karl-henrik pettersson

karlhenrikpettersson.se

Filosofiska tankar om företagande och ekonomi

Vilket samhälle vill vi ha? Hur mycket marknad? Hur mycket politik? Varför dessa ekonomiska orättvisor?

Politikens utmaningar (1) Ägarstyrnings-problemet

Min utgångspunkt är att de verkligt stora samhällsproblem som OECD-länderna står inför i början av 2000-talet bestäms av det paradigmskifte som vi lever mitt uppe i och som jag har beskrivit i bland annat essän Det nya företagets samhälle. Det handlar om att vi i västvärlden sedan några decennier håller på att byta produktionssystem – från Det gamla företaget till Det nya företaget (läs kort om definitionerna här) med allt vad det innebär. Det bytet leder också till nya politiska utmaningar. Enkelt uttryckt kan man säga att Det gamla företagets institutioner behöver ersättas med Det nya företagets institutioner.
Jag har identifierat sex grundläggande politiska utmaningar:

1. Ägarstyrnings-problemet
2. Inkomst- och riskfördelnings-problemet
3. Finansiella marknadens hegemoni-problemet
4. Det intellektuella monopolet-problemet
5. En överdos av politik-problemet
6. Öka relativa tillväxten-problemet

1   ”Ägarstyrnings-problemet”

Det är i praktiken fyra kontrollmekanismer som bestämmer ramarna för ett företags verksamhet. Den första är lagar och andra formella regelsystem, ibland, som för den finansiella sektorns företag, med vidhängande tillsynsmyndigheter. Den andra är de produkt- och faktormarknader som företaget är beroende av. Ett företag måste naturligtvis bete sig så att det med uthålligt acceptabel ekonomi kan sälja de produkter det tillverkar och det måste erbjuda sådana villkor att det kan rekrytera de medarbetare som krävs etc. Det ligger i sakens natur att produkt- och faktormarknadernas påverkan sker med tidsfördröjning, den dämpas av de ekonomiska buffertar som byggs upp under goda tider. Det gäller inte för den tredje kontrollmekanismen, kapitalmarknaden. Den disciplin som kapitalmarknadens olika aktörer, i första hand bankerna och aktieägarna, utövar på ett företag är på ett helt annat sätt omedelbar och också av andra skäl mycket betydelsefull. Minskar disciplinen av någon anledning leder det erfarenhetsmässigt till effektivitetsbortfall. Den fjärde är ägarstyrningen.

Det grundläggande syftet med dessa fyra kontrollmekanismer, om man nu kan tala om syfte i sammanhanget, är politiskt. Det handlar om att få företagen att uppträda på ett sådant sätt att samhället och medborgarna får ut största möjliga nytta ur produktionen givet de begränsningar för företagandet som finns. Eller som Michael Jensen, idag en av finansekonomins mest välrenommerade och intressanta ekonomer, mera krasst och rakt på uttrycker syftet –  “…to resolve the problems caused by a divergence between manager’s decisions and those that are optimal from society’s point of view”.
Den av dessa kontrollmekanismer som för närvarande fungerar sämst i de högt utvecklade västländerna är ägarstyrningen.  Det är det som jag i fortsättningen kommer att kalla ägarstyrningsproblemet.
Med ägarstyrning avses de kontrollsystem som utgår från de organ som företräder ägaren, i ett aktiebolag från bolagsstämma och styrelse. Ägarstyrningen gäller allt från att tillsätta och avsätta VD till den löpande kontrollen av verksamheten vid styrelsemöten. Praktiskt handlar det också om vilka krav styrelsen ställer på bokförings- och ekonomisystemen, hur ersättningen till framförallt VD och övrig företagsledning skall utformas och givetvis hur intern- och externrevisionen skall arbeta.
Man kan tala om ett allmänt ägarstyrningsproblem i samhället om företagen, givet väl fungerande marknader, tenderar att bete sig så att det förr eller senare uppstår allvarliga ekonomiska bekymmer. Problemen är väsentligen av två slag. Antingen har företagen av någon anledning investerat för mycket, för lite eller fel. Det har med andra ord funnits en störning i de mekanismer som styrt investeringsbesluten. Eller också har företagen genom sina produkter eller på annat sätt uppträtt så att förtroendet hos allmänheten har skadats. Ägarstyrningsproblem har karaktär av systemfel.
Det är viktigt att betona att ägarstyrningsproblem i ett samhälle inte har något att göra med ”bad management” i företagsspecifik mening. Att det finns företagsledningar som inte är mogna sin uppgift, som begår allvarliga felbedömningar eller som har relationsstörningar visavi sina anställda eller andra intressenter leder bara till ett ägarstyrningsproblem om respektive styrelse inte vidtar åtgärder och byter ledning. Sådana misstag förekommer givetvis men det är inte problem i enstaka företag som åsyftas. Det vi här talar om är generella ägarstyrningsproblem i samhället, eller mera sannolikt hos en viss kategori företag.
Symptomen på att det idag finns allvarliga ägarstyrningsproblem i de högt utvecklade ländernas marknadsekonomier är många. Grovt sett kan vi dela in dem i tre kategorier.

