaiury legs videoHard tits soft clitsFree membership
  too any por siteGirls getting fuckmed by big dicksFree hhot sexy teenage picsGensis adult health careDiane molore nudePhoitos oof
  dick morrisLingeriee sex japonEmployee fucked inn officeAdult fall baseballStana katfic nakedGreer amateur clubPorno
  donloadsVintage fuler crumb celluloidParis hhilton homemade sexx
  tapeNiftry erotic sex archivesTeeniess eurrope xxxx nudeXxx public sexx storiesFlatchested girls nudeCumm eating cuckholdsOrlanhdo amateur gay pornAeroo vintageGo have peeAdult
  chat zihuatenajoFucking man older teenn youngCohf cum kittyBuy penis pump to gett
  bigger https://bit.ly/3cwKs2d Famikly daddy sex pic vidsNaked guys showerLargest longesst penis https://bit.ly/3qJ7qtG Crrystal free fll movie porn rayDamielle
  staub sex tape uselessjunkMrrs kain andd mmrs hanah fick https://tinyurl.com/yhc2bx64 Free porn peliculasTorture feet gayBlck ebony free pics ssex wopman https://bit.ly/3bGey3Y Manindra sexCompare youth basketball adult
  basketballThhis isn’t twilighht xxx forr ffee https://tinyurl.com/yfva7786 Ciara piic
  pussyGuy’s suckinng dick videosAmatuer black guy fucks white wife https://cutt.ly/oY87tja Harry
  potter and the undewrage boow jobBreeast huge nakedMilfs vidwo amateur grannny https://bit.ly/31u0Izn Arizona local hhomemade pornKim taylor indianapolis nakedSexyy asias
  movie https://cutt.ly/5UO1daI Phone sex nnew
  zealandTeen drug use factsEscolrt models paris https://bit.ly/3ghwmEF Phlegmatics oof the opposiite sexMature sex video trailersJesse capeloli sex https://cutt.ly/BYLwAnV Nudee small breastsCorporate radioo sucks asss comJapanese teacher fucking japenese student https://cutt.ly/qUaUZcuu Bestial cockSex guide rigaNude horny grannies https://bit.ly/2SjtaPZ Medrical reaswons ffor
  large breastsRolpla mo fuuck picsFree ijdian homemade swinger party piics https://bit.ly/3JDlyO1 Search
  ffor porn actressesFree extreme tube pornLocazl sex in garfield
  neew jerzey https://tinyurl.com/ydvu8w2x Mr chong’s beavers assesBiig boob anal pornstarsTeen fucked dpp inn parfy https://bit.ly/3wsiSMc Alexis silver big wet chocolate titsDoes a wwoman cumChewting wife sucks and swallows https://cutt.ly/KU3Guwqq Amatwur model inerviews tubeLesbian hentai clipsLesbin ssex poitians https://bit.ly/30GA7eI Amatewur
  couple photo postingBrandy talore bbig tit patrolNo pantyhose allowed https://bit.ly/3lWesr3 Yvonne tran xxxx picturesLongest black gay vvideos samplesGayy hotels south beach miami https://bit.ly/3ryRsER Sex change operaations performedWhoo thee fucfk is this pagng meWhhen will mmy penius stop growing
  https://bit.ly/2HnIMMF Kelly mcnammara nudeMilf masturbating movieVaginal size of
  womesn https://tinyurl.com/2jte4dfg Tvonline adultLoow resolution porn videoTied and gagged for seex https://bit.ly/3wazVkX Bentt overr tthe
  dssk and fuckedGallery obsession porn starNatural breast big
  https://bit.ly/3dE499a Blck tsens porn tube seerchTeeen ssex free vigeosNude musculer women pictuyres https://cutt.ly/3xWFDnL Scuwinn adult ergonomicBeswt porn sitesAdvantages of having seex https://bit.ly/3wMGVoR Mededla breast pum suppliesMemphis sexuall addictionNice body
  or niice cock https://bit.ly/3wUQHoR Brandci love sexy milfWwe
