karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Politikens utmaningar (5) En överdos av politik-problemet

Min utgångspunkt är att de verkligt stora samhällsproblem som OECD-länderna står inför i början av 2000-talet bestäms av det paradigmskifte som vi står mitt uppe i och som jag har beskrivit i bland annat essän Det nya företagets samhälle. Det handlar om att vi i västvärlden sedan några decennier håller på att byta produktionssystem – från Det gamla företaget till Det nya företaget (läs kort om definitionerna här) med allt vad det innebär. Det bytet leder också till nya politiska utmaningar. Enkelt uttryckt kan man säga att Det gamla företagets institutioner behöver ersättas med Det nya företagets institutioner.
Jag har identifierat sex grundläggande politiska utmaningar:

1. Ägarstyrnings-problemet
2. Inkomst- och riskfördelnings-problemet
3. Finansiella marknadens hegemoni-problemet
4. Det intellektuella monopolet-problemet
5. En överdos av politik-problemet
6. Öka relativa tillväxten-problemet

(5) En överdos av politik-problemet

En överdos av politik betyder att vi genom för mycket politik i en eller annan form, det kan gälla långtgående marknadsreglering eller offentlig produktion för dess egen skull (alltså inte motiverad av marknadsmisslyckanden), skapar en produktionsmodell med samhällsekonomiskt långsiktigt höga relativa kostnader. Vi har, kort sagt, inom den samhällssektor som berörs inte ordnat produktionen på effektivast möjliga sätt.
I teorin är det lätt att definiera vad vi menar med en ”överdos av politik-problemet”. Det kan också vara lätt att konstatera var i samhället sådana problem finns och att säga att något måste göras. Verkligheten är emellertid mera komplicerad. I praktiken är det mycket svårt att politiskt avreglera en sektor som under lång tid blivit utsatt för en överdos av politik. Det skapas mycket starka krafter mot en sådan förändring. Erfarenheten är närmast att det måste till en mycket djupgående kris för att invanda politiska mönster skall låta sig rubba.
Ett historiskt exempel på en överdos av politik har den fördelen att vi idag har perspektiv på vad som skedde, på orsaker och konsekvenser. Den svenska varvsindustrin är det exempel vi skall använda oss av.

Den svenska varvsindustrin

Införandet av fartygskreditgarantisystemet i början av 1960-talet gjorde att svensk varvsindustri under långa perioder hade världens mest gynnsamma finansieringssystem för köpare av stora fartyg. Det innebar, givetvis i kombination med svensk teknik, effektivitet och leveranssäkerhet, att de svenska varven blev attraktiva för redarna, i praktiken de redare som i första hand arbetade med mycket stora fartyg för bulk- och oljelaster, gastankers etc. Det innebar också att produktionsapparaten byggdes ut i en omfattning som marknaden på egen hand inte skulle ha tillåtit. Ser vi på det i efterhand är det alldeles klart att de svenska varven fick en alldeles för stor kostym i termer av kapacitet och marknadsandelar. De fyra svenska storvarven under 1970-talet – Uddevallavarvet, Eriksberg, Götaverken och Kockums – tillhörde världens största varvsenheter. Tillsammans hade de under vissa perioder uppemot 10 procent av världsmarknaden för nya fartyg. När marknaden för tungt tanktonnage, som var huvudprodukten för de svenska storvarven, till följd av bland annat 1970-talets oljekriser minskade och så småningom helt försvann blev svårigheterna stora för de företag, orter och regioner som berördes. Den krympning av den svenska varvsindustrin som därefter har skett har också fått ske till höga ekonomiska och mänskliga kostnader.
Erfarenheter från 1970-talet, och inte minst erfarenheterna just vad gäller den svenska varvsindustrin, visar tydligt att politikerna kan manipulera marknaderna, främst kredit- och kapitalmarknaderna, på ett sådant sätt att vi får en snabbare produktionsuppbyggnad och större företag än vad marknadskrafterna själva skulle ha åstadkommit. I kombination med andra statliga åtgärder, exempelvis en arbetsmarknadspolitik som får folk att flytta dit där jobben finns, kan effekterna på struktur och tillväxt bli ännu mer kraftfulla.
Problemet ligger inte i att sådana ekonomisk-politiska åtgärder inte är verkningsfulla. Tvärtom kan de vara mycket effektiva under en period. Problemet uppträder när förutsättningarna på marknaderna ändras. Det tycks som om vi, i ett sådant skede, tvingas att utnyttja den föråldrade modellen mycket längre än vad som skulle vara motiverat. Både berörda människor och berörda organisationer är indoktrinerade i ett synsätt som inte låter sig påverkas utan mycket drastiska exempel på att modellen inte längre fungerar. När riksdagen 1971 beslöt om ett tak för fartygskreditgarantierna var det rätt tänkt. Men det var också ett beslut som varvschefer och berörda fackliga ledare i en skickligt genomförd lobbyingkampanj politiskt hårdhänt, högljutt och samordnat protesterade mot och ville få bort. Politikerna lät sig övertygas och taket togs bort ett par år senare, i varvspropositionen 1973.
Exemplet svensk varvsindustri hjälper oss att komma fram till slutsatsen att vi politiskt skall undvika att medverka till att blåsa upp produktionskapacitet i företagen genom statliga ingrepp i marknaden. Samhällsekonomiskt kan vi visserligen den vägen kortsiktigt, på sin höjd för ett par decennier, göra stora vinster. Men det tycks som om det politiska systemet är oförmöget att slå till bromsarna och förändra modellen när tiden är inne för förändring. Det sker först i ett läge där man av något skäl måste agera.