* Det görs felinvesteringar i en oroväckande hög grad – och dessa görs påfallande ofta av de allra största företagen. Clayton Christensen har, för att ta ett exempel, visat att amerikanska AT&T genom tre misslyckade strukturaffärer under 1990-talet ”brände” cirka 350 miljarder kronor ($50 miljarder) och, som han tillägger, ”…destroyed even more in shareholder value”.  Den kroniska överkapacitet som finns i vissa näringar är ett uttryck för felinvesteringar. Bilindustrin kan vara det konkreta exemplet.
Michael Jensen har gjort vissa beräkningar vad gäller kvalitén på de amerikanska storföretagens investeringar under 1980-talet. De antyder gigantiska felbedömningar från ledningarnas sida. Utgångspunkten i Jensens studie är de amerikanska storföretagens samlade investeringar under perioden 1980-89. Investeringar definieras som summan av företagens traditionella hårdvaruinvesteringar efter avskrivningar och de samlade FoU-investeringarna. Modellens grundantagande är att detta totala investeringsbelopp investeras i ett tänkt ”bankkonto” med en årlig avkastning på 10 procent. Den samlade avkastningen på det tänkta bankkontot jämförs sedan med värdet på företaget vid utgången av perioden med avdrag för ingångsvärdena vid periodens början (och justerat för utdelningar, emissioner, återköp av egna aktier etc under perioden).
Det resultat som redovisas är uppseendeväckande. Skräckexemplet är General Motors (GM). Jensen beräknar att företaget under de här åren (1980-89) har gjort en felbedömning i storleksordningen $100 miljarder. Hade GM i stället placerat de resurser som satsades på investeringar i den industriella verksamheten på ”bank” skulle med andra ord aktieägarna ha varit $100 miljarder rikare.
Andra storföretag visade också upp stora minus i Michael Jensens studie, bland andra IBM, Xerox och Kodak. Intel, GE, Merck och AT&T redovisade däremot plusvärden.
Det oroande är att misstagen i vissa fall blir nästan osannolikt stora och att samma fel görs upprepade gånger.
Slutsatser av det här slaget kan naturligtvis ifrågasättas. Att företag gör vissa misslyckade investeringar är inget nytt eller uppseendeväckande. Det ligger i kapitalismens natur att en del av företagens satsningar måste gå fel. Det är en företagslednings ansvar att investera i framtiden och de praktiska ramarna för verksamheten gör att dessa investeringar i allt väsentligt hamnar inom det egna verksamhetsområdet. Om konjunkturer eller andra marknadsförutsättningar gör att företagets marknadsvärde minskar satsningarna till trots, är det inte nödvändigtvis ett uttryck för felbedömningar. Det är dock ett memento.
Det som under alla omständigheter kvarstår som ett symptom på ett ägarstyrningsproblem är överkapacitetsproblemen i vissa branscher.

*Fusionshysterien i många sektorer måste också hänföras till kategorin ägarstyrningsproblem. Dels tyder mycket på att de flesta fusioner kommer till på företagsledningarnas initiativ, det tycks som om företagsledningarna har mera att tjäna på en fusion än ägarna vilket i så fall är ett systematiskt principal-agent problem. Dels därför att den empiriska forskningen ganska entydigt visar att fusioner sällan i efterhand framstår som företagsekonomiskt motiverade, i synnerhet inte för det köpande företaget. Detta är frågor som jag utförligt har diskuterat i min bok Det exploderande storföretaget (SNS, 2004).