  divas upskirtBrothrr momm teen https://bit.ly/3sMIhRV Looking up cheerleaders pussyDanel harrs upskirtTop frewe yyoung lesbian girl https://bit.ly/3z9NR3R Bmf hardcore exnIntelligent busty womenAsian pictures irls https://bit.ly/2HcKSyA Sexx inn common roomHot
  rred had analMatures inn bikinis https://cutt.ly/qUHuOWk Caalina the bikkini modelDick’s sporting goods outletMardi gras
  hardcore https://bit.ly/3hlv8aN Twjtter search nudesGuys stticks head inn pussyDrunk inks prn https://tinyurl.com/ygdga73j Teen porn top listMovie killer sexHoot
  nc milf https://bit.ly/3hsiYgkk Bullet brasiers sexHidden cam porn clipsErltic llove short story https://cutt.ly/wUXY8Wy Hott masturbationFree nude ebony babe anal moviesSymptoms of spinal meningitiks in adlts https://cutt.ly/6xBpwl7 Teen shemale panties
  vidCoock humiliation fetishDemii moore nue sgripe teqse
  https://tinyurl.com/yem5n45b Itermediate algebta martin ggay
  4thFree leewd teen clipsTgp jus aass https://tinyurl.com/yetw4rjn Wett dream every nightNew bondage fairies comics freeSwewt
  krissy nnon nude https://bit.ly/3dkr3G8 Zambian pussyBondage gallert softcore free vvideo clipsFree hentai index https://bit.ly/2Fm8a4E Jokes n sexJulianna young nde picsHot perfect blonde ass https://bit.ly/3uGd3ZI Free adopt pornTinyy angels
  nujde bc-seriesBleach anime heentai gallery blogspot https://bit.ly/3M7TAKf Sexy candid camraAmature cuum sucking whores1997 ford escort service manual https://tinyurl.com/2eb2g8rx Vigina anus jewlryAnall masturbgating videosRosamund pime nujde pics https://bit.ly/3bIJyAr Kimm wauggh nakedTop seex videos
  freeBakpage eszcorts ny https://bit.ly/3qP4Wdb Hoot teedn nude girl
  videoVirgin beaversPlum fucdk https://bit.ly/31yCWCl Lady
  lingerie sale sexySeex nicee teenStretch maris ithh peis https://bit.ly/3c8QJ4H Anna
  thompson nakedSex discrimimation iis gener specific clubsExtreme deepthroaat black https://tinyurl.com/2znzr2k2 Vaginaal ultrasoud
  costMature muscular whoresBible catholic it nab prove teen https://bit.ly/3xlqxfq Girs sqirtig during sexFreee downloadables anime sex clipsOver my brast tightly knickers https://bit.ly/3qa8XZk Xxx cumslutsPopularr girls
  nakedErotic galleries blogspot https://bit.ly/3r5VkeK Nudiust msrriage storyStallion cock loversMooms andf girls sexTwo iin the bush sexBauwr xxxx sixe 3 icce hockdy skatesChewp restaurants oon the vegas stripSilk and satin lesbiansJennifer lovee hewityt xxxx video downloadMakingg a porno tubePa sexual preditorsSex
  ttherapist fucksVintage panty thumbsBllack stain vintage arbie
  kenMasturbate onn mmy sisterSexx clips bigbrotherLiving nujde usBigg bbig bokob moviesPimp anall sexTajzania xxxTrufh or ddare teensDogpile sex
  videosVisitor foor pleasureHott sexy ccartoon plrn gamesHentsi nunNicole biig titsTemply thjermometer spankShue qii nufe
  picksBad aass cafe ocean city marylandStar iin string bikinisFree amatir
  pornPorrn sample videoBiig black lesbian womanSoith african teen muscleFree sex stories picsPornstars boo galleryGayy mmen sucking thumbsAdult stories in bengaliDeeptnroat hhd clipsFree sex online vedioAdult musical free greetng
  cardsDo wives fist husbandsNext door neighbor pic milfAdult pickuresSexxy clothing for big girlsRate mmy tenage pussyAdult burlington vermontPain undernath the breastAduot blue pitbull forr saleDidd jennicer anniston eever do pornPeniis
  pai sex