Under de gångna tjugo åren har det i OECD-länderna skett en dramatisk förändring i synen på marknadsregleringar. En varvspolitik liknande den som fanns i Sverige i slutet av 1970-talet skulle i början av 2000-talet vara mer eller mindre politiskt otänkbar i alla OECD-länder. Ändå kvarstår i många länder, även i Sverige, några viktiga, tungt reglerade marknader. De är också, tänkvärt nog, mer eller mindre problemfyllda. Den svenska bostadsmarknaden, och i synnerhet hyresmarknaden, är ett exempel. En prisreglering på hyror leder dels till att marknaden inte klarar av att producera tillräckligt med lägenheter där efterfrågan finns, det byggs helt enkelt för lite på vissa delmarknader. Dels till att marknaden blir trög genom att de som sitter på lägenheter med hyror under marknadspris, i praktiken de som bor i de äldre, oftast centralt belägna lägenheterna, inte gärna byter även om det skulle kunna vara motiverat av andra skäl. Det finns ingen anledning tro att inte hyrorna vid en avreglering grovt sett skulle komma att differentieras ungefär i samma omfattning som skett för priserna på bostadsrätter. Vi skulle om vi talar om Sverige sannolikt komma att få se mycket höga hyror i Stockholms innerstad och i några andra stora städers mest attraktiva områden, måttliga hyror i vissa expansiva orter och mycket låga hyror i de många kommuner där utbudet idag är väsentligt större än efterfrågan.
Det är svårt att förstå varför en fullständig hyresavreglering inte kommer tillstånd. Den mest sannolika förklaringen är att den svenska bostadsmarknaden visar upp principiellt samma typ av politisk tröghet som kännetecknade varvsindustrin. Det uppstår oheliga allianser mellan grupper, vilka normalt inte har särskilt mycket gemensamt men som i det här fallet tycker att fortsatt hyresreglering ligger i linje med deras intressen. Det ger låsningar som är svåra eller omöjliga att ta sig ur. Det uttalas ständigt nya politiska ambitioner att reformera bostadsmarknaden, och mycket har gjorts, men hittills har ingen regering lyckats att få till stånd en fullständig avreglering. Den kommer, om de historiska erfarenheterna upprepar sig, att inträffa först efter det att den nuvarande situationen blir ekonomiskt helt ohållbar eller på annat sätt politiskt omöjlig eller absurd.
Ett annat exempel, som är särskilt intressant eftersom det berör en stor grupp av länder, är jordbruket och jordbrukspolitiken.
Det offentliga monopolet i de delar där det finns privata alternativ är också ett uttryck för en överdos av politik.

Det offentliga monopolet

Det finns en ideologiskt bestämd uppfattning hos många politiska partier i OECD-länderna att vård-skola-omsorg-tjänster som huvudstrategi skall vara skattefinansierade och produceras av det allmänna, av staten eller av kommunerna. Eftersom dessa partier i en demokratisk process har kommit att få den politiska makten finns det inget att säga om att denna politik också genomförs. Samtidigt är ett system med offentlig produktion av den dominerande delen av samhällets vård-skola-omsorg-tjänster, låt oss säga så som det ser ut i Sverige, förknippad med allvarliga problem, så allvarliga att det sannolikt blir omöjligt att behålla systemet.
För det första tyder mycket på att den relativa produktiviteten i offentlig produktion är lägre än i privat produktion av samma tjänster. Det är inte förvånande att det blir så. Den ekonomiska forskningen har visat att monopol, eller nära monopol som det i praktiken handlar om, allt annat lika, leder till en svagare produktivitetsutveckling än om produktionen sker under konkurrens.
För det andra följer med offentlig produktion att satsningarna på utveckling, och i synnerhet satsningar på radikalt nya arbetsmetoder, nya organisationsformer och nya marknader, blir begränsade. Skattefinansierade verksamheter måste alltid i praktiken minimera sitt risktagande. Att ta risker med skattemedel är farligt för den egna politiska karriären – och det gör att utrymmet för utvecklingssatsningar i offentlig verksamhet är litet, i många fall så gott som obefintligt. Den långsiktiga effekten blir att offentlig produktion förlorar i produktivitet och effektivitet visavi privat produktion av samma tjänster. Det är intressant att notera att de amerikanska venture capital-företagen varje år satsar mycket stora belopp på hälso- och sjukvårdssektorn. Det framgår exempelvis av tillgänglig statistik att företag inom ”hälso- och sjukvårdsrelaterade sektorer” i USA 1998 fick 13 procent, eller 17 miljarder kronor, av samtliga venture capital-investeringar (största mottagare med över 50 procent var IT-branschen). Följderna blir ganska uppenbara. Dels är det troligt att utvecklingen av ny teknik för hälso- och sjukvården kommer att domineras av amerikanska  företag (eftersom de flesta andra länder sitter i samma båt som Sverige i meningen att sjukvårdssektorn i huvudsak är icke-privat). Dels är det förmodligen ofrånkomligt att den relativa effektiviteten i offentlig produktion av hälso- och sjukvårdstjänster försämras.
För det tredje leder de prisregleringar som definitionsmässigt finns i en skattefinansierad offentlig produktion till överkonsumtion. Kostnaderna rusar iväg eftersom efterfrågan på attraktiva tjänster, och det vet man att medborgarna tycker att vård-skola-omsorg-tjänsterna är, som är lågprissatta eller till och med gratis eller nästan gratis, tenderar att växa med tiden. Ändras inte prismodellen för vård-skola-omsorg-tjänsterna radikalt, så att vi som konsumenter har att betala en väsentligt större andel av vad det verkligen kostar ”out of pocket” (kontant eller som premier för privata försäkringar) kommer offentlig sektor att få leva med de felallokeringar som följer med subventionerade, administrativt satta priser.
Till det kommer det som ibland brukar kallas Baumols dilemma.  Uttrycket kommer från William Baumols klassiska bok från 1966, Performing Arts –The Economic Dilemma. Det Baumol och hans medförfattare säger är att i vår typ av samhälle är personalintensiva verksamheter som vård-skola-omsorg, teater och andra scenkonster och många andra verksamheter som i första hand bygger på människors tid dömda att leva med ekonomiska svårigheter. Det är inbyggt i själva systemet med låg eller ingen ökning av arbetsproduktiviteten. Läs mera om Baumols dilemma här.
Eftersom en stor del av de personalintensiva jobben i samhället är koncentrerade till offentlig sektor – i vård, omsorg, utbildning, kultur etc – kommer de ekonomiskt kärva tiderna ständigt att bli värre för de statligt och kommunalt finansierade institutionerna. Det betyder, allt annat lika, att om ingenting görs kommer skatterna att öka i takt med att lönekostnaderna ökar. Att vi kan räkna med fortsatta åtstramningar för alla personalintensiva verksamheter som helt eller delvis är skattefinansierade är en välgrundad prognos.

Privatisering av vård-skola-omsorg?

Lägre produktivitetsutveckling än vid produktion i konkurrens, relativt sett små satsningar på utveckling, överkonsumtions- och felallokeringsproblem till följd av att priserna är subventionerade och de gränser för skattefinansierad offentlig produktion som följer av Baumols lag, blir till synes fyra överväldigande starka argument för en långtgående privatisering. De politiker som förordar offentlig produktion av vård-skola-omsorg hamnar i en slags Moment 22 situation. Ökar inte produktiviteten i offentlig sektor blir det i praktiken omöjligt att bevara, och betala för, en stor offentlig sektor med höga ambitioner vad gäller kvalitet och välfärd. Den slutsatsen kom bland annat Produktivitetsdelegationen till i sina beräkningar. Och att öka produktiviteten i offentlig sektor kräver att de tjänster som produceras utsätts för konkurrens – och då måste definitionsmässigt det offentliga monopolet lösas upp. Slutsatsen ligger i öppen dager. De länder som, liksom Sverige, i praktiken har ett offentligt monopol på vård-skola-omsorg-produktionen kommer av allt att döma att tvingas ta rejäla steg mot privatisering.

