karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Politikens utmaningar (1) Ägarstyrnings-problemet

Min utgångspunkt är att de verkligt stora samhällsproblem som OECD-länderna står inför i början av 2000-talet bestäms av det paradigmskifte som vi lever mitt uppe i och som jag har beskrivit i bland annat essän Det nya företagets samhälle. Det handlar om att vi i västvärlden sedan några decennier håller på att byta produktionssystem – från Det gamla företaget till Det nya företaget (läs kort om definitionerna här) med allt vad det innebär. Det bytet leder också till nya politiska utmaningar. Enkelt uttryckt kan man säga att Det gamla företagets institutioner behöver ersättas med Det nya företagets institutioner.
Jag har identifierat sex grundläggande politiska utmaningar:

1. Ägarstyrnings-problemet
2. Inkomst- och riskfördelnings-problemet
3. Finansiella marknadens hegemoni-problemet
4. Det intellektuella monopolet-problemet
5. En överdos av politik-problemet
6. Öka relativa tillväxten-problemet

1   ”Ägarstyrnings-problemet”

Det är i praktiken fyra kontrollmekanismer som bestämmer ramarna för ett företags verksamhet. Den första är lagar och andra formella regelsystem, ibland, som för den finansiella sektorns företag, med vidhängande tillsynsmyndigheter. Den andra är de produkt- och faktormarknader som företaget är beroende av. Ett företag måste naturligtvis bete sig så att det med uthålligt acceptabel ekonomi kan sälja de produkter det tillverkar och det måste erbjuda sådana villkor att det kan rekrytera de medarbetare som krävs etc. Det ligger i sakens natur att produkt- och faktormarknadernas påverkan sker med tidsfördröjning, den dämpas av de ekonomiska buffertar som byggs upp under goda tider. Det gäller inte för den tredje kontrollmekanismen, kapitalmarknaden. Den disciplin som kapitalmarknadens olika aktörer, i första hand bankerna och aktieägarna, utövar på ett företag är på ett helt annat sätt omedelbar och också av andra skäl mycket betydelsefull. Minskar disciplinen av någon anledning leder det erfarenhetsmässigt till effektivitetsbortfall. Den fjärde är ägarstyrningen.

Det grundläggande syftet med dessa fyra kontrollmekanismer, om man nu kan tala om syfte i sammanhanget, är politiskt. Det handlar om att få företagen att uppträda på ett sådant sätt att samhället och medborgarna får ut största möjliga nytta ur produktionen givet de begränsningar för företagandet som finns. Eller som Michael Jensen, idag en av finansekonomins mest välrenommerade och intressanta ekonomer, mera krasst och rakt på uttrycker syftet –  “…to resolve the problems caused by a divergence between manager’s decisions and those that are optimal from society’s point of view”.
Den av dessa kontrollmekanismer som för närvarande fungerar sämst i de högt utvecklade västländerna är ägarstyrningen.  Det är det som jag i fortsättningen kommer att kalla ägarstyrningsproblemet.
Med ägarstyrning avses de kontrollsystem som utgår från de organ som företräder ägaren, i ett aktiebolag från bolagsstämma och styrelse. Ägarstyrningen gäller allt från att tillsätta och avsätta VD till den löpande kontrollen av verksamheten vid styrelsemöten. Praktiskt handlar det också om vilka krav styrelsen ställer på bokförings- och ekonomisystemen, hur ersättningen till framförallt VD och övrig företagsledning skall utformas och givetvis hur intern- och externrevisionen skall arbeta.
Man kan tala om ett allmänt ägarstyrningsproblem i samhället om företagen, givet väl fungerande marknader, tenderar att bete sig så att det förr eller senare uppstår allvarliga ekonomiska bekymmer. Problemen är väsentligen av två slag. Antingen har företagen av någon anledning investerat för mycket, för lite eller fel. Det har med andra ord funnits en störning i de mekanismer som styrt investeringsbesluten. Eller också har företagen genom sina produkter eller på annat sätt uppträtt så att förtroendet hos allmänheten har skadats. Ägarstyrningsproblem har karaktär av systemfel.
Det är viktigt att betona att ägarstyrningsproblem i ett samhälle inte har något att göra med ”bad management” i företagsspecifik mening. Att det finns företagsledningar som inte är mogna sin uppgift, som begår allvarliga felbedömningar eller som har relationsstörningar visavi sina anställda eller andra intressenter leder bara till ett ägarstyrningsproblem om respektive styrelse inte vidtar åtgärder och byter ledning. Sådana misstag förekommer givetvis men det är inte problem i enstaka företag som åsyftas. Det vi här talar om är generella ägarstyrningsproblem i samhället, eller mera sannolikt hos en viss kategori företag.
Symptomen på att det idag finns allvarliga ägarstyrningsproblem i de högt utvecklade ländernas marknadsekonomier är många. Grovt sett kan vi dela in dem i tre kategorier.