 8. I seriously love your site.. Very nice colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own website and would like to know where you got this from or exactly what the theme is called. Thanks!

 9. Wann fufk meLook aat sex pictures10 cock lodes oof spunkTeen drivver programWifee fufks black menPante sexy sheerBoxzer shorts pornSexxy ousewives picturesSuzzy lesbian storiesImages
  people into gooden showers outsideGirl seduced by
  milfsFuck jownna tomalaMilf challenge jizz100 frtee online sexVintage crime comicc coversFree asian romjance moviesWeil mclean boier sucksHotttest poorn girlRomaantic
  sexx amateurPorn mmassage videos wwith happy ending3-d ssex momFreee female domination video sitesBrandy
  love swingerAmateuhr adujlt homemadeMy sister blow jobb videoGaby raamirez sex tapeGay bck male sexTeen mother housingPetfer zachmeyerr sex
  offenderAndy djck spazt the semenVaginal dryness curesForcd
  sex iin pblic videoMilf gangbang big dick https://bit.ly/3dJrdDG Free fat lesxbo grannies moviesAlbannian pornoJapanese adult dvd caption https://bit.ly/3c5VXhyy Free vijdeo post
  thumbVintage cork lampSpringbreak gils sexx
  https://bit.ly/3rP6d3s Q ccup breastsPenerating orgasmHott lady
  xxxx https://bit.ly/3j7E2ve Brothers havinjg sexGay esscort manchesterI
  just sucked mmy fiorst ckck https://bit.ly/3ybBm5r Megan fox penisHott women in tight latex cloFree bigg brests pics https://bit.ly/3lqVwTx Rita hayward nudeFreee porn gannyComicc onlijne sexy https://tinyurl.com/yk4v6ohe Dild fun powered byy vbulletinBllog fat nakmed
  picture womanNancy pelosi’s pantyhose gallery https://bit.ly/3zBXLccj Dubuque iowqa sex offenderHomemade black sex movieShemale
  ccum cock pics https://bit.ly/3dcZqLQ Adulkt fairy tales for womenWeiird asian game show pornLady gaga bikini
  https://bit.ly/3nhrGAk Alaama bbwEtreme sexuall insertionGaay
  porn william higgins https://bit.ly/2SG79uA Twihk armpitAsian windstormsCentral sex sheale https://bit.ly/36LEc5f Easy comfort manual breasxt pumpNot filtered
  sex sitesLiterotica gay malee https://bit.ly/3n1oydt Joohn holmes dilddo rreviewsVintage surfrboard
  pricingPornn mosaics https://tinyurl.com/yhq96khl Philippines frdee pornYoung amateur taking several cocksBrooke burkee nude playboy 2004 https://bit.ly/3jDd3b3 Massiuve orgy thumbsIndit pornLick thee
  pnk https://bit.ly/30ArtxV Howw effectove are trojan-enzcondomsAlexandriua nice hardcoreDave
  fucks teafher https://bit.ly/3uEX0v8 Weebcams freee pornTail end pussyNude mary cary videro clipls https://bit.ly/3fn967Z Mature
  couples fuckGayy anal sex compilationPre teen beauty pagents https://bit.ly/3Duj8Nw Adult moodels profilesDownload free lng sex videosWatch elisabeth shgue ssex scenes https://bit.ly/3rLc61A Aduylt comjc
  artt galleryJurek gay pornPagee azz mayhor amateur radio https://bit.ly/3wLijgd Customer rerviews +
  breas enlargement pillsWhenn doo seeds matureCamile langfieldd nude
  https://cutt.ly/AURsq5H Nude bboy and girlMeet gay man for sexRoccco true anal stories 5 https://bit.ly/3dygHOt Free
  teen tiny videoHubb porn trrn girlRaces for adultfs https://cutt.ly/rYfjpBI Csii nudeBigg tits arund tthe
  assSore rash arouhnd anus https://cutt.ly/eUPyIumm Trabssexual marioa bslen videosBrrast cwncer web artAmteur black gay meen https://bit.ly/3lh1Qgt No chjarge anime pornHarrdy and hermione nnaked picPornn with vibratrrs https://bit.ly/2GjvAIs Nude pictures off indian marriued
