karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Putins utmaningar: (5) Stora sociala problem och brister i infrastrukturen

Namnlös bild7Jag skall i ett antal artiklar granska Ryssland, och vad som just nu sker där politiskt och ekonomiskt. Det görs i fyra delar. Först ett avsnitt om den ryska historien. Att historien är betydelsefull för den som vill förstå vad som sker i ett land är trivialt. Mitt intryck är att den är extra viktig för den som vill förstå Ryssland, och det som sker, och har skett, i rysk politik efter Sovjets fall.

Det andra avsnittet är ett försök att precisera begreppet auktoritärt styre modell Putins Ryssland, vad skiljer det från en västerländsk demokrati? En grundläggande fråga, med västögon en närmast ödesmättad fråga, för Ryssland är om man från dagens läge skall gå i riktning mot västerländsk demokrati eller mot än mer autokrati.

Den tredje delen handlar om de politiska utmaningar som Ryssland står inför idag. Och ju mer man förstår av dagens Ryssland, desto större verkar utmaningarna. Demografin är ett exempel.

De tre första avsnitten är i det stora hela faktabaserade i meningen att det jag skriver är grundat i vad jag läst i litteraturen. Det fjärde avsnittet – Vad kommer att hända framåt med Ryssland? – är däremot personligt och spekulativt.

Putins Ryssland i grafer & tabeller

Inledning

Det historiska bagaget (1) (om traditionen med auktoritärt styre och om religionens stora betydelse)

Det historiska bagaget (2) (om privat äganderätt)

Det historiska bagaget (3) (om den lågt utvecklade känslan för demokrati, rättsstat och liberala friheter och om pendlandet i synen på Europa)

Det historiska bagaget (4) (om Sovjetstyrets påverkan på dagens Ryssland och om landets särpräglade naturliga förutsättningar)

Vad skiljer Rysslands styre från en västlig demokrati?

Putins utmaningar: (1) En katastrofal befolkningsutveckling

Putins utmaningar: (2) En sårbar ekonomi med dåliga framtidsutsikter

Putins utmaningar: (3) En stor och mäktig byråkrati

Putins utmaningar: (4) en mycket utbredd korruption

Putins utmaningar: (5) Stora sociala problem och brister i infrastrukturen

OECD:s Better life index (läs mera här) ger en möjlighet att förstå var Ryssland har sina största sociala problem relativt andra länder. Det är en studie där olika sociala och ekonomiska förhållanden mäts i å ena sidan OECD-länderna (=västländerna) och andra sidan Ryssland. Det handlar om sådant som inkomst, utbildning, boende, hälsa, säkerhet, demokrati (”civic engagment”) etc., tillsammans 11 olika mätområden. Grafen nedan visar resultatet. Dels i form av en rangordning av OECD-länderna från bäst till sämst, dels med Rysslands resultat (fylld stapel i olika färger). För jämförelse har jag också lagt in Sverige (streckad stapel).

Namnlös bild

Att döma av grafen finns det åtminstone tre stora politiska utmaningar för Ryssland.

Hälsoläget i landet är mycket dåligt jämfört med hur det ser ut i Väst. Ett allmänt uttryck för det är den låga förväntade livslängden (70 år), 10 år lägre än för genomsnittet av OECD. Det är också ett rekordstort gap mellan männens förväntade livslängd på 65 år, och kvinnans 76 år. Det understryker att hälsoläget är särskilt allvarligt för män.

Den egenupplevda hälsan är också dålig, bara 37% av ryssarna tycker att deras hälsoläge är gott, det är en mycket låg siffra jämfört med OECD-länderna som genomsnitt (68%). Med andra ord tycker två av tre ryssar att deras hälsa är dålig.

Tre faktorer kan man vara ganska säker på påverkar det relativa hälsoläget. Att många ryssar har mycket låga inkomster är det första. Ryssland är ett av de länder som har störst gap mellan de mycket rika och de fattiga. Enligt Världsbanken är ca 15% av ryssarna idag fattiga. Ett rimligt antagande är att de fattiga har hårda arbeten, äter dålig mat eller för lite, motioner inte, har inte råd att gå till doktorn etc. Allt för mycket vodkadrickande är en andra faktor (som av allt att döma inte bara gäller för fattiga ryssar). En tredje är otillräcklig sjukvård. Ryssland satsar långt från lika mycket på sjukvård som OECD-länderna. Enligt Världsbanken kostade den ryska sjukvården 2013 6,5% av BNP. Det skall ställas mot OECD-genomsnittet samma år på 10% (exklusive USA som har 17,1%). Sveriges sjukvård kostade 2013 9,7% av BNP.

Boendet är undermåligt. Enligt OECD: mätningar är antalet rum per person i Ryssland (0,9) det lägsta av alla länder i undersökningen. Genomsnittet för OECD är 1,8 rum per person. Tillgång till toalett inne (”private access to an indoor flushing toilet”) har bara lite drygt 8 av 10 ryssar att jämföra med nästan alla (97,6%) människor i OECD-länderna.

Mot det står att ryssen i gemen betalar väldigt lite för sitt boende, 11% av den disponibla inkomsten (att jämföra med OECD-genomsnittet på 18%).

De låga kostnaderna för boendet antyder att det helt enkelt inte har investerats i nytt boende i den omfattning som har gjorts i västländerna, och därmed kan kostnaderna hållas på en låg nivå. Det kan också finnas en annan förklaring. I samband med Sovjetstatens sammanbrott och 1990-talets privatiseringar, överlämnades enligt uppgift statens bostadsbestånd till boendekooperativ. Det gjordes säkerligen till underpris, eller möjligen helt utan ersättning.

Säkerheten. Det framgår av Better life index att ryssen, relativt andra OECD-länder, är oroad för sin säkerhet. Det hänger inte samman med att en upplevd högre risk för att bli antastad eller rånad, den risken är lika stor i Ryssland som i ett genomsnittligt OECD-land. Det är istället den höga förekomsten av dödligt våld, och därmed en större förekomst av grovt våld i övrigt, som får ryssarna att känna sig mindre säkra än människorna i Väst. Antalet mord per 100 000 invånare är i Ryssland mer än tre gånger högre (13%) än i OECD-länderna (4%).

Att döma av Better life index-siffrorna finns det således, utöver det generella att Ryssland ligger på ”undre halvan” på nästan alla områden som mäts, dessa tre ganska påträngande politiska utmaningar – hälsoläget i Ryssland måste drastiskt förbättras, det måste investeras i nytt boende i mycket stor omfattning, och det grova våldet får inte ligga kvar på dagens nivåer om ryssen i gemen skall känna sig lika säker som människorna i Väst gör.

Till dessa sociala utmaningar kommer brister i infrastrukturen. Det är omvittnat att det ryska vägnätet är undermåligt (”vägeländet”). Det är också känt att vattenförsörjningen håller för dålig kvalitet. Bara två av tre ryssar är nöjda med vattenkvalitén. Genomsnittssiffran i OECD-länderna är 80%.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • email
2015-10-04

Skriv kommentar