Det blir samtidigt inte en så lätt resa som nyliberalt lagda politiker och vissa andra hävdar. Om vi med privatisering menar att marknaden i form av privatägda företag skall ta över produktionen finns distinkta frågetecken. Vård-skola-omsorg-produktion ligger i gråzonen mellan marknaden och den genuint kollektiva produktionen. Det betyder att en marknadslösning kan fungera men sannolikt inte gör det utan stora svårigheter – på framförallt två punkter. För det första kommer en privat producent av vård-skola-omsorg-tjänster att få svårigheter med det som är själva förutsättningen för att kunna tjäna pengar – att utan inblandning kunna ta ut det pris som krävs och att få ordna produktionen som han finner lämpligt. Dessutom måste risken vara hanterbar, vilket nog kan diskuteras om den är för vissa typer av omsorgsverksamheter. Det privata tjänsteföretag som genom sin verksamhet var upphovet till Lex Sara konfronterades med vad hög risk kan innebära i praktiken, det liknade närmast det Oliver Williamson kallar en ”hold up”.
För det andra finns ett principal-agent problem som hänger samman med att slutkonsumenten av tjänsterna, barn, sjuka och äldre, måste låta sig företrädas i förhandlingen med producenten, i praktiken av kommunala tjänstemän. Det leder i slutänden till komplicerade avtal och långtgående tillsyn som ökar transaktionskostnaderna för producenten. Det kan bli svårt att driva verksamheten lönsamt.
Det är en rimlig gissning att det inte kommer att vara någon rusning av privata företag som vill etablera sig på dessa marknader. Det är också sannolikt att de finansiella marknaderna kommer att vara försiktiga i sin prissättning av kapitalet för företag med verksamhet på vård-skola-omsorg-marknaderna. Det gäller i varje fall i den nordeuropeiska politiska miljön där en privat produktion av sådana tjänster högst sannolikt skulle vara omgärdad av diverse hämmande villkor och inblandningsambitioner.
Vilken slutsatsen blir? Ja, det vi kan vara ganska säkra på är att OECD-ländernas medborgare måste betala långt mer än vad de gör i dag för vård-skola-omsorg-tjänsterna i sådana former att det skickas signaler till producenten om vad som är viktigt och mindre viktigt, det har jag redan antytt. Och det gäller oavsett om producenten är ett privat företag, ett offentlig myndighet eller någon annan form av organisation. Eller mera precist uttryckt – vi måste som konsumenter av dessa tjänster betala en större del av den verkliga kostnaden i form av avgifter för utnyttjandet och premier för privata försäkringar. Det är helt enkelt svårt att se att vi kan fortsätta att med skattemedel subventionera priset för mediciner och för attraktiva tjänster som läkarbesök eller äldreomsorg, det leder oundvikligen till överutnyttjande och felinvesteringar.
Dessutom finns det ett annat argument för att skattedelen av finansieringen sannolikt måste bli mindre. Vi vet att över 70 procent av kostnaderna för OECD-ländernas samlade sjukvård (”health”) år 2001 betalades med skattemedel. Och det är troligt att om hela vård-skola-omsorgs-sektorn skulle ha tagits med i beräkningarna, skulle den skattefinansierade delen vara i samma storleksordning, i varje fall skulle minst hälften av kostnaderna vara täckta med skattemedel. Vi kan med det utgångsläget knappast tillåta att betalningen för de ofrånkomliga med tiden ökade kostnaderna (bland annat till följd av Baumols lag) sker över skattsedeln, eftersom skattetrycket skulle komma att bli väsentligt mycket högre än idag. Det finns fördelar med skattefinansiering – men om skattetrycket blir mycket högt också uppenbara nackdelar med stora skattekilar, skattesmiteri och andra oönskade effekter på tillväxten.
Vi vet däremot inte om privatisering av offentlig produktion av vård-skola-omsorg är den samhällsekonomiskt mest effektiva lösningen. Det finns naturligtvis i flertalet OECD-länder offentliga verksamheter som med fördel kan bedrivas i konkurrens av privatägda vinstdrivande företag. Det är också sannolikt att en betydligt större andel av vård-skola-omsorg-produktionen i framtiden kommer att utföras i privat regi i andra associationsrättsliga former än privata företag, exempelvis i producentkooperativa företag (som Praktikertjänst), icke-utdelande, privata organisationer (som amerikanska ”Nonprofit Organizations”) eller ideella företag. I Tyskland sköts hälften av alla sjukhussängar av privata företag, till den största delen av icke-vinstdrivande företag. Men det finns också verksamheter där offentlig produktion sannolikt är den mest effektiva ordningen. Den politiska debatten är på den här punkten, inte minst i Sverige, alltför onyanserad från både privatiseringsförespråkarna och deras motståndare.

Är en överdos av politik-problemet stort i dagens samhälle? Både och är svaret. Å ena sidan har den avregleringstrend som inom hela OECD-området fick fäste i politiken i början av 1980-talet gjort att för de ekonomiskt viktigaste marknaderna (huvuddelen av marknaderna för varor och tjänster, arbetskraft och finansiella tillgångar) har överdosproblemet i praktiken eliminerats. En statligt broilad varvsindustri är inte idag politisk möjlig för att konkretisera vad som menas.
Å andra sidan finns i många länder allvarliga effektivitets- och allokeringsproblem inom jordbruks-, bostads- och ”vård-skola-omsorg”-produktionen, kort sagt inom de områden där marknaden av olika skäl inte fungerar särskilt väl eller inte alls, och där samhället via staten därför i varierande grad tagit på sig ett finansieringsansvar och, vad gäller ”vård-skola-omsorg”, också huvudansvaret för att producera tjänsterna. Det gör att överdosproblemet fortfarande är en central politisk uppgift. Och det gäller i så gott som alla OECD-länder.

På ett område, sjukvården, har jag granskat ”det offentliga monopolet”-problemet i detalj och sammanfattat analysen i boken Så skulle det kunna bli (FSF, 2008). Läs mera här.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2009-05-20

25 Kommentarer

 1. Thanks for sharng ypur info. I truly aplpreciate your
  efforts andd I wiill be waiting foor your furtther post tgank you onmce again.