*Förtroendekrisen är det tredje, och sannolikt allvarligaste, ägarstyrningsproblemet i det korta perspektivet. Under de två gångna decennierna har det funnits svaga signaler om en allmän förtroendekris för företagen, det har framför allt gällt de för varje år allt mer provocerande ersättningarna till företagsledningarna. Enligt Business Week hade företagsledarna i de största amerikanska företagen 1997 en genomsnittlig årslön på $7,8 miljoner – ”326 times the earning of an average factory worker”. Den bilden har därefter förstärkts i sina kontraster. Economist skriver att år 1999 tjänade cheferna för ”Fortune´s top 100” i genomsnitt $37,5 miljoner, ”or more than 1 000 times the level for ordinary workers”.
Det som tidigare var svaga signaler har i början av 2000-talet blommat ut till allvarliga skandaler som inte bara handlat om options- och lönesystem för ledningarna utan också om den interna och den externa kontrollen. De stora amerikanska revisions- och finansmarknadsföretagen har utsatts för skoningslös kritik. Men diskussionen har också förts i Sverige, mest intensivt i samband med Skandia-affären hösten 2003.
Business Week (och många andra) talade om kapitalismens allvarligaste kris på över hundra år. Eller som tidskriften rubricerade sin ”cover story” den 6 maj 2002: ”The Crisis in Corporate Governance: Excessive pay, corrupt analysts, auditing games: It all adds up to capitalism’s biggest crisis since the trustbuster era. What will it take to restore the public’s faith in the system?”
Man kan naturligtvis fråga sig om Business Week är förhastad i sitt omdöme, alltför färgad av stundens känslor. Det kanske är så att det som skett i Enron och några andra amerikanska storföretag under ett par år i början av 2000-talet, och i Europa med turerna kring bland andra holländska Ahold och svenska Skandia, inte är något annat än ytterligheter och tillfälligheter vilka inte kan ligga till grund för svepande omdömen om kapitalismens kris, än mindre om kris i ägandestyrningen. Det är inte svårt att hitta exempel på ekonomer som anser att den amerikanska ägarstyrningen trots allt fungerar effektivt – minst lika effektivt som i andra länder. Bengt Holmstrom och Steven N. Kaplan, båda välrenommeade ekonomer, anser exempelvis det.
Å andra sidan är det svårt att inte betrakta Enron och de andra skandalerna som ”toppen på ett isberg”, det gäller särskilt ersättningsnivåerna till företagsledningarna i storföretagen. Så gott som varje storföretag i varje OECD-land kan för de senaste två decennierna redovisa dramatiskt höjda löner och andra ersättningar till företagsledningarna – och dessa ersättningar har gått långt utanför ramen för vad människor i gemen i dessa länder anser är rättvist och berättigat. Och inte bara människor i gemen. Det är symptomatiskt att också företagsledare utanför storföretagens ledarskikt, ekonomer, revisorer och många andra som arbetar med företagande, kort sagt alla som i vanliga fall försvarar företagens agerande, uttrycker samma tveksamhet och förvåning över att det kunnat bli som det blev.

Tillägg
Den här texten skrevs 2003 och publicerades i Det nya företagets samhälle (SNS, 2004). Det som slår en idag, jag skriver tillägget i maj 2009, är att den nu pågående krisen passar oroväckande bra in på problembeskrivningen. GM är i skrivande stund konkursmässigt, och att ägarstyrningen brustit när det gäller västvärldens banker och andra finansinstitut är det knappast någon som ifrågasätter idag.

 • Facebook
 • Twitter
 • Print
 • email
2009-05-18

112 Kommentarer

 1. Разрешение на строительство – это государственный документ, выделяемый государственными органами власти, который обеспечивает правовое удостоверение санкция на начало работы строительных процессов, реконструктивные мероприятия, основной ремонт или другие категории строительных процессов. Этот запись необходим для осуществления по сути каких-либо строительных и ремонтных операций, и его отсутствие может провести к серьезным юридическим и финансовым последствиям.
  Зачем же нужно порядок получения разрешения на строительство?
  Правовая основа и надзор. Разрешение на строительство – это метод осуществления соблюдения законодательства и стандартов в процессе создания. Разрешение предоставляет обеспечение выполнение правил и норм.
  Подробнее на https://rns50.ru
  В конечном счете, разрешение на строительство и реконструкцию объекта является важнейшим инструментом, гарантирующим соблюдение законности, обеспечение безопасности и стабильное развитие строительной деятельности. Оно также представляет собой обязательное этапом для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и его наличие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, участвующих в строительстве.

 2. Разрешение на строительство – это официальный документ, выделяемый органами власти, который обеспечивает законное дозволение на открытие строительных операций, перестройку, капитальный ремонт или дополнительные типы строительной деятельности. Этот бумага необходим для воплощения по сути различных строительных и ремонтных действий, и его отсутствие может подвести к важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно разрешение на строительство?
  Соблюдение законности и надзор. Генеральное разрешение на строительство – это методика предоставления соблюдения законодательства и стандартов в процессе строительства. Позволение предоставляет обеспечение выполнение норм и законов.
  Подробнее на https://rns50.ru/
  В в заключении, разрешение на строительство и монтаж является ключевым средством, обеспечивающим соблюдение правил, соблюдение безопасности и устойчивое развитие стройки. Оно также представляет собой неотъемлемым этапом для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией недвижимости, и присутствие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, задействованных в строительной деятельности.