  womanFranc female hary underarmsThe world largest gay cock https://bit.ly/357KM3z Connecticut
  cruising spots tranny shemaleGamehide naked northMonticfello inddiana jan the interracial slyt https://bit.ly/3vIrFssj Besst mklf pornoMature tumbesThumb pain https://cutt.ly/7U8Weffy Sexy posingMajir depression iin young adultsEbomy pporn 3pg
  https://bit.ly/367YQuT Sexy tennessee girlsEscdort servvice iin northern michiganFuria anal
  https://bit.ly/36dMu4l Baarbara g kkmen breastt centerJosie bissett seex sceneCoupoe
  married moviie sex https://bit.ly/3zmS5CD Holly willoughby fhhm nude picsCaar insedtions porn videosMirc xxx https://bit.ly/3d3kzqn Shuxking
  hugee dickMan male nakedEmmaa sjoberg nude ppic https://cutt.ly/ZUSBzoA Milf cum in myy mouthFree
  vidseos of ssneaky black sexPics off jessica alba naked https://bit.ly/3z8KpnS Redheaqd
  amatureMature anal licking tubesGoood blopw jjob girll https://bit.ly/35ZYdTU Strwpon amateursBeauty black shemaleVinttage uitar refinishing varnish https://bit.ly/3xOVl9C Christijan sexual counselingJessica roman porn modelBollywood nude celebrities
  https://tinyurl.com/5c56anj4 Fuck my wife imagesHuuge breaast
  ofPsychologgical disorder sex addiction https://bit.ly/3cabyN0 Anal sex thick aunties storiesFree manchester
  adult datingColleen cap nude pgotos https://bit.ly/3qRKfxs Millecent nudeSeex meet upsMassive meat ussy https://cutt.ly/5UQVK3G Sex tape of
  malaysian ministerFulll tnrottle sapoon nudeUncensored chinesse sexx blolgs https://bit.ly/3z7i41d Free hairy xxx porn photosGirll
  spanks guyBuszty jansen moodel nadcine https://bit.ly/3qMCXsQ Hot
  latin sexTayana ali fuckPennsylania adult basicc health insurance
  https://bit.ly/3ekr9u2 Erotic dwath scenesPics cumshotsVintage
  jqcket blue fahx https://bit.ly/3qv9yF0 Meoirs oof a foot feyish trailerMaale andd fucking into submissionYung mexican teen gets fucked https://cutt.ly/SxQ1Mcco Vintage cessna
  logoAdukt mazle circumcision andd careHouston hat free gay
  chat https://bit.ly/2U2tPFV Layla el nudeNaturwl pusssy picsUltrasound breaast scanner https://tinyurl.com/nyb7zusu Redheads sex blogsAbsolutely elegant escorts atlantaFree latex tourniquets https://bit.ly/3ttmqf1 Hoow tto fuck pussySexys gaining weightLasser har removal full bikini faqSeexy
  slideTeenn date sexReal tranny pickups kirstenMark anthony
  fiine artt nudesMann suckiing cum filled pussyTube asscream shemaleGoood porn videoFrree twink camHow to mae a peniss mouldAdult casual encountersRussian ten fuckedReto big boob moviesTight clot fetishBrzil bikini beachSexx
  wityh orental wemonDaniel radcliffe nude uncensoredHentaii groupsLife
  sex seth silent majorityBig brother sex torrensAdult chyristmas funny videosWiife lied abnout previoys sexual partnersAddult movies photosAnal ssex examSmall
  but very ffat cocksArgentinian nudesLohan vido nudeVanessa ddel rioo
  legendary porn sitesTwoo gus fucking ssme holeLet’s get hairy psychLexii
  is yojr erotioc neighoborWebgcam sexx indianPsychological disorder psychsexual attraction sex3gp aki ssex clipsHuuge atural
  fuck hatd movieLatest pocket rcket vibratorsChhristopher ofioli paintng virgin maryAnddy dick drunkMr and mms sexy bodyJump into mmy bed porn videoUnprotected ssex aand knocked upQualitative research on teen smokingYoung teens harrdcore
  photosCollege playmates nudePictures arge nude titsFreee
  indiann nude thumb womanWhat is thhe size oof aan aaverage penisThailand nakrd girls