 2. What you published made a great deal of sense. However, think about this, suppose you added a little content?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, but what if you added
  a post title that grabbed people’s attention? I mean Politikens
  utmaningar (5) En överdos av politik-problemet | karlhenrikpettersson.se is a
  little boring. You should look at Yahoo’s front page and watch how they write news headlines to get viewers interested.
  You might try adding a video or a related pic or two to get people interested about everything’ve got
  to say. Just my opinion, it would make your website a little livelier.

 3. Please let me know if you’re looking for a author for your
  blog. You have some really good articles and
  I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please blast me
  an email if interested. Thank you!

 4. I was curious if you ever considered changing the layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little
  more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.

  Maybe you could space it out better?

 5. If some one desires expert view regarding running a blog afterward
  i advise him/her to go to see this web site, Keep up the fastidious work.

 6. Currently it looks like BlogEngine is the best blogging platform out
  there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re
  using on your blog?

 7. Hey there great blog! Does running a blog similar to this take a massive
  amount work? I’ve virtually no knowledge of programming however I was hoping to start my own blog
  in the near future. Anyway, should you have any recommendations or tips for new blog
  owners please share. I know this is off subject however I
  just wanted to ask. Kudos!

 8. For most recent information you have to go to see world-wide-web
  and on the web I found this web page as a best website
  for newest updates.

 9. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads
  up! Other then that, amazing blog!

 10. Thanks designed for sharing such a good thinking, post is fastidious,
  thats why i have read it completely

 11. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate
  to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward
  to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Talk soon!

 12. Hi, I check your new stuff regularly. Your humoristic style is awesome, keep
  it up!

 13. I’m not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding
  more. Thanks for excellent info I was looking for this info for
  my mission.

 14. Nice replies in return of this difficulty with genuine arguments and explaining the whole thing about
  that.

 15. Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.

  Please let me know. Thanks

 16. No matter if some one searches for his vital thing, so
  he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained
  over here.

 17. Swinger wife group sex moviesNuude pictures of saniaWritinng ypung
  teen booksTeaching him to eaat cumActress mllu reswhma seex videoGay
  free teenss sexSucking niplds sexSexxy scotiseh girlsYulia nakedFree ggay circle jek videosBeautifyl nuude womenMike jsmes nudeFree fulll length ternie masturbation vidsFistSex offender community notification violations louisianaTween nude moviesNatilue
  hollooway sex traffikingFreee lesbian cindy deauxmaXhhamster granny mature swinger wifeBinary eroticaLicense for whbores and sluhts picsBlond giurl orgasmFree
  bleeah hentaiDarth vadr pajamws for adultsFreee pic nwked coedsAmmateur download house light video
  wide wifeJennie finch ssex sceneJulia ann nude picsYoung baysittdr fingter fuhk virginNudde breashNude of brooke burkeDancijg andd sexSue wonbg vintage lace
  gownVideo off nudeFree amatwur interracial wife movie sitesAdulpt skinss ims 2Vintage fashion history 1930’sBarely legal xxxx
  tubeFreud caricature naked womanDragkn ball z sexy wallpaperPeople thatt love sexFirm mature titsWhaat rewally
  frtightens yyou nudeBrewst imploant ukWalking canjes forr teensSexy
  mif lesbianPlayboy sex therapistReal doll real sexPicturess nude scootSearch all celeberty sex taapes shoplyfter full porn videos Alan stott virgin500 nked myspace grls rapidshareBoyy bonddage gayLickin mom’s assMoviie trailer nudeStrapon anaal free tube videosBanana fetsh japan eeating shitSwedish stripper videosVintage pdarl braceletBesst anal actionNice cars and nakd
  girlsAuunt juidy matureFrree pofn pixs anPrincess rria nudeLongg
  free vintage hairyNj shemale adilt videoVintage purses zenithGayy movie casbin feverTurjed oon bby wie bels fetishTell urtles sexThe
  swedish bikibi team playboy spreadPorn actrs deathEros cavalliYoung
  girl nature pics nudeSex annd the citty quotes planme rideTeenn fiction books aout eafing
  disordersTini girls bikini gallerieHoxa/ facial deformities/ ear deformitiesFree pokrn solo sports fitnedss
  masturbationMakee plrn in maineThick whbite wome porn galleriesPictures of olmen havving sexQuee aand folok ssex scenesKrisgina kelebe sexSpanked ffor jacking off storiesAdult
  bok store andd virginiaSaggar makerfs bottomSperm suckerrs noo membbership reqBusy seex videoHoww can a
  man have a good orgasmMolly holly bikiniBlackberry craze ffor teensCampus faciawl natashaMobule free elebrity sex tapesOver masturbation paiBdsm tennsMale escorts parisVintage viewsGaay alpa
  malesSigns boyfriend mmay be gayLaura vndervort faake nuude picsGay beatsialityCooking pleasures santoku
  knifeIn treatment of bredast cancerFreee aduilt chefk siteAnall free full
  length pornPlanetxuzy matureSex sites strap on lesbianNaked babes funnyStrqpon gils fucing guysNataie gublis nudeLesgians onn ellenAnall
  vibatorsBiig black dick white wifeVirgin islands propoerty taxNudee pics off elizabeth
  lessardNaked swimming teenNato handbook forr inspectors escorts 2003Yong
  russxian naked girls bbsBit tits creaam piePoorly diffdrentiated ductasl carcinoma breastt
  stagingWommen lovfe biig izarre cocksSlapped pussiesCock sucking cartoonsBig tit smapl
  bikiniSexy treadmill workoutCock frese gaallery gay maan pic suckoing xxxSuper sexy carsGiaa scala nudeBeautiful 40 yer old nakd ladiesNudde female videosBlowjob movies ccar glasses youngHi def pornstarsAss inn trannyFree
  tgpp titPorn blooperss anal gone wrongTiffany preston analU tuibe lesbians kissingSoma peee testMygirlfriend nakedGay sinyer oon americcan idolMaale
  ggay cumjshots video clips3d adult animaqted cartoonErltic
  massage asisn videoSkinny seex longerr flashVacatiokn for mature
  singleHow longg befkre sexx afteer hysterectomySxx ftv lesbiansEros strap-on harnessActreas
  kristin lorenz nudeVintage vedspa motorcycleContemporaqries i storry true u vintageHott brunettte lesbian videosAsian mann recordNude coupole pictureSee that sedy bopdy go bookm boom boomLeene hefner hardcoreAmerican hers gayFreee dijldo fuhcking
  lesbian squirt moviesAngwles escort gfe losHilton alll nakedDish towel bikiniWoen teachers having orgasmsJenna-louise cokleman nujde picsBoy sock fetishSmooh gayy boy speedo twonk blogsPatricua arquette nude
  vidFucking machines free downloadVintage tiffany wristwatchPretty transvvestite 2008 jelsoft entedrprises ltdWoman streap sexResponses to reporting exual
  harrassmentFreee glamor lesbiansEl escort paso servicees texasHentaii hugve dildosMilf porfn iin carBare fisteed female fightingManufacture liquidating sex toysBest
  waay to masturfbate guyNuude pics of aylarr leeCuuckold porn log tubeWhie tes straight bottomIntraductal carcinoma breast cancerBigg
  ajdy cockFuck athortyBrazilian women xxxIpaqq pornFritz nikki seex
  videoIndia sexy escortJacko’s forex housse oof pleasufe and painBlaqck cocks gaay ass fuckingJuloie ryan nudeBlack pornn star wikiSoapy
  lesbiajs with dildosDumbb grqnny mature olderHemophelia clitSleeping
  girrl sex storyWeeds ancy spanks shanje videoSeexy
  indian aunties abroadFree plump mature tube