* Det görs felinvesteringar i en oroväckande hög grad – och dessa görs påfallande ofta av de allra största företagen. Clayton Christensen har, för att ta ett exempel, visat att amerikanska AT&T genom tre misslyckade strukturaffärer under 1990-talet ”brände” cirka 350 miljarder kronor ($50 miljarder) och, som han tillägger, ”…destroyed even more in shareholder value”.  Den kroniska överkapacitet som finns i vissa näringar är ett uttryck för felinvesteringar. Bilindustrin kan vara det konkreta exemplet.
Michael Jensen har gjort vissa beräkningar vad gäller kvalitén på de amerikanska storföretagens investeringar under 1980-talet. De antyder gigantiska felbedömningar från ledningarnas sida. Utgångspunkten i Jensens studie är de amerikanska storföretagens samlade investeringar under perioden 1980-89. Investeringar definieras som summan av företagens traditionella hårdvaruinvesteringar efter avskrivningar och de samlade FoU-investeringarna. Modellens grundantagande är att detta totala investeringsbelopp investeras i ett tänkt ”bankkonto” med en årlig avkastning på 10 procent. Den samlade avkastningen på det tänkta bankkontot jämförs sedan med värdet på företaget vid utgången av perioden med avdrag för ingångsvärdena vid periodens början (och justerat för utdelningar, emissioner, återköp av egna aktier etc under perioden).
Det resultat som redovisas är uppseendeväckande. Skräckexemplet är General Motors (GM). Jensen beräknar att företaget under de här åren (1980-89) har gjort en felbedömning i storleksordningen $100 miljarder. Hade GM i stället placerat de resurser som satsades på investeringar i den industriella verksamheten på ”bank” skulle med andra ord aktieägarna ha varit $100 miljarder rikare.
Andra storföretag visade också upp stora minus i Michael Jensens studie, bland andra IBM, Xerox och Kodak. Intel, GE, Merck och AT&T redovisade däremot plusvärden.
Det oroande är att misstagen i vissa fall blir nästan osannolikt stora och att samma fel görs upprepade gånger.
Slutsatser av det här slaget kan naturligtvis ifrågasättas. Att företag gör vissa misslyckade investeringar är inget nytt eller uppseendeväckande. Det ligger i kapitalismens natur att en del av företagens satsningar måste gå fel. Det är en företagslednings ansvar att investera i framtiden och de praktiska ramarna för verksamheten gör att dessa investeringar i allt väsentligt hamnar inom det egna verksamhetsområdet. Om konjunkturer eller andra marknadsförutsättningar gör att företagets marknadsvärde minskar satsningarna till trots, är det inte nödvändigtvis ett uttryck för felbedömningar. Det är dock ett memento.
Det som under alla omständigheter kvarstår som ett symptom på ett ägarstyrningsproblem är överkapacitetsproblemen i vissa branscher.