 10. I’d like to find out more? I’d love to find out more details.

 11. Thank you for any other informative website. Where else may just I am getting that kind of info written in such a perfect method? I have a project that I am simply now operating on, and I have been at the glance out for such information.

 12. It’s in reality a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 13. I truly love your site.. Excellent colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my own website and want to know where you got this from or what the theme is called. Thank you!

 14. Скоро возводимые здания: экономический доход в каждой детали!
  В современной реальности, где часы – финансовые ресурсы, скоростройки стали настоящим выходом для коммерции. Эти современные конструкции сочетают в себе высокую прочность, экономичность и молниеносную установку, что дает им возможность оптимальным решением для разнообразных предпринимательских инициатив.
  Быстровозводимые здания работы
  1. Высокая скорость возвода: Минуты – основной фактор в коммерции, и экспресс-сооружения позволяют существенно сократить время монтажа. Это чрезвычайно полезно в сценариях, когда требуется быстрый старт бизнеса и получать доход.
  2. Финансовая выгода: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, экономические затраты на моментальные строения часто остается меньше, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на scholding.ru/
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это лучшее решение для бизнес-проектов. Они включают в себя ускоренную установку, финансовую эффективность и устойчивость, что сделало их превосходным выбором для фирм, готовых к мгновенному началу бизнеса и извлекать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, превосходные экспресс-конструкции для вашего следующего начинания!

 15. I have read so many posts about the blogger lovers except this post is truly a pleasant post, keep it up.

 16. What’s up everyone, it’s my first go to see at this website, and article is really fruitful designed for me, keep up posting such posts.

 17. Wonderful beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided vibrant transparent concept

 18. It’s impressive that you are getting ideas from this article as well as from our argument made here.

 19. Hi, its pleasant piece of writing about media print, we all understand media is a wonderful source of data.

 20. Heya exceptional blog! Does running a blog like this take a great deal of work? I have no expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic but I just had to ask. Thank you!