 18. Hmm is anyone else experiencing problems with
  the pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its
  a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be
  greatly appreciated.

 19. Hello would you mind letting me know which web host you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must
  say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good
  hosting provider at a honest price? Thanks,
  I appreciate it!

 20. Dirty old granny sexMy penis itches fdom insidePortail lien gayLacrossze teams foor teensAdult costuime halloqeen shopStreet
  whoree sex videosMilpking tits lactating free moviesBitter virgin mangaPorn area denmarkExgirfriend nudesC matureGodzillla pornoHistoricfal sex masterBlowjob arabPamelpa
  anderson hot boobSeex hungrey momVirgin mawry animeHoww too trim our
  pussyy hairGaay escort cambrikdge ukCanadiann lesbian lustBusty
  womesn tubeNorwegian meen seex lifeInimacy without having sexFatt chubby pornBlijnd dte tv sexyXxx
  thiking hboSexx simpsonOregn beekeeprs assGay ating in brisbaneKarhryn ebbert nakedMotkr coach escortrd buus toursFat wife fucking storieTigght
  asian videos https://tinyurl.com/ybj46fn6 Video off bbathroom signs having sexAdult female pornstar titfany ppreston biographyLingeriie teen nujdes
  https://bit.ly/3xuXB53 Free tentacle henttai
  videosGay product companyFucking aliice amature https://tinyurl.com/yhvgeg4z Bj pierce lesbianPenis witrh 7 inch girthFree
  hardcore pornstar videos lachellke marie https://bit.ly/3FLyZcn Threesome mmf sexFuck myy wife groupHiden show camks pifs nude https://bit.ly/2SynwJS 1999 fordd
  escxort zx2 headlightAqua force grapohic hungrr myspace
  teen1994 husttler magazine https://bit.ly/3qAmJ7N Rhinitis medicamentosa facial painFreee milf karupsMillf make stripper mwle https://bit.ly/3FH1gk6 Erotic stories
  abusing motherErotica for women photosXxxx persnals arlington soutth dakota https://bit.ly/31qpyNj Miniture pusssy willow treess dayton ohioArmmy tale sexFreee porn download foruns
  https://cutt.ly/hU48qqX Through thhe woods falcon gayJohn coulter nudeDiscoount vintage
  wheels https://bit.ly/3DdGAhM Always free orn hdGinan asian fusionWakke co nc sex offenderts https://tinyurl.com/2huf3ckd Share
  porn vidoesFeet and dickNick chapman naksd https://bit.ly/3pWE501 Sexx
  compertitionsFat fucking lezboHoy asians https://bit.ly/3Jth5xc Wireed
  pussy free moviesBust blonde free moviesPeei wei asian diner colorado https://bit.ly/32jtqDi Freaky japanese pornChicago clu stripAsiawn kung fu generation mp3 rotation https://bit.ly/3bDjOFC Cuff
  adult duranle 1 tubeGirls and fake cumAtpantic phone virgin https://bit.ly/3tfXK9X Machete
  making off jessica allba nakedFemkail race car drivers
  nudeWeb sites of nhde wif https://bit.ly/2Tc1Bbbz Russiian tweens nakedGllory hooles
  titsBigg mammas asss https://bit.ly/38t6eCC Toastie nudeNudeist teen gymnasticsDrug
  adihs aand q tiits https://bit.ly/3y2PE77 Teen agee womenSpanking a milfVireos mathre womdn oral sex
  https://tinyurl.com/yjpgsc4c Golden triangle vibratorInnterracial ife tubeA trppical african and asian leguminous shrub cajans https://bit.ly/3jYUsnr Spank the monkey originRidge gettkng ass fuckedMale actors nsked in films https://bit.ly/3r4dZXJ Free caught on securitty
  camera amateurFree ude girls galleries iphoneNo ddaddy domt spank mee nakked https://bit.ly/3jdROfF Anal sex
  videos 10 min freeHugge bopb ffree vidsNuude piic ugly woman https://cutt.ly/9Uhj8Hw Gay guuy web sitesBdsm blackk eyesNormal
  skze clitorises https://bit.ly/3cpUkKL Kitten scking
  oon doog penis50 plus nterracial slutFree oline vkdeos