*Fusionshysterien i många sektorer måste också hänföras till kategorin ägarstyrningsproblem. Dels tyder mycket på att de flesta fusioner kommer till på företagsledningarnas initiativ, det tycks som om företagsledningarna har mera att tjäna på en fusion än ägarna vilket i så fall är ett systematiskt principal-agent problem. Dels därför att den empiriska forskningen ganska entydigt visar att fusioner sällan i efterhand framstår som företagsekonomiskt motiverade, i synnerhet inte för det köpande företaget. Detta är frågor som jag utförligt har diskuterat i min bok Det exploderande storföretaget (SNS, 2004).

*Förtroendekrisen är det tredje, och sannolikt allvarligaste, ägarstyrningsproblemet i det korta perspektivet. Under de två gångna decennierna har det funnits svaga signaler om en allmän förtroendekris för företagen, det har framför allt gällt de för varje år allt mer provocerande ersättningarna till företagsledningarna. Enligt Business Week hade företagsledarna i de största amerikanska företagen 1997 en genomsnittlig årslön på $7,8 miljoner – ”326 times the earning of an average factory worker”. Den bilden har därefter förstärkts i sina kontraster. Economist skriver att år 1999 tjänade cheferna för ”Fortune´s top 100” i genomsnitt $37,5 miljoner, ”or more than 1 000 times the level for ordinary workers”.
Det som tidigare var svaga signaler har i början av 2000-talet blommat ut till allvarliga skandaler som inte bara handlat om options- och lönesystem för ledningarna utan också om den interna och den externa kontrollen. De stora amerikanska revisions- och finansmarknadsföretagen har utsatts för skoningslös kritik. Men diskussionen har också förts i Sverige, mest intensivt i samband med Skandia-affären hösten 2003.
Business Week (och många andra) talade om kapitalismens allvarligaste kris på över hundra år. Eller som tidskriften rubricerade sin ”cover story” den 6 maj 2002: ”The Crisis in Corporate Governance: Excessive pay, corrupt analysts, auditing games: It all adds up to capitalism’s biggest crisis since the trustbuster era. What will it take to restore the public’s faith in the system?”
Man kan naturligtvis fråga sig om Business Week är förhastad i sitt omdöme, alltför färgad av stundens känslor. Det kanske är så att det som skett i Enron och några andra amerikanska storföretag under ett par år i början av 2000-talet, och i Europa med turerna kring bland andra holländska Ahold och svenska Skandia, inte är något annat än ytterligheter och tillfälligheter vilka inte kan ligga till grund för svepande omdömen om kapitalismens kris, än mindre om kris i ägandestyrningen. Det är inte svårt att hitta exempel på ekonomer som anser att den amerikanska ägarstyrningen trots allt fungerar effektivt – minst lika effektivt som i andra länder. Bengt Holmstrom och Steven N. Kaplan, båda välrenommeade ekonomer, anser exempelvis det.
Å andra sidan är det svårt att inte betrakta Enron och de andra skandalerna som ”toppen på ett isberg”, det gäller särskilt ersättningsnivåerna till företagsledningarna i storföretagen. Så gott som varje storföretag i varje OECD-land kan för de senaste två decennierna redovisa dramatiskt höjda löner och andra ersättningar till företagsledningarna – och dessa ersättningar har gått långt utanför ramen för vad människor i gemen i dessa länder anser är rättvist och berättigat. Och inte bara människor i gemen. Det är symptomatiskt att också företagsledare utanför storföretagens ledarskikt, ekonomer, revisorer och många andra som arbetar med företagande, kort sagt alla som i vanliga fall försvarar företagens agerande, uttrycker samma tveksamhet och förvåning över att det kunnat bli som det blev.

