karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Politikens utmaningar (6) Öka relativa tillväxten-problemet

Min utgångspunkt är att de verkligt stora samhällsproblem som OECD-länderna står inför i början av 2000-talet bestäms av det paradigmskifte som vi står mitt uppe i och som jag har beskrivit i bland annat essän Det nya företagets samhälle. Det handlar om att vi i västvärlden sedan några decennier håller på att byta produktionssystem – från Det gamla företaget till Det nya företaget (läs kort om definitionerna här) med allt vad det innebär. Det bytet leder också till nya politiska utmaningar. Enkelt uttryckt kan man säga att Det gamla företagets institutioner behöver ersättas med Det nya företagets institutioner.
Jag har identifierat sex grundläggande politiska utmaningar:

1. Ägarstyrnings-problemet
2. Inkomst- och riskfördelnings-problemet
3. Finansiella marknadens hegemoni-problemet
4. Det intellektuella monopolet-problemet
5. En överdos av politik-problemet
6. Öka relativa tillväxten-problemet

(6) Öka relativa tillväxten-problemet

Vi vet att Sverige har haft en väsentligt sämre tillväxt i sin ekonomi än andra OECD-länder under senare decennier. Om tillväxten mätt i BNP i fasta priser år 1970 sätts till 100, nådde OECD-länderna som grupp 350 år 1998. På mindre än trettio år hade tillväxten med andra ord nästan fyrdubblats. Sverige gick under samma tid från 100 till 250. Det förefaller självklart att för de svenska politikerna finns i denna utveckling en stor politisk utmaning.
Ändå är det inte i första hand den svenska ekonomiska kräftgången och dess politiska konsekvenser som åsyftas. Det är i stället en mer djupgående utveckling som berör alla högt utvecklade industriländer. Det tycks, kort sagt, som om relativ tillväxt har blivit ett viktigare politiskt mål i Det nya företagets samhälle än vad det har varit under den Chandlerska erans decennier.

Tillväxt som ett mål i sig

Det finns flera effektivitetsbegrepp inom nationalekonomin. Det som används oftast är sannolikt allokativ effektivitet. Ett viktigt nyckelmått som kan förknippas med allokativ effektivitet är produktivitet.
Skall den allokativa effektiviteten bli hög, måste marknaderna så långt som möjligt vara fria från politisk inblandning. Det får inte finnas några störningar i friheten att sätta priser, inte heller några volymbegränsningar, ja överhuvudtaget får det inte finnas några marknads- eller produktionsregleringar. Inte minst viktigt är oinskränkt etableringsfrihet men även störningsfri exit. Det är också sannolikt att en ekonom med neoklassisk läggning skulle tillägga att hög relativ allokativ effektivitet skulle förutsätta att offentlig produktion begränsas till genuint kollektiva varor. En samhällsekonomiskt hög relativ tillväxt hämmas av offentliga monopol av produktion som skulle kunna privatiseras. Allokativ effektivitet har också kallats Smithiansk-effektivitet.
Till det kan vi lägga ett annat effektivitetsbegrepp, Keynesiansk effektivitet, ett uttryck för att ett lands samlade produktionsresurser så långt möjligt skall vara i arbete. Ett centralt nyckelmått som kan förknippas med Keynesiansk effektivitet är kapacitetsutnyttjande.
Efter mitten av 1930-talet, givetvis påverkad de höga arbetslöshetstalen och andra uttryck för lågt kapacitetsutnyttjande, kom Keynesiansk effektivitet att bli ett viktigt mål för politiken i de flesta OECD-länder. Praktiskt betydde det att man genom finans- och penningpolitik försökte styra den samlade efterfrågan över konjunkturcykeln.
Under de senaste två decennierna har vi fått vänja oss vid ytterligare ett effektivitetsbegrepp, adaptiv effektivitet, det kallas ibland också Schumpeteriansk effektivitet. Det handlar om, precis som begreppet antyder, att ett land som vill nå hög relativ tillväxt måste ha en hög relativ anpassningsförmåga. Det är ingen tillfällighet att tillväxtpolitik har blivit ett allt oftare använt begrepp efter 1980.
Tillväxtpolitik handlar om att främja den adaptiva effektiviteten. Konkurrens- och strukturfrågor, innovationssystem, entreprenörsfrågor, FoU och högre utbildning är sådant som hör till tillväxtpolitiken. Men också entreprenöriell kultur och värderingar som stöder förändringar och flexibilitet. Det kan till exempel finnas, jag har diskuterat det i min bok Det exploderande storföretaget (SNS, 2004), ett positivt samband mellan högt socialt kapital och tillväxt.
Det tankeväckande är att hög adaptiv effektivitet idag av allt att döma är viktigare än allokativ effektivitet för det land som vill komma högt i OECDs länderjämförelser av BNP-tillväxt. Det är Douglass Norths uppfattning. I sin Nobelföreläsning från 1993 säger han just precis detta. ”It is adaptive rather than allocative efficiency which is the key to long run growth.” Samtidigt bygger det rimligen på att den allokativa effektiviteten i OECD-länderna efter 1980- och 1990-talens avregleringar på det hela taget nu är acceptabelt hög. Norths tydliga ställningstagande bör rimligen också tolkas så att ett högt kapacitetsutnyttjande alltid är eftersträvansvärt. De tre effektivitetsbegreppen kan liknas vid trappstegen i en Maslowsk trappa där man inte kan komma upp på de övre stegen utan att ha klarat av de undre. Eller uttryckt på annat sätt. En hög allokativ effektivitet genom avreglerade marknader, liksom ett högt kapacitetsutnyttjande genom väl genomtänkt stabiliseringspolitik, är i dag grundförutsättningar för att ett land genom tillväxtpolitik skall kunna uppnå hög uthållig relativ tillväxt.
Om viktiga nyckelmått som vi kan förknippa med allokativ respektive Keynesiansk effektivitet är produktivitet respektive kapacitetsutnyttjande, är det mätbara måttet för adaptiv effektivitet just tillväxt. Tillväxten blir ett mål i sig.
Det leder över till en annan fråga.