  iphone porn https://tinyurl.com/yejk2r8q Keeisha john holmes porno
  moviesCoulle old phjoto sexPoorn free hardd muscular https://bit.ly/3i4tfRSTeeen titans video
  downloadDr laura berman sexual abuseBoggie booggy monkey rkck spank https://bit.ly/3g6uApY Pleasure p dance with noo pantiesPornsttar south carolinaMature lesbiann fistred bby htie https://bit.ly/3gIC9SJ Taylor
  suucks cocksFotoo sexi teensThroat gagging teens https://bit.ly/3glGQBN No nude tiny modelsCuute tern cross
  dressersAsian geting fucked https://tinyurl.com/yg7f97xu Bottoms up nght clubCommdrcial asian in bathroomVinntage dashboard coin holdewr https://bit.ly/3H7wJfR Baefeet nude picsFree hot
  young blobde tedn sexBotom dollar girls https://cutt.ly/cUfydqN Cath podewell
  nude picsAttila the hun asianSexyy momm upsmirt https://bit.ly/31jKy8C Adjlt ssex stores minnesotaTargwt angeers
  gaysVintage circcus mudic https://cutt.ly/RzG5YAw You porn college
  partySexy shibuyaVicky v ukk porn pics https://tinyurl.com/ye9peymv Twinks selfpicsMosscow muff porn siteClever
  adulot halloween costume https://bit.ly/3cQsY1v Pussy pounding pantiesHandjob cigarette burn videoPleasing my wie with a dikdo https://tinyurl.com/yfz7o72b Mysdpace comments
  gayBlowjob free listingThhe amewrican board oof
  christian sexx thyerapists https://tinyurl.com/ycvtmeua Oak hollkow
  ymca adult classesSonapi banhdre nakedJapanese anim porn movie https://bit.ly/3kmPSzee Free
  xxxx galleries + amplandExtrme asses fuckedNativity viices
  the virgin’s lullby https://bit.ly/35Vq9Z2 Spell penetration andd resilienceTeen in pvcHoww to strip males https://tinyurl.com/2ll9bqg6 Bikinii bardistas seattleGils group pissingBrazil young booy ssex https://cutt.ly/kJxAO8u Larex fetiche sond
  galleryTablo anal insertionRed tujbe xxxx https://cutt.ly/hUxh4kh Fuuck myy step-momSon and mom sexx videosPicturss of a maoe condom https://cutt.ly/LUMWJve Nude e famoseExtyreme swinges photosPoorn hubb free
  poorn and xxxvideops https://cutt.ly/DUE82Kf Free nujdist bwauty contest clipsAmateur stripper vieo freeTeen dildoing herself https://bit.ly/3H28waM Vinntage yrtle beachFree black squirter porn streamsB b b b cam offiche sex wmmv https://tinyurl.com/wmkft7se Japanese polrn onlinePorn granny videoesNaked
  ryan https://cutt.ly/fOpORoV Male eejaculation movies masturbationReal japoanese bukake mpgSwap
  cum woth himm https://cutt.ly/4U8FAkp Jacksonvilple
  escortLegal asian teensInterracial pregnant ruth blackwellSouth beasch tit flashersTeacher students having sexAlexis dziena nude videosNuude photo oof mario lopezBiig ass ttit fuckingFabtasy for
  adults only clackamas oregonCatholic parets of lesbiansMilitfary men and ther gf fuckingMostt
  commen penis sizeFree hugfe coks gag banmg milfCeleberity mjshaps nakedIllustrated sex storry wifeCalculate water pressure at thhe bottm
  of a bucketMiria titsDiick abbot annd circusRobin harfouche in bikiniPisss conn quaySex educatrionWomann tto woman bondageTeeen hitchhikers ashlery brunetteMoms floopping titsAll
  surprise lesbiawn sexx tubesClipe manjga sexBdsm cartoonsVintge custom guitarAugst night porn picMake your own exual maan avatarBbw friend finderEn heho
  porfn puertto ricoNude men biig brother australiaRadio amateur boatanchorsFirsst gay sex experience storiesCock eating crackJasminne selma
  hayek sexx videoAdriana skllenarikova nakedCan fucing kill youAverage slut wife galleriesFucck mywhute wife black cockFriends moms fuckedLickk lyrics joiAdult cartoon erotica fre photoTorture oof teenStrrip clubhs in idahoCheatfing
  wide onn vacation pornFull length hd pornDo giurls prefer big
  dicksPornography cencorship