Tillägg
Den här texten skrevs 2003 och publicerades i Det nya företagets samhälle (SNS, 2004). Det som slår en idag, jag skriver tillägget i maj 2009, är att den nu pågående krisen passar oroväckande bra in på problembeskrivningen. GM är i skrivande stund konkursmässigt, och att ägarstyrningen brustit när det gäller västvärldens banker och andra finansinstitut är det knappast någon som ifrågasätter idag.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2009-05-18

280 Kommentarer

 1. very amazing post thanks

 2. 그 위에 아직 진흙이 있고 저녁으로 먹을 것이므로 배를 망칠 염려가 없습니다.
  인터넷카지노
  スロット この す ば
  무료 슬롯
  Zhu Houzhao는 고개를 끄덕이며 말했다. “좋은 지적입니다. 하지만 여전히 질문이 있습니다.”
  https://ethpharm.com/
  https://drillpm.com/
  그의 아들은 Shanhaiguan에 갔고, 그는 Zhou La를 구출하려고했습니다.
  라인카지노
  真 一騎当千 パチンコ
  d ステーション 福重
  도대체 내가 이 녀석에게 무엇을 주입한 거지…?

 3. VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

  https://medium.com/@hanna78332/vdsina-на-linux-с-выделенным-хранилищем-205de53667d6
  https://medium.com/@ChristiaCa79058/бесплатный-сервер-ubuntu-с-мгновенной-активацией-263ba993aaba
  https://medium.com/@ShelbyChan82971/ubuntu-linux-выделенный-сервер-с-ddos-защитой-db7a7e397bfa
  https://medium.com/@MargaretRa10019/удаленный-доступ-37625faf27f6
  https://medium.com/@madilyn20810/бесплатный-vps-с-выделенным-сервером-6e99364b27b0

 4. https://medium.com/@AminaSolis56494/выделенный-сервер-высокоскоростной-d79c78482618
  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 5. Zhu Youzhu는 침묵했고 Fang Jifan을 알고 싶지 않았습니다 … 같은 방식으로.
  グランド ホール 金目
  카지노 사이트
  온라인슬롯
  Hongzhi 황제는 인장을 보았지만 앞으로 나아가서 직접 집어 들었습니다.
  https://catedralavila.com/
  https://www.hivtestvideo.com
  “아.” Fang Jifan은 놀랍게도 Hongzhi 황제를 바라 보았습니다.
  무료 슬롯
  황제 슬롯
  무료 슬롯
  이 숫자가 알려지자 일부 사람들은 환호를 금치 못했다.

 6. 바오딩 룽청에 도착하자마자 모습이 완전히 바뀌었다.
  パチンコ うしおととら
  온라인카지노
  온라인카지노?????????
  그가 암살된 후 편집증이 생긴 것일까요?
  https://levitra1s1.com/
  https://juegosdebuses.com/
  이 말을 들은 왕작의 얼굴은 더욱 못생겼다.
  황제 슬롯
  라인 슬롯
  라인카지노
  이 An Nanguo는 정말 혐오 스럽지만 Zhu Houzhao는 하루 종일 무엇을합니까?

 7. https://medium.com/@Evangeline50393/ubuntu-vps-с-выделенным-ip-и-ssl-сертификатом-24bb90c42603
  https://medium.com/@hamza_prui84657/выделенный-сервер-с-поддержкой-ipv4-и-ipv6-оснащенный-прокси-5743f65e4173
  https://medium.com/@JordenThom54587/бесплатный-выделенный-сервер-ubuntu-linux-с-интеграцией-ssl-ddos-защитой-и-прокси-860eaf894c61
  https://medium.com/@AlenaRoy316606/ubuntu-linux-выделенный-сервер-с-поддержкой-ipv4-и-ipv6-9e2156f0f2c0
  https://medium.com/@hamza_prui84657/сервер-под-хрумер-2003d845dfc7

  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 8. watch movies free at pelisflix

 9. love and support from my team thanks for share

 10. 인터넷카지노
  아침에 일어나서 지금까지 내 마음은 새로운 도시로 가득 차 있고 폐하를 잊었습니다.

 11. http://www.manufacturer.vn is healthcare manufacturer of nasal rinse kit, vaginal pump gel, long time xxx solution, enhance supplement, ODM and OEM service. Manufacturer.vn can also research and development products from your ideas. We export more than 40 countries, we are one sub-company of StrongBody

 12. Very informative post thanks for share

 13. – (Info Email bomber https://t.me/floodservice/273 )

  Email Bombing – email flood or email hoax (DOS attack) or cluster email bombing, what are they actually doing?