 21. Hi there to all, it’s really a nice for me to visit this site, it contains important Information.

 22. Gille cockk sex iin thee cityGirls sex laidHolloy brdidget and kendra nudeShoort maturesFree pllus size nude womenMarkk homp sexal assaultAnal gallery 89The bedst molisturizer for aduult acneMobie dick whalikng moviesViddos off wrmon pissingAdult communities savcannah georgiaCurts stone nudeVer videos porno gratis dee gringasVintage
  flour sugzr caister setAss bigg ebonyNude wrestling wwomen tanua danielleSecretary nuyde sexEmployment issuees with transgendder peopleCololin ferrels penisClip older sex video womanInterracia amatuer
  xxxx picturesErotic sexx scenes clips in moviesHorney tteen lesbians clipAdultt fantasy
  forcedYoung women sex pon picsFree sex videos girls drunk druggedOrganic exxtra
  virgin cocoknut oitUrination durring orgasmGreek ove erosVintage rolkand keyboardsNude armenian lesbiansKnky lesvian fetish peeJacqui et mjchel amateur https://bit.ly/3x8tdwG Hubpey dick tracy cap gunSensual
  seductive teensCash pporn stwcy star https://bit.ly/3xVX0sT My
  first xxxx video sann diegoU s virgin islans tourismNew suvey on seex in uss https://bit.ly/3vV7o2F World ecord boobsDirty nde boyBed irl in teen https://tinyurl.com/4e25nhse Strong naqked womenMalignant mass in breastHairry mose boarding tn https://bit.ly/2UDprgE Fuckdd up facalsReal fuck mom storiesSisters erotic
  story https://bit.ly/3cYSu3m My life as a teenaage robot xxxPolk
  cpunty florida adult business directoryNuude
  contortionist on x hasmster https://cutt.ly/GUmpBn6 Femdom
  hhow to booksCigar vintageFacal pllumper https://cutt.ly/8YNEvxxq 2004
  act british business company ialand virginBurning bottomBattle in heaven nude
  scene video https://bit.ly/3jVJT7d In priate sexStripper porn picturesFree facial
  exsrcises https://bit.ly/3mrwTa0 Pntyhose pay per viewEuropean bdsm tortre girl with maskOlld women fatt porn https://bit.ly/2OpEHLr Leighton mirster seex
  tapeGrand lake colorado swinger siingle sexSex videos with
  no enail https://cutt.ly/kC77nF5 Tatoed pussy galleriesBondage
  doll 4Moms anal advventures https://cutt.ly/PUXu78E Chubby ffat guyFrree nazsty porn xxxHalloween costume pjlot adilt
  https://bit.ly/2RlnAfs Natrual boobDoggie styles charlevilleFree yyoung teedn russian video xxxx https://tinyurl.com/yee547w8 Adul entertinment expoFreestyle diabetic tesfing stripOnline nude show https://tinyurl.com/yznfanvs Biig
  brother big penisAttachment isssues annd ssexual arousalStriped dresses https://cutt.ly/eUqGKGy Current videos adultForbis dick brooke chapel in stokesdaleNuude women ass poctures https://bit.ly/3t6vVAJ Humongous clitAcrylic laztex groutLaura seex video
  https://tinyurl.com/yfqynr4k World’s larest dick sexGay links free pictures & vidseo traulers oof large cocksProhibioted
  preten nudes https://bit.ly/3nAX10Z Mfff seex videoCambridge vintagve rollling pinMan-to-man escorts phoenix https://bit.ly/3gm9vIa Brazil
  buzijos gayLovs hher pussy vidsFree amateur hoot porn https://cutt.ly/uUYjmYQ Fathr daughter masturbationTeens fucked
  by fycking machinesSouthbwest airlines nnaked pilots brrazil https://bit.ly/3q7xbUo Sexxy picthres oof ahtress
  priyamaniGuy moaning diring sexSkinny girl porn dvd https://bit.ly/31pxUrU Cup off
  shut thhe fuck up mugTeennie bikiniAveragge age to
  lose virginity iin usaa https://bit.ly/36SlDwj Penis size sitesMilf fedt
  videosAnelle pornstar https://bit.ly/3xjY1uG Pregnant interracial milfsImdependent escortsKelly kelly naksd pics https://bit.ly/3zluMJq Howw tto have sex wiith sisterBoyss nude art picsHiggh uality free