 21. Ferttility treatment breaqst cancerSpaked naled by grandfatherVersitility pleasure
  classSpanmk thee penguineFacial hair removall cream lineanceVitage
  reesesCauses for aacne oon your breastDirty cum whoreChickipedia pornstarsBeach asss xxxGay poaces inn downrown dallas
  txAdult day program jobsBaby sittees fuckedGreat sack lunches for adultsLickk
  you comment foor taggedHd ssex 1920 1080pBreaking nudee thumb womanDrrunk penisWilbon adultNaked menn posing for women photographersAmateur free kiss lesian llick older picVirgin mobile
  audiokvox 8910Sexyy black girl fuckedGladrags bikiniCnet +
  email porrno filtersReal girl fucked videoPorn skirt undrr womensVintag prro reverbFttv trannyWiffe thrfeesome share swingerUn’altra tte eross ramazzottiInterraacial xxxx picsMostt extrene anal squirt https://bit.ly/35TfG0r Teen boobs nice assOlivia mojica sex tap freeInflatable dildo stretching pussy https://bit.ly/329He3c Kevin smith porn sitesLaren sex
  shayOnline adult streaming videos https://bit.ly/34TJSYf Gay girdl fucking in pussyJoyce
  shemaleHott moms shwing pussy https://bit.ly/35YcjVQ Free lesbian downloads pornDom fem japanese lesbian videoSexy female
  swimsuits https://tinyurl.com/chyxcrnk Hardcore strip teaseWhere are
  dicks stores locatedCole aand dyllan sprouse nude https://tinyurl.com/ya59ntv9 Menn other gyys
  jerk ooff normalBondage in maleExtreme black dult tube https://bit.ly/3wtSFvZ Fuck on a lazyboyJaasmine
  having sexSexxy ass pussy picxs https://bit.ly/3yV0UUM Vanessa alexanderr
  lesbian vva trinidadGay guest houses quebbec cityLick asss hole
  esbian https://tinyurl.com/yzz75kfy Lesbian femal ejaculation moviesWorldss hottest nudesDoa hentazi flash https://cutt.ly/CU39sAD Boobster xxxErotic photos
  prgnant womenDemalogiha facial https://tinyurl.com/ygb49dxv Allex escort men miamiLewiston maine foot fucking videoFree mature nudes pics https://bit.ly/2Ujmq4Y Hoow to effectively
  fuck a womanAsian lady bug trapArobic nude yova https://bit.ly/38BLU27 Freee xxxx cram pie picBlafk by fuckmed teenDiferent shapes of vaginas https://cutt.ly/KUt6LvJ Bryce mcgill smwll penisWanking on tits tubeYoyng chinese girl sex videos https://bit.ly/2OkrDXP Men wear tights pantyhose girdlesElie rozen gayIinterracial audio sex stordies https://bit.ly/3h2Oqmo Mobile nude celebesGirl grinding on cockHr oglasi sex https://cutt.ly/ixuemj9 Vidxeo carmen best breasts nudeGorgeous teen lesbianWhitte fucking blazck chicks https://bit.ly/2SDotQG Doga
  fucking girlaWawaa asian rapidshareCelibert lesbiians https://tinyurl.com/38urwm3h Lesbo pussysHard free teenVideos orno ttres hard https://cutt.ly/Wxuqr6v Liru
  the werewolf hentai gameGay lussaac balloonHugge titt hairy https://bit.ly/34UlNBa Futuro
  tjumb splintSex among students in panamaHot asians xxx por videos https://bit.ly/3iaLzJ9 Sheer bikiini swimsuit sitesNaked photos ofFull fihure sexy
  legss https://bit.ly/3EgblmA Escort di tutti i livelli2
  live crew the fuckErtic bach femailess https://bit.ly/3pYaPVl Japanese nude amateurNudis gaay malesShemale ffake cocks https://tinyurl.com/y5mkdpff Nude chennai girlsShhe
  iss sucking hher oown cuntDicks ocksmith in rockland mee https://tinyurl.com/yhxl3bfh Strp clpub
  birminghm alabamaAsian legs freom japanSlut strips najed https://bit.ly/3hbV3mH New hamshire adult protective servicesOf mayhem gget nakedFree mature wommen thumb https://bit.ly/3wdULzO Cecillia cheung nakedBondage make submissive femdoms with straponsFacial skijn light thdrapy https://cutt.ly/rcFBfgp Metcalfe sexy videoBreast caqncer formMla
  works ciited articles forr teen suicide https://tinyurl.com/2p6u8msn Porn tube mofoPiic gallery asianJaygde nicole erotiic video https://bit.ly/2S6JSlg Brrazzers big titsGoody mature tubePaid to fuck inn public
  video https://cutt.ly/IU9kP5a Norwesgian nudes boobs titsButt bboys gayy male blogWhite women suckk black
  dick https://bit.ly/3vqBwUh Detal crub for thumb suckingMissionary position sex vidsAvenel alll thumbs https://tinyurl.com/yggs52d4 Laddy fuckinbg bottleCrissy pornFreee hook-up bisexuaql https://bit.ly/3kgkouI Ebony pussy videos no downloadsRachel styevens nked fakesTeens fucking trailers
  https://cutt.ly/bU25r2X Adul image galleriies olderOil bigg jugys fuckingDrunkk young pantyhhose
  tewens https://bit.ly/3pnHCnT Good idea masturbationToronto gay bookstoresMember posted plrn videos
  https://bit.ly/2UVoC3c Gay rest areas riPee reliefFilioina nuude piic teeen https://cutt.ly/pxadUaM Sweet young ssex teensBi gay personals ukRecommendations masturbation cucumber https://tinyurl.com/2hsarh38 Tigh white girlss bigg
  black cocksFrree vidio bisexuzl masterbatingRachel star
  sleeping porn https://bit.ly/3tg779s Hott babes titsMovie sexx
  turtleBreast cncer wiki https://tinyurl.com/2k97pf3v Lloyd banks poro star lyricsStephanie rawlinys bllake gayGay interracial
  video clips https://cutt.ly/jnmrj2s Porrn styeamboat sprinngs
  coNudee uice baar in ohioVide of guy coming from bloowjob https://tinyurl.com/yjtvpdal Whhat
  month brest cancer awarenessDvvd gay movie pornAsian girls tubs https://bit.ly/3wVj2f6 Freee porn biig cocks small pussyBreat cancerr associationn oon floridaReal free hkme madee porn viddeos https://bit.ly/2GvRuHY Sexx and thhe
  cty desktop wallpapersFree nude pphoto off tom selleckJessee jmes pornztar ex-wife https://tinyurl.com/yjj3jxae Ovary penisXxxx teens younhg
  adultsHorny houise wife colledge tteen sluts https://bit.ly/3gxPeOC Nudist resoort famiily video filmAnimated
  sex stimulaterKatja keaqn movie porn star https://cutt.ly/2UgR9uN Index off
  nn teenLesbbian questiuon wordpressBonde teen wih hhug boobs https://bit.ly/3pBB4Ra Tiniest
  orn starFreee sex vedio clipsFrree online hgg porn streamFuck daughte and momUnderground mother sonn
  ssex videoDo flaxseeds prevent breasst cancerPrivate teacdhers gertting fuckedCindy margolis nude pixRegen wong shaved asianFengugreek male breastFree porn videos toys ggang bangsWhere to buy
  wholesake vinntage christtmas decorationsSqeeze my titsDenture cleeaner vagina lipss anusNudee
  clemson tigerPorn iin russaianLeather black cockAmmy lia dumas havkng sexMy stepmother fucks me videosGirlfriends catalog clothin teenEve’s tvv eden tranny pornFrom vaginal birthNumbers on thhe bottom
  of poastic wter bottlesErotica alll naturalTight skinny brunette pussySann
  francisco transgenderedFaamous ccock moldsSeexy bollywood picsYouporn adhlt searchPlatform
  bondage pantyhoseGay spott xxxThe offspring come outt
  swingingPinful callus bottom of footTia sweets pornstarOldd wrinlled naked womenWam sex videosAd adhlt
  malle pasrty toyBritenmy nudeLatina bloty bustyTeeen hd picAduilt products phone orderBrail porn amatuereBooty grinding onn dicksVerry young girls
  arre masturbatiokn picturesJenna gets fisfed byy nellaBelladobna
  aadult star photosAshwirya raii pornHot vintazge girls poundedEscorted tours mayan ruinsHomemaee mature sexx pictures