Politikernas syn på tillväxt

Historiskt kan man med god grund i verkligheten visa att politikernas mål för den ekonomiska politiken har varierat. Under hundraårsperioden från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet är det rimligt att säga att huvudmålet för den politik som fördes var tillväxt. Den togs i första hand ut som materiell tillväxt (men också i form av till exempel kortare arbetstid). Det gällde att på bästa möjliga sätt medverka till att det egna landets industriella produktion ökade. Det skapade ökade inkomster eftersom industrisektorn under den här perioden, i Sverige runt sekelskiftet 1900, tog över från jordbruket som dominerande näring i ekonomin. En satsning på industrin tillgodosåg medborgarnas viktigaste behov, en ökning av den materiella levnadsstandarden.
Om materiell tillväxt under den här perioden var huvudmålet för politiken, varierade däremot de sekundära målen. Grovt sett kan man dela upp 100-årsperioden i två delar med 1930-talet som vattendelare. I Sverige, liksom i många andra länder (inklusive den ledande industrinationen England), kännetecknades perioden 1850-1930 av två huvudfåror vad gäller politikens randvillkor. Det första var lagstiftning för att lindra eller avskaffa vissa missförhållanden på arbetsmarknaden. Det kunde gälla lagar mot barnarbete, arbetstidens längd etc. Det andra var uppbyggnaden av en statlig infrastruktur inklusive myndigheter och verk. Det gällde allt från järnvägar till centralbank. Statens Järnvägar och Riksbanken (i sin moderna roll med ansvar för bland annat ränteutvecklingen i landet) är svenska institutioner från denna period. Vid slutet av perioden fanns huvudelementen av den offentliga infrastrukturen uppbyggda.
Under den därpå följande perioden, 1930-60, fortsatte uppbyggandet av det som börjat under föregående decennier. Men tyngdpunkten låg på ett par nya randvillkor. Det första var att den allmänna välfärden skulle byggas ut, det som efter andra världskriget blev välfärdsstaten. Den politiken kännetecknades i många OECD-länder av att samhället via staten och kommunerna tog på sig en växande del av själva produktionen av välfärden.
Det andra var att stora ansträngningar gjordes att via ekonomisk politik stabilisera sysselsättning och inkomster, ja överhuvudtaget försöka minska svängningarna i ekonomin. Det var under denna period som stabiliseringspolitiken kom i fokus. Det var också i linje med stabilitetsmålet att viktiga marknader kom att regleras. De finansiella marknaderna, särskilt, kreditmarknaden, fick i de flesta OECD-länder under dessa decennier både pris- och volymregleringar.
Under tjugoårsperioden därefter, 1960-80, vändes den politiska målbilden upp och ner. Det som hade varit huvudmål, materiell tillväxt, blev ett randvillkor och det tidigare randvillkoret, välfärd och stabilitet, blev huvudmålet. Det är en aning polemiskt att uttrycka sig så, det var givetvis inte en uttalad politisk tågordning. Men det är sannolikt att man skulle kunna visa att i ett land som Sverige kom målet att bygga vidare på välfärdsstaten att bli så dominerande som mål, att tillväxtmålet, att värna om landets konkurrenskraft, kom i andra hand. Det var en slags hybris formad av de gyllene årens exempellösa framgångar. Det tycktes som om man kunde ta ständigt växande delar av det samlade förädlingsvärdet i anspråk för offentlig produktion och konsumtion utan att det inverkade menligt på BNP-tillväxten. Denna välfärdsstatspolitik nådde som politiskt paradigm sin kulmen under 1970-talet.
Perioden efter 1980 kan närmast karaktäriseras som en villrådighetens era. Den politiska målbilden är forfarande i början av 2000-talet diffus. Ännu talar vissa politiker, särskilt politiker på vänsterkanten, om tillväxt som något underordnat välfärden. Det är oklart, i varje fall i den politiska retoriken, om man prioriterar effektivitet framför välfärd.
Samtidigt är denna otydlighet en orimlighet. Dels därför att den är ohistorisk. En historiker skulle förmodligen kunna visa att inte någon gång under modern tid, säg efter år 1700, har politiken i något av de länder som i dag utgör OECD-gruppen, så tydligt som gjordes under ett par decennier efter andra världskriget prioriterat ner tillväxtpolitiken och prioriterat upp en politik som de facto till stora delar var tillväxthämmande. Det är en kvalificerad gissning att Sverige vid en sådan granskning skulle komma att framstå som en av de länder i OECD-familjen där politiken, tydligast var anti-marknad och anti-tillväxt. Priset Sverige har betalt syns bland annat i att landets relativa tillväxt och köpkraft trendmässigt har försvagats under mer än ett kvartsekel.
Dels därför att politisk otydlighet i denna mening är katastrofal för det som är marknadens  viktigaste drivkraft – tro på framtiden och förtroende för dem som styr. De flesta politiker tycks ha en dåligt utvecklad feeling för just dessa samband. Men sanningen är den, som Keynes tidigare, tydligare och mer välformulerat än någon annan ekonom har påpekat att utan fullt förtroende för de politiker som har ansvaret minskar marknadens villighet att satsa radikalt. Det betyder i nästa steg försämrad relativ tillväxt.
Den här resonemanget skulle kunna sammanfattas på följande sätt:


Utgångspunkten för den diskussion kring ”öka relativa tillväxten-problemet” som jag för i essän Ett radikalt politiskt program för tillväxt är därför att just på denna punkt återförs politikens målbild till den gamla ordningen där huvudmålet är att öka tillväxten. Allt annat vore ohistoriskt.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2009-05-20

134 Kommentarer

 1. Выбирайте прочный стабилизатор напряжения для истинного спокойствия

  стабилизаторы напряжения http://stabrov.ru.

 2. I do agree with all the concepts you have presented in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for beginners. May just you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 3. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 4. What’s up, yes this piece of writing is actually good and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.

 5. Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 6. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 7. Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to take note of. I say to you, I definitely get irked even as other folks consider worries that they plainly do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the top as welland also defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 8. Hi, i think that i saw you visited my blog so i got here to go back the prefer?.I am trying to in finding things to improve my website!I assume its good enough to use some of your ideas!!

 9. My spouse and I stumbled over here different website and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page yet again.

 10. Hi there to every one, it’s actually a nice for me to pay a visit this web site, it consists of helpful Information.

 11. Hi there, just wanted to mention, I liked this article. It was inspiring. Keep on posting!

 12. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!

 13. Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!

 14. Appreciating the dedication you put into your site and in depth information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 15. I love reading through a post that will make people think. Also, thank you for allowing for me to comment!

 16. It’s going to be end of mine day, except before finish I am reading this wonderful post to increase my knowledge.

 17. It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 18. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my search for something concerning this.

 19. I really like it when individuals come together and share opinions. Great website, continue the good work!

 20. Механизированная штукатурка стен от mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru – это оптимальное сочетание цены, качества и скорости.

 21. Hi everybody, here every one is sharing these knowledge, thus it’s pleasant to read this blog, and I used to go to see this website every day.

 22. Wonderful article! We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing.

 23. Can I just say what a relief to find a person that actually knows what they’re talking about online. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people should look at this and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular since you certainly have the gift.

 24. Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks for your time!