 3. Разрешение на строительство – это юридический документ, предоставляемый органами власти, который предоставляет право законное разрешение на работу на начало работы строительных операций, реформу, основной реанимационный ремонт или разные виды строительство объектов. Этот акт необходим для выполнения почти различных строительных и ремонтных монтажей, и его недостаток может спровоцировать серьезным юридическим и финансовым последствиям.
  Зачем же нужно разрешение на строительство?
  Правовая основа и надзор. Разрешение на строительство и модификацию – это путь обеспечивания выполнения законов и стандартов в стадии создания. Удостоверение предоставляет гарантии соблюдение правил и стандартов.
  Подробнее на http://rns50.ru
  В финале, разрешение на строительство объекта является важнейшим средством, ассигновывающим законность, безопасность и устойчивое развитие строительства. Оно более того представляет собой обязательное ходом для всех, кто намерен вести строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и присутствие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, участвующих в строительном процессе.

 4. Разрешение на строительство – это правительственный документ, предоставленный государственными органами, который предоставляет доступ юридическое удостоверение разрешение на деятельность на начало строительных операций, изменение, основной реконструктивный ремонт или иные виды строительных процессов. Этот бумага необходим для осуществления почти разнообразных строительных и ремонтных действий, и его отсутствие может довести до серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно разрешение на строительство?
  Соблюдение правил и надзор. Разрешение на строительство объекта – это механизм предоставления соблюдения законов и стандартов в стадии строительства. Удостоверение гарантирует соблюдение нормативов и законов.
  Подробнее на http://www.rns50.ru
  В окончательном итоге, разрешение на строительство и реконструкцию объекта представляет собой существенный методом, обеспечивающим выполнение правил и стандартов, собственную безопасность и устойчивое развитие строительной сферы. Оно кроме того является обязательным ходом для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией объектов недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех участников, принимающих участие в строительстве.

 5. 娛樂城優惠
  2023年最熱門娛樂城優惠大全
  尋找高品質的娛樂城優惠嗎?2023年富遊娛樂城帶來了一系列吸引人的優惠活動!無論您是新玩家還是老玩家,這裡都有豐富的優惠等您來領取。

  富遊娛樂城新玩家優惠
  體驗金$168元: 新玩家註冊即可享受,向客服申請即可領取。
  首存送禮: 首次儲值$1000元,即可獲得額外的$1000元。
  好禮5選1: 新會員一個月內存款累積金額達5000點,可選擇心儀的禮品一份。
  老玩家專屬優惠
  每日簽到: 每天簽到即可獲得$666元彩金。
  推薦好友: 推薦好友成功註冊且首儲後,您可獲得$688元禮金。
  天天返水: 每天都有返水優惠,最高可達0.7%。
  如何申請與領取?
  新玩家優惠: 註冊帳戶後聯繫客服,完成相應要求即可領取。
  老玩家優惠: 只需完成每日簽到,或者通過推薦好友獲得禮金。
  VIP會員: 滿足升級要求的會員將享有更多專屬福利與特權。
  富遊娛樂城VIP會員
  VIP會員可享受更多特權,包括升級禮金、每週限時紅包、生日禮金,以及更高比例的返水。成為VIP會員,讓您在娛樂的世界中享受更多的尊貴與便利!

 6. 娛樂城
  探尋娛樂城的多元魅力
  娛樂城近年來成為了眾多遊戲愛好者的熱門去處。在這裡,人們可以體驗到豐富多彩的遊戲並有機會贏得豐厚的獎金,正是這種刺激與樂趣使得娛樂城在全球範圍內越來越受歡迎。

  娛樂城的多元遊戲
  娛樂城通常提供一系列的娛樂選項,從經典的賭博遊戲如老虎機、百家樂、撲克,到最新的電子遊戲、體育賭博和電競項目,應有盡有,讓每位遊客都能找到自己的最愛。

  娛樂城的優惠活動
  娛樂城常會提供各種吸引人的優惠活動,例如新玩家註冊獎勵、首存贈送、以及VIP會員專享的多項福利,吸引了大量玩家前來參與。這些優惠不僅讓玩家獲得更多遊戲時間,還提高了他們贏得大獎的機會。

  娛樂城的便利性
  許多娛樂城都提供在線遊戲平台,玩家不必離開舒適的家就能享受到各種遊戲的樂趣。高品質的視頻直播和專業的遊戲平台讓玩家仿佛置身於真實的賭場之中,體驗到了無與倫比的遊戲感受。