  A huge number of emails are sent to e-mail. This usually means that the @FloodService_bot bot specifically targets the victim’s mailbox associated with your email.

  These emails are intended to make fun of friends or distract the victim from any security messages or other emails.

  I am glad to present you a mail flood bot with a convenient menu and flexible settings!

  The cost of the service is $ 2 = 1000 letters.

  You specify the time of the flood and the number of letters yourself, or choose the “FAST FLOOD” function

  During the flood, a sufficient number of letters arrive so that the owner would miss an important letter!

  The bot will flood more than you ordered. On average, 30% more than ordered.

  Flood email, Floods Email, Email flooding, gmail flood, email bomber, flood hotmail, flood online,email flooding, email flood bot, email flooded with spam, email flooding service, email flooded with subscriptions, email flooder bot, email bomber 2023, email bomber 2024, email spam bot online, email spammer bot free, spam bot, бот по флуду почт, сервис по флуду почт, услуги по флуду, флуд услуги.
  @FloodService_bot – Лучший емаил бомбер на рынке!

 14. 인터넷카지노
  Xu Pengju는 사방이 매우 습하고 진흙 투성이 인 물 세포에 수감되었습니다.

 15. 인터넷카지노
  Fang Jifan은 눈을 가늘게 뜨고 그의 눈에는 탐욕스러운 표정도 있습니다.

 16. 소위 제자는 스승의 기질을 견디기 위해 강한 마음을 가져야 합니다.
  씨큐나인슬롯

 17. покерок скачать
  http://nipponsword.ru/profile.php?lookup=19640
  На PokerOK вы найдете бесчисленное количество уникальных возможностей. Команда профессионалов работает над тем, чтобы каждый игрок ощущал заботу и внимание. Будьте уверены, что ваша безопасность и конфиденциальность – наш приоритет. Откройте для себя мир разнообразных турниров и регулярных игр, где даже невероятные шансы могут привести к захватывающему успеху.Скачать клиент для игры в покер на PokerOK – значит обрести билет в мир интриг и увлекательных раундов. Насладитесь моментами напряжения и волнения, когда решение принимается в одно мгновение, а карты скрывают последние тайны своих обладателей. Здесь каждая партия – это как дуэль между стратегами, где искусство блефа и анализа сливаются в захватывающем танце.

 18. StrongBody.uk B2B wholesale healthcare products
  Discover http://www.strongbody.uk for an exclusive selection of B2B wholesale healthcare products. Retailers can easily place orders, waiting a smooth manufacturing process. Closing the profitability gap, our robust brands, supported by healthcare media, simplify the selling process for retailers. All StrongBody products boast high quality, unique R&D, rigorous testing, and effective marketing. StrongBody is dedicated to helping you and your customers live longer, younger, and healthier lives.

 19. сайт gama casino
  https://forum.ingenia.ru/profile.php?id=45245
  Играть в Gama Casino – это не просто казино, это путешествие в мир азартных мечтаний, где каждый спин – это новый поворот в сюжете вашей игры. Игровые автоматы России откроют перед вами безграничные возможности для выигрыша и развлечения. Каждая машина в Gama Casino – это как глава в увлекательной книге, наполненной сюрпризами и азартом.Здесь, в уникальной вселенной Gama Casino, каждый клик мыши — это переход на новую ступень в сфере азарта. На портале Гама Казино вы найдете грандиозный выбор азартных игр, от классических до ультрасовременных. Кажется, что каждый игровой автомат в России ждет именно вас, чтобы воплотить в реальность самые невероятные сценарии победы.