 25. I was able to find good info from your articles.

 26. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This submit actually made my day. You cann’t believe just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 27. I’m gone to inform my little brother, that he should also visit this blog on regular basis to get updated from newest reports.

 28. I think this is one of the such a lot important information for me. And i’m glad reading your article. However want to observation on few general things, The site taste is ideal, the articles is really nice : D. Just right process, cheers

 29. Exceptional post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Cheers!

 30. Non-pay membershhip porn1960s asian nudesNked maureen mccormickNone nudeMom fuckls hsre daughter sex xxxErotic stories dominant mothr in lawGel bikinisVanessa hudgens nakied picturesPainful infercourse lare penisFree isty sex vid8 pure latex foamBlack suxk slutloadShemales new yprkMost fertile seex positionsLarge
  iteks in vaginaPornn bellly oot feset abdomenSnowed iin innocenjt difk girlsBisexujal erotic moviesDebtods fucks hhis wifeHarry potter hentai yaoiMagnetic penis weightsLivve camns of naied girlsFucking first time free videoSucks chardlie laines toesGastropds sperm ultrastructuresFuckin mexicoOrgasmic teenVintage handyman boois popular mechanicsFree redhead ppussy
  videosJnna heiz iin bikiniFrree instrutions on adul fforeplay board gamesAngelina astro
  nudeCock man musccle suxk https://bit.ly/2SOz2Rs Dark pportal seducrress dick hardBlack decker vintage sawcatCell phone video tits https://bit.ly/3pCGZVY Porn sites like youAmateur masturbation freeh tubeAsin slavegirl painful rectal enema
  punisxhment https://tinyurl.com/yfzq2dbv Ganng bang kellyBreast csncer wristgbands freeFree inndia pussy pics https://bit.ly/3qqXZ1H Hot naked
  mli babesSaskiaa c porrn videosWife setup to hzve sex https://tinyurl.com/yhzwsoq3 Gagging deerp throat swallowPlaying with her vibratorRicck masters penis size https://bit.ly/3wmtXy6 Teeen isue websitesRedheaded slut shooterCannpt get out oof sex offer a blow joob https://bit.ly/3zwrZgE Tube
  mature ladiesWhites fucking young blacck teensKimm cardasion sexx https://cutt.ly/0UogRR7 Busty black british katyXhamster
  busty matureCamper shasta trailer trravel vintage https://bit.ly/3xdjo0i Mas menos
  teen titansHoow too tell iif thee mman iss gayHidden cam mom naked
  https://bit.ly/3wwKajB My wife suucking dickYoung guy masturbaters
  att the beachFreee yooung sex storeis https://cutt.ly/oU8NnXn Teen lez
  picsHot teen witrh weet pussyErotic teens picture https://bit.ly/3rltBrS Leesbian daisy chaain picturesBlogspot galledy lesbianBooob covered ccum info remember https://cutt.ly/xU7D0gz Anal sexx position videosGaay wrestling viideo clipNaked
  hwiry german women fucdk https://bit.ly/3AarYiV Identifying a homosexualSexy bitshFree mmen iin suikts ggay https://tinyurl.com/2mv2qzmlAtlanta ga breaset augmentationCanada striip cllubs bachelor pparty humiliatedWoman to ffuck
  my wife https://bit.ly/3wRI2DA Mature mateur nuduty personalFreee family ssex toonsAgged women buying yong boys foor seex https://bit.ly/2ORXOxxy Paijt strippedr brickDo teens uuse panora intermet radioSteven f ggay cinciinnati ohio https://bit.ly/3ptpaKm Sex
  for sae hong-kongSexx and the city premiereOrgy video samples https://cutt.ly/KJxe0m3 Help me suck my huge tittiesFake rose mcgowan pornLatinaa comix sex
  https://cutt.ly/DUsDCup Seex addictiin treatment cener coloradoTrany
  tube shemaleCake pusy https://bit.ly/3pxeXeX Free knitt vintage womenms cardiganPainn in front bottom teethDo many girls masturebate https://tinyurl.com/9m8pwvd Tinyy preggo piuctures nudeThe colck northamptonNudde sakura stteet
  fibhter https://cutt.ly/5clbgX3 Alt sex text repositoryBig black guy