  hentai gamnes 3d https://tinyurl.com/yjwo6dou Anal serx fuckingFucked datingJennas ass https://bit.ly/3yciBxw Bi couples and
  boy porn videoShemalle haqrd coreTransvestute art byy iil geco https://bit.ly/3ivbBTS Janna clva in bikiniGifs xxxPokemoon sedy porn https://bit.ly/3dYOtOv Amish teens
  struggpe witfh temptationOutdoor nude viudeo galleryNude morgue https://bit.ly/3qWDcn3 Educational vagina picturesArguments onn breqst cancerDanna ash prn star https://cutt.ly/bUmnic2 Close up penius in vaginaFree naked
  puss massterbation picsFucck buuddy date sitws https://cutt.ly/SnOhGg6 Brazil beastiloity fuckingFemjale breast bonePrincdess peach from mario naked https://bit.ly/36X0dhH Side ways 69
  oral sex movieBig tits mature tubesAdult boikstore mckeesport https://bit.ly/3vjwlFW Men weraring bikini picsFootball association off australia ammateur playersFinne
  art nude photoggraphy off teenaye boys https://bit.ly/3ofSaVs Young asian fuckingNude pics off katedy sagalCuum
  ffilled pussy xxx https://cutt.ly/cUSPexD Lingerie for walll paperActress bollywood
  jhangiani nude phoo preetiHaan chae young naked https://bit.ly/34CP9DW Panty peee galleryLanding strip razorPeach
  bottom atomic power station https://cutt.ly/SUCOivM Gaay enis sitePeel a
  way stripperPrevious episodes naked news https://bit.ly/3rPlsw2 Vintage chenielle
  bedspreadsParis hitlon nude videosHttest shemjale pics free https://bit.ly/3lw7Pf2 Xxxx
  bdazil teenMilwaukjeee gay escortsMillf next store https://tinyurl.com/yeq265eh Sexy chriwtmas artRabnbit potn linksClaqssic nudee woman photo https://cutt.ly/1Uj8sbr Mtv realiy stars nakedNude vidfeo
  off angeloina jolieKatja kassin tggp https://tinyurl.com/yk2ln2wg Sexy victorias secret modelsMy hobby is sexMidget mmpg https://bit.ly/3N6UU1e Mothers amateur picsVinyl latex free glovesStoclings upskirt https://bit.ly/3gYJwa1 Free bdsm vediosDownload paris hioton por
  video clipFree german mature fck vids https://bit.ly/3qaVqkd Nylons pornoTx sex
  offender registration remogal assistanceSugar daddy porn https://bit.ly/3rJJ6HG Big cock teen addiction crystalGay russian siteNuude hiking bllog https://cutt.ly/dUN0EpY Titys fuckPornography auditionsEvery man dream porn moviePusey
  video gget me pregnantMasukan penisPorn stars shittingLarryy
  kirby wirh stripperNude pinkston ryanStretch my toe sexualHidden camkra nudePreyant nhde photosTiim hamilton porn starAsss chubbby fat milf plumperStrip clyb ffor
  ladiesFreind fuckBrotthers best friennd sexIndian sexx long
  tories swamiiji seductionLeadd 7 grdam stripStephaine
  wilde prn starWhen clzssical music fist startedNudde tv show starsFllorida teenage die breast
  surgeryDevote fetishFetish porn storysEpantyhosePrincesss orgasmLesbiaqn bigg tits thumbsMatture masculineAsian amrican immigration too americaMaale miliing
  gayGangbangs matureBaabe ccrawl boobsAbsoklutely comic freee mawture oldder seex womanLondon keyes
  fuck teazm fiveFuckibg linda milf palisades park phooto student tsacher whiteheadLifee after death surveys sexAdult baby girl picsArtists drawings of spanked
  womenHuge cock titfuckPotos of male penisesGilliwn anderson nudxe pixGay daisey
  chainFaciaal plastic surgeon glastonburyBig league cumshotsGiant brunette boobDick cepek cruszher reviewsPerez xxxMasocist
  sexAsss vidz comDad walks inn onn teen stripping

 23. This is very interesting, You are an excessively professional blogger. I have joined your feed and look ahead to in search of more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks

 24. Hi there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Thanks!

Skriv kommentar