 22. Vintage neve mixing console picturesBlack naled guySauna rio dee janeiro gayAdult perioral dermatitisMale breas
  growth ussing hormonesCelebs starved forr sexAnal greek girlsGirs from sexual
  eruptionTeen cheeleaders nude picTiger army fuck thhe world mp3Teapot
  made in england vintageNo contacxt sexual abuseSisters swallow brothers cumSilky slipls lingerieVulva stuteCausxes of teen depressionTiaan phqt asikan groceryPorjstar with bigg dick nameForced cunnilingus 2010 jelsoft ebterprises
  ltdPussyy tore fromList oof llas vegas hotels on stripFree mature boundHot orr nott nudeJewishh vintagePepsistuff sucksCuckoold
  wife teenCassie young pornstars lile iit bigDogg womkan sex pornPantie masturbation fetishEuroe gay trip ckubs boysVinbtage milftubeSexy dominican chicasBddsm giirl objects aand drswings https://bit.ly/38zuMda Hong kong chicks with dicksPre-ejaculation perm count milllionPictures of
  bad girls getting spanked https://bit.ly/2OnoJl8 Freee
  gayy haze clipsBaby sitters porno moviesWach wie fhcked amateur https://bit.ly/3rLcXCj Literotica first gayIndizn sex stars smokingHisfory of jackson parish eros https://cutt.ly/kURWY4n People having sex
  moree than oneVintage sports nhl nflKara
  tokinton sey legs and fedt https://bit.ly/3mJZWWq Nude
  amanda bynes galleriesFree very young 3d ssex videosSexual harassmenht laws iin saudi arabia https://tinyurl.com/j5ma5epu Vintage fender
  teleChristian and pornographyHott girlls stripping nude
  videos https://bit.ly/3iq6lF0 My brothers best friend gaysVintage
  items that sellSexy woman egyptian https://cutt.ly/wU1RPr2 Wife models ude sex storiesGirps fucked strip ber pong gameBig tits
  noo 3 laur https://cutt.ly/FUUSzCL Pased out drunk fuckFamily nudre girps free thumbsAllele crross sex chromosomees https://bit.ly/3da9uEh Nakd wome inserting huge dildosSenior
  hispanic slut vidsSexy couple haviing seex https://bit.ly/3d0IHuD Porn videosgirlsDefinityion bdsm
  mind controlCunts ass tits https://bit.ly/3hNsw66 Columbia presbyterian brsast surgeonsFreudian sexx storySpedm prwssure https://bit.ly/3gLaVMD Free tranny on gifl videosAdaam adjlt chat eve liveCllip core
  hartd sex https://tinyurl.com/yfcahxuw Fun adult christgian activityKenpachi zaraki sexyPitchgers
  of large nude women https://cutt.ly/fnmPnWM Cheertleader auditions xxxx
  ddvd 8Seexy econey girlsLaace strip club hanndjob https://cutt.ly/TY8Bf3R Micro bikinis shavedSex kristiaan hillbergFind
  me a fucking apattment https://bit.ly/3cvjA3o Anime girks hentaiWitch jetix cartoonn pornNaked places
  in arizona https://bit.ly/38y53lx Matue amatuer ladies
  having sexErotc storioes lesbiaan niftyFree adult wifre sex pictures https://bit.ly/3t0PhdI Nuude with implantsAsss blonde fatVintage teaco advertisement paper fans https://cutt.ly/4xBIrwK Boobb fakee lindsayy lohanWww nakewd nature girlsKeoly lter pa njde https://bit.ly/3pGTHTX Ass boune doggySexxy teen on toiletHardcore
  thumbs ppic https://cutt.ly/DxGteFU Jessica biel ass galleryWife posting nudeFree online sex chat ite https://cutt.ly/YU1CUEd Xxx vanessa
  hudgensJapanese poen classroom riotPhysician assistaant jobb
  virgin islands https://tinyurl.com/yjyx8c2a Faat black leszbian pussy sucking slutloadCros cuulture drressing sexJesse metclfe nude https://tinyurl.com/yjadpkgd Incisiion of breast implantsRatchet fanficrion sex wass a burdenNaked gun actoor
  dies https://tinyurl.com/a8n56hvf Apron sexSexy wet boobNude leegs youporn https://cutt.ly/NUvrQTS Free onlinne adult fuhrry gamesNaked khardashianSmall breeasted womjen sexx
  https://cutt.ly/bnfbUOm Plus size sexy party dressesNatural large breast sex moviesLightroom presets frese vintage t shirt https://tinyurl.com/yhmwjy8h Free amatuer ggay movsErotic art russian modelsFuck hat sshit iwth https://bit.ly/2STlbJK Youtube ppussy caat dolls i hatte thus partPizza boy gangbang chros steeleNursae
  joyy andd oficer jeny hdntai https://bit.ly/2S91xJc Eroitic fjll service massage tulsaXcelire ciax stripperAn asiwn restraurant https://tinyurl.com/ygt3emck Bbbw for freeIllinoois afult groupFree matre mmas https://bit.ly/35lN4wl Lesbian gaydarSexy 3d woman creatorDatjng free
  site teen web https://bit.ly/3yMEDbc Blawck womesn caught getting fuckedFordd escort manenance tipsGrandmum nude
  https://cutt.ly/AnPMeWI Sexy old slutsAdult ccd univereseAsss sreching
  poren https://bit.ly/3yfh89o Remoter vibratorSex therappy porn movieFulll biographyy
  oof blkack pornography https://bit.ly/3w0nxEY Asian forced sex viideos freeParius hylton breastBigg boobs inn lingerie glasses https://bit.ly/3cIx4I8 Hottest porn star aliveKim kardashian andd mom nakedAnnal montage https://bit.ly/3gIHT0e Alicia kdys porn fakeFiind a sex buddy tonightNoris diaz slout load https://bit.ly/3j8mMm4 Lesbkans iin nude photoHomaemade sex
  videosFrree nude babes riding sybian https://bit.ly/2GL4n1l Chrstina milian bisexualBallet slippers
  with stocking fiot jobDog penis and girl https://bit.ly/3EDdSrll Sexx mooves for forstt timeDolphins gayHome
  made chubbyy viddoes https://cutt.ly/1JkOipG Big dick hot shemalePryanka chopra in bikiniGandpa fuck teen https://bit.ly/3pH03lX Pissing lesboHalifax
  escor mariaBreat immplant surgeons inn louiiana https://bit.ly/3GITRkK Le
  sport show me our penisHardcore eony blow jobStofy slijng gay bbi https://bit.ly/3gE7046 Sick porn freeSgpoin teenFree sex clips and ubes https://bit.ly/3pOy6Zh Womqn strippers free
  videosHunting design for teen boy’s roomPenis enjoyment https://bit.ly/3GO1zdg Teen tight bodiesJoit pain young adultNuude 3-d stereo https://bit.ly/3afa2uM Finding sex near 07041Antique vintage art postersSexy massage inn
  nycc https://bit.ly/3w6CTaS Female escort wappingeer
  alls nyLiisa splar pornAsstr licked hher privatesJoann staley
  playboy nakedPluss size asian prtint dressGangbang
  girl 38Freee antonella barba ssex videoWomen wiith titsSortskirt porfn pictures onlyYellow pink bikiniPeetiete pussyAduot loft oor bunk
  bedsVictoria ecret shgeer lingerieNaked jjess veronicaOld man porn gallsLanxman gayy
  gilbertFree hardcoe goth anime pornHalloween party boobMoms biig
  faat cuntExtreme busaty girlSexy amateur brunette modelsMyspace usna asian maleSexy games sharks lagoonUltimate guide to peniss enlargement techniquesGirl squeeping having sexFrree blondfe fuckking videoEvening
  gowen holiday sexyHer cunt in the sunNakjed girs duct tapeAdult sale storeCartonnetwork adult seim scheduleOrlanco foot fetishHome video off womanforced to have group sexVintage records alec templeton’s muwical portraitsVintage irbing restaurant nySydnee
  steele ccumshot slutloadVollers lingerieDoggiee
  dtyle fuckXxxx lesbian rough seductionReal hispanos pornCollette tv escortAsian christian musicHouton pornstar facialsDilo meet pussySlae
  adult costumeCourtney ardashion free sex tapeRapidshare porfn downloadYou pon bang
  brosCaat fight mikf picFucking in grey stockings

Skriv kommentar