  娛樂城的社交體驗
  娛樂城不僅僅是遊戲的天堂,更是社交的舞台。玩家可以在此結交來自世界各地的朋友,一邊享受遊戲的樂趣,一邊進行輕鬆愉快的交流。而且,許多娛樂城還會定期舉辦各種社交活動和比賽,進一步加深玩家之間的聯繫和友誼。

  娛樂城的創新發展
  隨著科技的快速發展,娛樂城也在不斷進行創新。虛擬現實(VR)、區塊鏈技術等新科技的應用,使得娛樂城提供了更多先進、多元和個性化的遊戲體驗。例如,通過VR技術,玩家可以更加真實地感受到賭場的氛圍和環境,得到更加沉浸和刺激的遊戲體驗。

 7. 百家樂是賭場中最古老且最受歡迎的博奕遊戲,無論是實體還是線上娛樂城都有其踪影。其簡單的規則和公平的遊戲機制吸引了大量玩家。不只如此,線上百家樂近年來更是受到玩家的喜愛,其優勢甚至超越了知名的實體賭場如澳門和拉斯維加斯。

  百家樂入門介紹
  百家樂(baccarat)是一款起源於義大利的撲克牌遊戲,其名稱在英文中是「零」的意思。從十五世紀開始在法國流行,到了十九世紀,這款遊戲在英國和法國都非常受歡迎。現今百家樂已成為全球各大賭場和娛樂城中的熱門遊戲。(來源: wiki百家樂 )

  百家樂主要是玩家押注莊家或閒家勝出的遊戲。參與的人數沒有限制,不只坐在賭桌的玩家,旁邊站立的人也可以下注。

 8. 2023娛樂城優惠富遊娛樂城提供返水優惠、生日禮金、升級禮金、儲值禮金、翻本禮金、娛樂城體驗金、簽到活動、好友介紹金、遊戲任務獎金、不論剛加入註冊的新手、還是老會員都各方面的優惠可以做選擇,活動優惠流水皆在合理範圍,讓大家領得開心玩得愉快。

  娛樂城體驗金免費試玩如何領取?

  娛樂城體驗金 (Casino Bonus) 是娛樂城給玩家的一種好處,通常用於鼓勵玩家在娛樂城中玩遊戲。 體驗金可能會在玩家首次存款時提供,或在玩家完成特定活動時獲得。 體驗金可能需要在某些遊戲中使用,或在達到特定條件後提現。 由於條款和條件會因娛樂城而異,因此建議在使用體驗金之前仔細閱讀娛樂城的條款和條件。

 9. 探尋娛樂城的多元魅力
  娛樂城近年來成為了眾多遊戲愛好者的熱門去處。在這裡,人們可以體驗到豐富多彩的遊戲並有機會贏得豐厚的獎金,正是這種刺激與樂趣使得娛樂城在全球範圍內越來越受歡迎。

  娛樂城的多元遊戲
  娛樂城通常提供一系列的娛樂選項,從經典的賭博遊戲如老虎機、百家樂、撲克,到最新的電子遊戲、體育賭博和電競項目,應有盡有,讓每位遊客都能找到自己的最愛。

  娛樂城的優惠活動
  娛樂城常會提供各種吸引人的優惠活動,例如新玩家註冊獎勵、首存贈送、以及VIP會員專享的多項福利,吸引了大量玩家前來參與。這些優惠不僅讓玩家獲得更多遊戲時間,還提高了他們贏得大獎的機會。

  娛樂城的便利性
  許多娛樂城都提供在線遊戲平台,玩家不必離開舒適的家就能享受到各種遊戲的樂趣。高品質的視頻直播和專業的遊戲平台讓玩家仿佛置身於真實的賭場之中,體驗到了無與倫比的遊戲感受。

  娛樂城的社交體驗
  娛樂城不僅僅是遊戲的天堂,更是社交的舞台。玩家可以在此結交來自世界各地的朋友,一邊享受遊戲的樂趣,一邊進行輕鬆愉快的交流。而且,許多娛樂城還會定期舉辦各種社交活動和比賽,進一步加深玩家之間的聯繫和友誼。

  娛樂城的創新發展
  隨著科技的快速發展,娛樂城也在不斷進行創新。虛擬現實(VR)、區塊鏈技術等新科技的應用,使得娛樂城提供了更多先進、多元和個性化的遊戲體驗。例如,通過VR技術,玩家可以更加真實地感受到賭場的氛圍和環境,得到更加沉浸和刺激的遊戲體驗。

Skriv kommentar