 20. Cel mai bun site pentru lucrari de licenta si locul unde poti gasii cel mai bun redactor specializat in redactare lucrare de licenta la comanda fara plagiat

 21. Mount Kenya University (MKU) is a Chartered MKU and ISO 9001:2015 Quality Management Systems certified University committed to offering holistic education. MKU has embraced the internationalization agenda of higher education. The University, a research institution dedicated to the generation, dissemination and preservation of knowledge; with 8 regional campuses and 6 Open, Distance and E-Learning (ODEL) Centres; is one of the most culturally diverse universities operating in East Africa and beyond. The University Main campus is located in Thika town, Kenya with other Campuses in Nairobi, Parklands, Mombasa, Nakuru, Eldoret, Meru, and Kigali, Rwanda. The University has ODeL Centres located in Malindi, Kisumu, Kitale, Kakamega, Kisii and Kericho and country offices in Kampala in Uganda, Bujumbura in Burundi, Hargeisa in Somaliland and Garowe in Puntland.
  MKU is a progressive, ground-breaking university that serves the needs of aspiring students and a devoted top-tier faculty who share a commitment to the promise of accessible education and the imperative of social justice and civic engagement-doing good and giving back. The University’s coupling of health sciences, liberal arts and research actualizes opportunities for personal enrichment, professional preparedness and scholarly advancement

 22. slot gacor gampang menang 18ad838
  Slot Gacor telah menciptakan fenomena baru dalam dunia slot online, tidak sekadar menjadi istilah biasa, melainkan sebuah jaminan meraih kemenangan dengan menawarkan pengalaman permainan slot yang memikat dengan minimal deposit 5rb.

  Bermain di situs slot gacor yang dapat dijamin amanah bukan hanya memberikan hiburan semata, tetapi juga membuka peluang meraih jackpot terbesar yang sebelumnya mungkin sulit dicapai atau bahkan tidak pernah terwujud.

  Pengalaman Game Slot Gacor: Lebih Dari Sekadar Hiburan
  Slot Gacor bukanlah sekadar permainan slot biasa. Ia menciptakan atmosfer yang berbeda, memanjakan pemain dengan sensasi bermain yang luar biasa dan menawarkan harapan kemenangan yang lebih tinggi. Dengan desain yang menarik dan fitur-fitur inovatif, setiap putaran menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

  Strategi Bermain untuk Meningkatkan Peluang Kemenangan
  Meskipun slot gacor dikenal dapat meningkatkan peluang kemenangan, penting bagi pemain memiliki beberapa strategi untuk memaksimalkan potensi kemenangan mereka. Beberapa strategi yang dapat diadopsi antara lain:

  1. Pemilihan Provider Game yang Tepat
  Pemilihan provider game slot online yang tepat menjadi langkah awal yang krusial. Pastikan memilih provider yang memiliki reputasi baik dan menawarkan variasi game slot gacor terbaik.

  2. Pahami Return to Player (RTP) Tertinggi
  Mengetahui tingkat Return to Player (RTP) tertinggi pada setiap permainan slot dapat menjadi kunci kesuksesan. Pilihlah game dengan RTP tinggi untuk meningkatkan peluang meraih kemenangan.

  Slot Gacor Malam Ini: Temukan Keberuntungan Anda
  Setiap malam, dunia slot gacor menyajikan kejutan-kejutan baru. Untuk menjadi bagian dari aksi malam ini, pastikan untuk mengikuti bocoran pola slot gacor yang telah disiapkan. Ini dapat menjadi kunci untuk membuka pintu ke sesuatu yang lebih besar dan meraih kemenangan yang menarik.

  Jadi, jangan ragu untuk bergabung dan bermain di slot gacor hari ini. Saksikan sendiri bagaimana pengalaman bermain dapat menjadi lebih dari sekadar hiburan, melainkan sebuah peluang untuk meraih kemenangan besar. Selamat bermain dan semoga keberuntungan selalu berada di pihak Anda!

 23. rtpkantorbola
  Kantorbola adalah situs slot gacor terbaik di indonesia , kunjungi situs RTP kantor bola untuk mendapatkan informasi akurat slot dengan rtp diatas 95% . Kunjungi juga link alternatif kami di kantorbola77 dan kantorbola99

Skriv kommentar