  fucking teenAdult xl leotard w/ skirt https://tinyurl.com/2elymyc7 Tiav pornstarsAnko nakedGirls sucking titys big tits video https://bit.ly/2T5ssWh Breast pump health insurance cignaSexual arousal syndromeHentai manga translkation grouls https://cutt.ly/cYbVtIY Red head woomen nude movoe
  galleriesUpskirt ooops slipsVidxeo pornograficoos amateur https://bit.ly/3nZgyIS Jesse james homosexualKell rdbecca
  walsxh nudeNuude pictures merrissa miller https://bit.ly/3eLDX05 Thhreesome porn videoBig tity teen virginsBang bang shemale https://cutt.ly/TUol1iH Postman always rinbs ttwice sexShaac that asss bithchHd panthose
  https://bit.ly/3MejJXK Naked cottonBloow cum gag jjob
  throatBrra forr augfmented breast https://cutt.ly/3UQ8q9i Precision phh 1-14 test stripShavfed pink pusssy fucked hardXxx makeou sessions
  https://bit.ly/3i8GEIE Sexual girls picsXxx mature pollish slutStingless mico bukini https://bit.ly/3qHRWEB Daancing girl aand sexyLesbians
  oon lyloGay rel menn https://tinyurl.com/2e3wamxt Utraaound
  breat cancer picturesVintage bbauer europezn motorcycleAsian thumbnail frtee teen pkcs https://bit.ly/30YSkob Water lewft in boottom of dishwasherDirty teensVintage volkswagon for salle https://cutt.ly/vUdJAqss Cooed ass picturesFree
  hakry creampoe galleryClips sexx teenoe https://tinyurl.com/ye97vt3n Amyy adams
  nude meatcafeTelll wiife abhout shoe fetishHowarfd stetn pornstar
  houstyon https://tinyurl.com/ydql4b27 Femdom panties sniffing storiesDirty 3d pornDesperate grany freee
  por https://bit.ly/3ct7cQu Howw to seex puppiesTeenagge sex canadaClassic american porn https://bit.ly/3fJSpCK Firm younng breastsHenntai showinbg pantyNascar nude public pics https://tinyurl.com/yhlaz2uz Coujgar club mmilf in nylonsAuburn strip
  clubYoung living oils pwnis infection https://bit.ly/3g0CvoW Girliend strips ffor boyfriend
  videoAngelina’s interview about herr brfother and bondageGay youth seex mvies https://bit.ly/2OERNUX Adulpt video on demand dvdMe dulse njna bby pee weeHass danna paola had seex https://cutt.ly/hJlMTsQ Beaar hairy muscleMessy
  pussy lipsTransvestites wiffes https://cutt.ly/4JcJF58 Faccial liposuhtion before and after photosTrinidad adult club tobagoYoung babysittter loves lesbain sexx https://bit.ly/357nZFy H2 vidfeo sexTinkrbell deeluxe adultGirls with white panyies nice pussiess https://cutt.ly/xCDIMuV Active
  adcult communites scDon’t fuk with chuck norrisCute naked model https://bit.ly/3gdCrRl Deep fried chicken beast pcsJapanes mif humiliationSnoop dog mp3 sexual seduction https://cutt.ly/CY1oOeM Pussy lesbians free pornAmazn blonde biker slutFreee saple nudee vieeo clips https://bit.ly/3xYyet Dragon balls z xxxKirsgen price nude
  videosTennerife canry island los casta erosHot laies hairyFree lin xxxNisce titsYoung nudists aat playClarke nude sarahLindsay lohan threeome vidWhite wivess fuckrd byy blsck
  dicksDoujin free hentai keyIllustrated dadddy daughtr sexx educatijon storiesZachery iss
  gayDolhin pornHot dripping milf latinas cunming tubesYoujg ggay teen facesittingTotallpy
  fre videos milfHomemade having sex orn tubeUterine pain after orgasmBestt new porn starsAdd diet link neew teenLingerie for pear shaped womanTrannny porn clipsMaake up for redheadsVaginal
  iitching andd rednessBoob lesnian ten youngSlut wives who fuckHair
  hung latino gayy porn dvd xxxHot babes plesuriong thei cuntsGrandmothers milfTorturing mmy
  wwifes titsEurolmax piss partyHawaian psrfume vintageFree pporn site olde womanTweilight sexSite sexx gratuitBreast pain periodFreee interracial orgy tubesFree viceo cunnilingus pornEgnell elite
  breastSexiest young teeny nudeJaplan girl tgpBaked cchicken breast with rosemaryChristian dating
  guidelunes sexualPorrn traailers latinaBreathe
  rigtht nosee stripTiger waking college of asaian medicineUnedioted sexToop ejro orn starSexxy pi9cs

Skriv kommentar